Folio 262 - nedre del

  pil

Aar 1853 den 23 Mai blev Retten sat i Thingstuen paa Bossekop til videre Behandling af Justitssagen mod Aslak Jacobsen Hætta m. Fl. og betjentes af Sorenskr: i Overvær? af undertegnede Vidner hvorhos de samme Tolker som ved forrige Dagen? var tilstede.
Hvorda! Referenten mødte og begjærede Sagen fremmet. Samtlige arresterede Personer med Undtagelse af Marith Aslaksd. Sombye Marith Spein og Marith Aslaksd. Sara vare tilstede i Retten i fri Tilstand. Derefter fremstod 3die Vidne Madame Ruth, der foreviiste en Fortegnelse over de Ting som brændte i Koutokeino den 8de November da Vaaningshuuset i Koutokeino nedbrændte. Ligesom nogle mindre værdifulde Sager paa denne Fortegnelse senere ere komne tilstede saaledes er der ogsaa flere Ting bortkomne uden at være anførte paa Fortegnelsen. Hvad der ved den omhandlede Leilighed kom bort og efter hvad Vidnet skjønner nu er opbrændt ansætter hun efter bedste Skjøn og i Henhold til den af hende aflagde Eed til en Værdi af 1160 Spd. som hun saaledes fordrer sig erstattet idet hun bemærker at i denne Sum er indbefattet de 600 Spd som er omhandlet i hendes under Forhøret afgivne Forkl. Tiltalte Hendrik Aslaksen No. 9 fremstod og vedblev sin Benægtelse af at have slaaet Ruht eller Bucht, hvorimod 3die Vidne fremdeles vedbliver sin Forkl. og synes ikke at være vildfarende i dette Vidnesbyrd. 3die Vidne aftraade. Referenten fremlagde dernæst en Erklæring fra Districtslæge Thomesen af Dags Dato som han begjærede vedhæftet Acten og hvormed Tiltalte blev gjort bekjendt.