Hold down the Ctrl-key. Press + to enlarge or - to shrink. MAC users should hold the cmd-key down instead of the Ctrl-key

I 1644 startet prøvedriften ved Røros Kobberverk. To år senere fikk verket sine privilegier, og landets nest største bergverk med tilhørende bergstad vokste fram. Gruvedriften på Røros holdt på fram til 1977 da verket gikk konkurs. Bergstaden er i dag et levende kulturarvsted og ble i 1981 oppført på UNESCOs liste over verdensarvsteder. 8. februar 2012 ble Røros Kobberverks arkiv tatt opp på listen over Norges dokumentarv.

Røros kobberverks arkiv

Arkivet etter Røros Kobberverket er hovedkilden til kunnskap om verkets og bergverkssamfunnets lange historie. Det godt bevarte arkivet gir unik dokumentasjon om Røros Kobberverks økonomiske, tekniske og sosiale historie, om bygningshistorien og den særpregede kulturen som vokste fram i bergstaden. Arkivet inneholder materiale som omhandler menneskene som bygde bergstaden og gir innblikk i det internasjonale handelsnettverket kobberverket var en del av. Arkivet er derfor av både lokal, regional og nasjonal betydning.

Røros kobberverks arkiv

Røros kobberverks arkiv

Arkivet på to steder

Arkivet etter Røros Kobberverk dekker perioden fra 1644 til 1977 og omfatter 250 hyllemeter. Den eldste halvparten oppbevares ved Statsarkivet i Trondheim, og den nyere halvparten oppbevares i magasin på Rørosmuseet. Hele arkivet har privatarkivnummer 211. Arkivet er stort sett komplett og i god fysisk stand. Nest etter Kongsbergs Sølvverks arkiv er Røros Kobberverks arkiv Norges største bevarte bergverksarkiv.

Arkivet består hovedsakelig av forhandlingsprotokoller, korrespondanse og regnskaper fra overdireksjonen, direktøren og bergskriveren. I bergverksadministrasjonens arkivmateriale finner man foruten regnskap, den viktigste saksbehandlingen angående gruver, smeltehytter, skogeiendommer og jordegods. En del av grunnlaget for hovedregnskapene er regnskap som ble ført ved de enkelte gruver og smeltehytter. Arkivet inneholder også et stort kart- og tegningsmateriale - ca. 3800 tegninger. Arkivet er godt katalogisert – du finner katalogen på Arkivportalen.no  

Bergverksutstillingene ved Rørosmuseet er blant annet bygd opp på grunnlag av arkivmaterialet etter kobberverket, og slik er dermed deler av arkivet formidlet. Om du vil forske selv i det innholdsrike arkivmaterialet, for eksempel for å finne opplysninger om arbeiderne på Røros, hvem de var og deres arbeidsforhold, om tekniske installasjoner og løsninger, om konflikter, om styrets kontakter med utlandet, om økonomiske forhold og mye annet, er du velkommen til lesesalene i Statsarkivet i Trondheim og på Rørosmuseet. Her kan arkivene benyttes. Nedenfor viser vi noen smakebiter fra det innholdsrike og fascinerende arkivet.
.