Riksarkivet har tatt over rollen til Kulturrådet som koordinator, og prosjektet er et nytt europeisk prosjekt under Europeana-paraplyen. Prosjektet  har fått navnet LoCloud.  Prosjektet skal vare i 3 år og har som hovedfokus utvikling og styrking av Lokale institusjoner og Cloud-basert teknologi. Kontaktperson i Riksarkivet er Gunnar Urtegaard.

Den 19. og 20. mars 2013 er det avspark for prosjektet.

Roller

Riksarkivet skal være fagkoordinator for LoCloud-prosjektet mens det britiske konsulentselskapet MDR Partners skal ha ansvar for prosjektforvaltningen. Med andre ord, Riksarkivet har det overordnede ansvaret for prosjektet og har økonomisk ansvar og står som kontaktorganisasjon for EU-kommisjonen. MDR Partners skal koordinere administrative oppgaver knyttet til den daglige driften av prosjektet.

I rollen som prosjektkoordinator vil Riksarkivet også ta i mot alle midlene frå EU-kommisjonen og fordele disse ut til partnerne etter vedtatt budsjett 3 ganger i løpet av prosjektperioden. Første innbetaling frå EU-kommisjonen vil komme i mars 2013 og omfatte mellom 40 og 50 % av samlet tilskudd.

Blant partnerne på prosjektet er det enkelte med særlig relevant teknisk kunnskap, som f.eks. den norske partneren Asplan Viak Internet AS. Disse skal utforske og utvikle de tekniske tjenestene i prosjektet. I tillegg er det en rekke nasjonale, regionale aggregatorer og bidragsytere som vil, blant annet, teste ut disse sky-tjenestene og komme med nytt innhold til Europeana-portalen.

Riksarkivet skal lede arbeidspakke 1 «Planning, preparation and requirements». I tillegg skal Riksarkivet ha en rolle i alle arbeidspakkene, bortsett fra arbeidspakke 3 «Micro-services for small and medium institutions».

I tillegg til dette skal Riksarkivet:

 • være gruppeleder i LoClouds Project Management Board (PMB). PMB styrer og har strategisk ansvar for prosjektets arbeid. PMB-medlemmer skal ha fysiske møter to ganger i året (6 møter til sammen) og telefon/skype-møter når det er behov.
 • delta i prosjektets Appraisal Group. Gruppens ansvar er kvalitetssikring av LoClouds leveranser.

Riksarkivet eller MDR Partners skal være gruppeleder for prosjektets Network Partner Group. Denne gruppen skal evaluere og veilede prosjektets arbeid.

Økonomi

EU-kommisjonen har satt av 3,4 mil. euro til prosjektet, der 299.708,- euro skal gå direkte til Riksarkivet.  Midlene øremerket Riksarkivet skal dekke 80 % av en stilling for en ny medarbeider hos Riksarkivet. Midlene skal også dekke gjennomføringen av 16 reiser for én representant fra Riksarkivet, og skal i tillegg dekke kontrakter med tre underleverandører, Europeana Foundation, Wikimedia og en aktør fra «crowdsourcing» miljøet.

Midlene skal også dekke finansieringen av to møter arrangert av Riksarkivet, der det er budsjettert med 15.000,- euro pr møte for å dekke kostnadene av et oppstarts- og et avslutningsmøte (30.000,-euro til sammen). Prosjektlanseringen er planlagt for 19. og 20. mars i Oslo.

Prosjektets hovedfokus er utvikling og styrking av Lokale institusjoner gjennom Cloud-basert teknologi.
 For tiden er innhold fra mindre institusjoner, f.eks. regionale og lokale arkiv, fortsatt underrepresentert på den digitale europeiske arenaen. Dette viktige innholdet må synliggjøres, og dagens utvikling mot sky-basert teknologi kan vise seg å være en egnet tilnærming for å løfte frem lokalt og regionalt innhold. Prosjektet skal utvikle nye sky-baserte modeller og virkemidler som skal gi mindre institusjoner brukervennlige og prisgunstige verktøy som kan brukes i digitaliserings- og formidlingsprosessen av deres data. Det skal først og fremst utvikles en sky-basert infrastruktur for aggregering av lokalt innhold. I tillegg skal det utvikles mikro-tjenester, herunder tjenester som skal tilby:

 • Beriking av data gjennom bruk av geografisk informasjon.
 • Beriking av metadata, som f.eks. automatisk oversettelse og lenking til relatert informasjon.
 • Flerspråklig vokabular/synonymordbok
 • Katalog over historiske stedsnavn  
 • Wikimedia applikasjon - som skal integrere Wikimedia tjenester og innhold med LoClouds infrastruktur slik at det blir mulig å lenke opp data mellom disse systemene.
   
