Folio 166 - nedre del

 

Aar 1852 den 17de November continuerede forestaaende Forhør paa samme Sted som igaar, og betjentes af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Vidner og Tolk.
Hvorda! Fremstod under No. 14 Aslak Olsen Sombye 60 Aar gl. og Fjeldfin. Han har ikke forhen været tiltalt eller straffet. Han forklarede at i denne Høst flyttede Aslak Rist og Aslak Jacobsen Hætta til hans Bye uden at han hørte nogen anden Grund dertil end at de skulde bede og omvende, og han hørte ikke nogen Tale om Reisen til Koutokeino førend den Dag denne foregik og da blev han tvungen til at følge med idet man truede ham med at han ellers vilde blive bundet. Denne Trudsel blev given af Aslak Jacobsen. Han hører ikke til sine Medskyldiges Troe og han blev derfor af disse kaldt den Ugudelige. Han har hørt at Aslak Jacobsen, Ole Aslaksen og Mons Aslaksen og Aslak Rist skulde have været de første som angrebe Bucht og Ruth, men han kom ikke tilstede førend kort efter og da gav han Bucht et Slag i Hovedet med en Kjep saa at denne gik af, hvilket han dog tilskriver den Omstændighed at Kjeppen ikke var stærk, skjønt han nu maatte erkjende at han slog med sin fulde Magt. Senere i Præstegaarden slog han Ruths Dreng 1te Deponent med Riis, ligeledes med alle sine Kræfter. Han deeltog derpaa i Striden med Autzifolkene under hvilken han har faaet stort Saar i Hovedet. Videre Forklaring var hos Angjældende ikke at erholde. Under No. 15 fremstod Drengen Anders Aslaksen Skum 14 Aar gl. og en Søn af Aslak Mortensen Skum hos hvem han er hjemme og hører til samme Bye som Aslak Olsen Sombye. Han vidste ikke noget om den fattede Beslutning at reise til Koutokeino førend man begyndte at tage sine Rene fast og da blev han paalagt af sin Moder Anne Hendriksd. Sara at være med i Følget forat blive deelagtig i Saligheden. Han deeltog ikke i Mishandlingen af Bucht og Ruth, men senere i Præstegaarden antager han at det er muligt at han har slaaet Præsten med Riis i Hovedet hvilket han dog uagtet gjentagne Spørgsmaale, først paastod at han ikke kunde erindre. Han saa at Aslak Jacobsen stak Bucht da man var i Begreb med at trække ham ud fra Borgstuen hvor han første Gang søgte Tilflugt.