Folio 183

 

Aar 1853 den 29de Januar blev Retten sat paa Bossekop til Behandling af en Justitssag mod Aslak Jacobsen Hætta m. Fl. Fjeldfinner for de i Koutokeino forøvede Forbrydelser, og betjentes af Sorenskriveren i Overvær af Vidnerne Anders Mathis Andersen og Knud Johannesen, hvorhos vare tilstede de eedsvorne Tolker Clemet Amundsen og Johan Christian Jensen.
Hvorda! Procurator Drejer mødte som Referent og fremlagde 1 Stævning, 2 Actionsordre, 3 Forhør paabegyndt den 15de November f. A. 4 Forhør af 3die December f. M. og 5 Forhør af 21de og 22de f. M. 6 Obductionsforretning af 8de December f. A. vedkommende Handelsmand Ruths Liig med vedføiet Conclution af 10de næstefter. Han begjærede derefter de Tiltalte og Vidnerne paaraabte og examinerede og de Sidste tillige eedfæstede. Af Documenterne bedtes No. 3-4 5 og 6 vedhæftede Acten hvorimod No. 1-2 bedes indtegnede saalydende: Samtlige i Stævningen nævnte Tiltalte vare tilstede i Retten i fri Tilstand og bleve betydede de Forbrydelser for hvilke de nu ere undergivne Tiltale. Ligeledes var tilstede Vidnet Anders Evansen. Den i Actionsorderen under No. 6 anførte Elen Aslaksdatter Skum der forkl. at da de kom ind paa Gaardspladsen eller op paa Rabben til samme saa udbrød Følget i Raab om Omvændelse og Bod. Qvinderne raabte paa Finsk og Mandspersonerne paa Qvænsk. Paa Gaardspladsen saaes da Ruth og Bucht. Følget deelte sig og en Deel søgte hen til Ruth og den anden til Bucht, og var hun i det Følge som søgte Ruth. Hun deeltog da i at slaa Ruth med den medbragte Stør som hun havde taget af et Gjærde og som paa den tykkeste Ende var af en Arms Tykkelse og af Længde 1/2 Favn. Ruth greb da Støren fra Marith Aslaksdatter Sombye hvormed han slog fra sig. Forinden Ruth faldt og da hun hørte at Aslak Hætta der brødes med Bucht raabte om Hjælp løb hun derhen