Folio 249 - nedre del

  pil

Aar 1853 den 30te April Continuerede Justitssagen mod Aslak Jacobsen Hætta m. Fl. paa samme Sted som i Gaar, og under Betjening af det da nævnte Retspersonale.
Hvorda! Referenten mødte og begjærede Sagen fremmet, og fremlagde 1. Domsstævning af Gaars Dato og 2det Præsteattest Angaaende Lensmand Buchts Børn. 3 Daabsattest angaaende afdøde Lensmand Bucht, 4 Præsteattest vedkommende Lensmand Buchts Enkes Vilkaar. De 3 sidste Documenter ere modtagne fra øvre Luleå gjennem Piteå Lands Kanselis Skrivelse af 14de Februar d. A. i Henhold til Referentens Skrivelse af 17de Januar d. A. til Finmarkens Amt. Disse Documenter bedes indtagne saalydende #. De Tiltalte arresterede Personer med Undtagelse af  Berith Hansd. Gaup vare tilstede i Retten i fri Tilstand. Ligeledes var tilstede den til i Dag indstævnte Kjersten Nielsd. Siri. Derefter fremstod 33 Tiltalte Kjersten Nielsdatter Siri med hvem hendes Forkl. i Thingsvidnet blev gjennemgaaet. Kjersten Andersd. Spein No. 8 vedgik at have opfordret denne Tiltalte til at indfinde sig i Byen og at have sagt hvad denne Tiltalte om hende forklarede, og stod hun den Gang i den Formeening at Verdens Ende forestod, og var det hende sagt at man burde søge at omvende Andre og at man for sin Saligheds Skyld burde skynde sig thi ellers vilde det være for seent, hvilket hun siger at have hørt af  Aslak No. 1. I hvilken Anledning Aslak siger at han vel har sagt at Verden skulde forgaa men ikke Himmel og Jord, ligesom han ogsaa siger at have sagt