Folio 188b - nedre del

 

Mandagen den 31te Januar 1853 continuerede forestaaende Justitssag, under Betjening av samme Retspersonale, hvorhos de samme Tolker vare tilstede.
Hvorda! Referenten mødte og begjærede Sagen fremmet. Samtlige Tiltalte vare tilstede i Retten fri for Baand og Tvang og fremstod No. 4 Mons Aslaksen Sombye og forkl. at Aanden forinden at Toget fra Reenbyen afgik havde tilsagt ham at de Ubodfærdige som gjorde Modstand skulde dræbes. Derimod siger han nu at han ikke havde spurgt Aanden om der skulde foregaae nogen Brand og Ildspaasættelse. Han ved ikke at det er overlagt at Følget skulde komme til Koutokeino om Natten skjøndt han nu erindrer at Aslak Jacobsen Hætta yttrede at de skul­de reise om Natten og at det vilde være beqvemt om Følget kunde være i Koutokeino om Natten. Aslak Hætta erklærede at han ikke kun­de erindre at have sagt dette, eller at han kunde rose sig af dette, men om saa var saa var det rætfærdigt. Aarsagen hvorfor de ikke kom frem før Dag var efter Monses Forkl. fordi de blev opholdt i Mortasis hvor Morten Tornensis boer, men efter Asla Hættas Forkl. fordi han sammesteds overtænkte at Mørket vilde være dem til Hinder. Aslak Hætta tilføier at han da Lars Johnsen Gaino undkom fra Mortasis saa frygtede de for at han havde reist til Koutokeino og meldt deres Ankomst, og antog han at naar de var forberedt var det bedre for de Tiltalte om de kom om Dagen. I Henseende til Troen sætter han sig lige ved Aslak Hætta og har Herren tilkjendegivet ham at han var høiere end Aslak Pedersen Rist. Om Broderen Ole Sombye antog han at denne ikke ansaa sig selv høiere end de Andre. Paa Spørgsmaal om der i deres Troessamfund var nogen høiere end