Folio 265b - nedre del

  pil

Aar 1853 den 31te Mai ble Retten sat paa Fogedgaarden Kongshofmark til videre Behandling af Justitssagen mod Aslak Jacobsen Hætta m. Fl. og betjentes af Sorenskriveren i Overvær av undertegnede Vidner.
Hvorda! Dommeren fremlagde en ham fra Finmarkens Amt indløben Skrivelse af 29de d. M. hvori det henstilles til ham at foranledige at nærværende Sag ikke paadømmes forinden 2de Skrivelser fra Sognepræst Hvoslæf til Amtet af 14de December og 5te Januar sidstleden betræffende Begivenhederne i Koutokeino den 8de November f. A., vorde fremlagte. Den fremlagte Skrivelsen indtages her saalydende. Foranlediget af denne Skrivelse afsiges saadan
                                                Kjendelse.
Vel har Dommeren ikke havt Anledning til at blive bekjendt med de i Amtets Skrivelse paaberaabte Breve fra Sognepræst Hvoslef og er saaledes sat ud af Stand til at bedømme hvad Indflydelse de under nærværende Sags endelige Paakjendelse vil kunne have men da saavel Amtet som det Kongelige Justits Departement har anseet det nødvendig at de vorde fremlagte, og antages det rigtigt at Sagen reassumeres og Referenten paalægges at træffe fornøden Forføining til den omhandlede Breves Fremlæggelse i Retten: thi eragtes denne Sag reassume-