Regesta Norvegica X. 1420–1430

Utgiver: Gunnar I. Pettersen

Hensikten med serien Regesta Norvegica er å gi en kronologisk ordnet fortegnelse over alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie. Det dreier seg om brev og andre dokumenter, bevarte og tapte, trykte og utrykte, som har med Norge, nordmenn og norske forhold å gjøre. Verket gir korte sammendrag (dvs. regester) av innholdet i hvert dokument, det gir opplysninger om datering og utstedelsessted, om oppbevaringssted, arkivsignatur, trykkested m.m. Kort sagt er Regesta Norvegica en samling regester eller sammendrag av middelalderdokumenter som har eller kan ha betydning for norsk historie i vid forstand.

Det er til nå kommet ut 9 bind i serien. De dekker perioden 822–1419 og inneholder ca 11.700 regester.

Regesta Norvegica X vil dekke perioden 1420–1430.