Folio 275b - nedre del

  pil

Aar 1853 den 27de Juni blev Retten sat i Thingstuen paa Bossekop til videre Behandling af Justitssagen mod Aslak Jacobsen Hætta m. Fl. og betjentes af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Vidner, hvorhos de forhen brugte Tolker var tilstede.
Hvorda! Referenten modte og fremlagde 1 Stævning af 16de d. M. i forkyndt Stand. 2 Skrivelse af 17de d. M. fra Amtmanden i Finmarkens Amt til Referenten, 3 de i denne Skrivelse nævnte 3de Skrivelser fra Hvoslef til Stiftamtmand Harris, disse 3de sidste Breve begjærede Referenten foreholdt de Tiltalte og forøvrigt ligesom de i Dag fremkomne Documenter ind-