Hold down the Ctrl-key. Press + to enlarge or - to shrink. MAC users should hold the cmd-key down instead of the Ctrl-key

Den generelle bakgrunnen for kommisjonens arbeid var  norske og svenske samers gamle rett til å søke beite for sine reinflokker også i nabolandet.  Emnet  var tema i  forbindelse med unionsoppløsningen i 1905, og forhandlinger og undersøkelser ved flere kommisjoner resulterte i en ny konvensjon i 1919.

Reinbeitekommisjonen av 1913 besto av 4 nordmenn, 4 svensker og 3 finner. Leder og sekretær var finner. De norske medlemmene var professor Konrad Nielsen ved Kristiania Universitet, professor Jens Holmboe, direktør ved Bergens Museum, skoginspektør E.E. Nilsen i Nordlandske skoginspektorat og sogneprest P. Lorenz Smith i Kautokeino. Norske og svenske samer var oppnevnt til å bistå kommisjonen. De norske var Klemet Mathisen Somby fra Karasjok og Samuel Samuelsen Anti fra Nesseby.

Kommisjonen arbeidet somrene 1914 og 1915. Undersøkelsesområdet var indre Troms og et par tilgrensende sogn i Sverige syd for Troms. Området ble inndelt i trakter som ble undersøkt med hensyn til reindrift, bosetning og jordbruk. Snøforhold, tilgangen på reinbeite og vegetasjonsutviklingen, flytteveier for rein og kalvingsplasser m.m. ble dokumentert. Kommisjonens medlemmer gjorde feltarbeidet inklusive fotograferingen selv, og  de innhentet opplysninger og uttalelser. I mange tilfelle er samme område fotografert med mellomrom for å illustrere snøsmeltingens gang.

Arkivet omfatter dokumenter, kart og fotografier og kommisjonens utførlige rapporter som ble trykt på norsk og svensk. Bl.a. ble det utgitt et bind med fotografier, men langt flere bilder (i alt ca. 1900) ble tatt. Billedtekstene som stort sett er på svensk, er konsentrert om stedsangivelse og datering. (Kommisjonen skriver samiske stedsnavn med samiske bokstaver, men Riksarkivet har ikke kunnet følge opp det.) De fleste av bildene i dette utvalget er å finne i kommisjonens fotoalbum og har i utgangspunktet ikke vært trykt.
.