Arkivverket i Tromsø

tomSamisk arkiv

Kautokeino med kirka i bakgrunnen norsk språkversjonsamisk språkversjon
  Kautokeino-opprøret - 1852 ›› Rettsoppgjøret ›› Dom av 6. august 1853
 

 

Dom av 6. august 1853

Dom falt i underretten 6. august 1853 basert på innstilling av 27. juni samme år. Underretten er en fellesbetegnelse for by- og bygdeting og kan tilsvare dagens tingrett. Dommen ble ført inn i Domsprotokoll 1846 – 1865 for Sorenskriveren i Alta.

Høyesterettsdommen er trykt i Norsk Retstidende for 1854 l.nr. 73.

Domsprotokollen omhandler bare dommer. Avgjørelser på tingene ble ført i en egen justisprotokoll.

Dommen i underretten er avfotografert og avskrift er gjort tilgjengelig. Avskriften er ikke oversatt til samisk.

Se dommen