   

Målsetningen er at dette prosjektet skal tilføre over 4 millioner nye objekter til den europeiske kulturarvsportalen Europeana. Sky-tjenestene skal både sørge for at lokalt innhold kan aggregeres og at innholdet blir mer søkbart og interoperatibelt. Prosjektet bygger på arbeidet gjort i CARARE og Europeana Local prosjektene, der Kulturrådet i sistnevnte prosjekt også var en viktig partner. LoCloud har små og mellomstore institusjoner som målgruppe, blant annet lokale arkiver, biblioteker, museer, historiske bygninger og arkeologiske monumenter.

Arbeidet i LoCloud er strukturert i 7 ulike arbeidspakker. Arbeidspakkene skal sørge for gjennomføringen av de ulike delene av prosjektet.

Abeidspakkene

Arbeidspakke 1 - Planlegging, forberedelse og behov
 Denne arbeidspakken skal ha ansvar for prosjektlanseringen i mars 2013, som er et to dagers «kick off» møte i Oslo for å forberede alle partnere.  Arbeidspakken skal også ha fokus på å vurdere og utforske mindre lokale institusjoners behov for sky-basert teknologi. Det skal i tillegg sees nærmere på hvordan man kan takle nåværende barrierer for bruk av sky-basert teknologi. Tanken er å lage strategier for hva slags forutsetninger som må være på plass for at målgruppen kan implementere og benytte seg av sky-teknologi.

Arbeidspakke 2 - Design og implementering av infrastruktur for aggregering
 Her skal prosjektet designe og teste LoClouds kjerneinfrastruktur for aggregering av innhold, som skal være basert på sky-teknologi modellen IaaS. Modellen skal tilby både sentraliserte og desentraliserte infrastrukturtjenester.

Arbeidspakke 3 - Mikro-tjenester for mindre institusjoner
 Arbeidspakke 3 har som målsetning å utvikle prisgunstige og brukervennlige sky-baserte tjenester rettet mot mindre lokale institusjoner. Man skal blant annet utvikle en programvare (SaaS) tilpasset mindre institusjoner som vil bidra med sine data til Europeana. En sky-basert «sandkasse» skal etableres for å teste ut og utvikle mikro-tjenester som bidragsytere skal kunne bruke for å forbedre, berike og validere data samlet fra både institusjoner og crowdsourcing-tiltak som Wiki Loves Monuments. Arbeidspakken skal også se på hvordan geografisk plassering kan fungere som et utgangspunkt for brukere ved utforsking av lokalhistorisk data.

Arbeidspakke 4 - Aktivering og støtte til mindre institusjoner
 Arbeidet skal ha fokus på å støtte og aktivere LoClouds målgruppe (gjennom treningskurs, hjelpetjenester og dokumentasjon) for å sørge for bærekraftig kompetanse i berikingen og aggregeringen av lokalhistoriske data.

Arbeidspakke 5 - Evaluering og konsekvensanalyse
 Arbeidspakken har ansvar for oppfølgingen og evalueringen av prosjektets arbeid.

Arbeidspakke 6 - Formidling og videre bruk
 Gjennom ulike lokale, nasjonale og internasjonale aktiviteter skal partnere jobbe for å øke bevisstheten blant lokale institusjoner og brukere om Europeana-portalen. LoClouds resultater og tjenester skal promoteres blant institusjoner rundt omkring i Europa. Her skal partnere også jobbe for å sørge for at resultatene er bærekraftige og blir tatt i bruk på tvers av Europeana-paraplyen.

Arbeidspakke 7 – Prosjekt forvaltning og koordinering
 Denne arbeidspakken har ansvar for koordineringen og forvaltningen av hele prosjektet.

Nasjonal infrastruktur

Norvegiana er den nasjonale infrastrukturen som Kulturrådet driver for å samle metadata om objekter fra ulike norske kilder, herunder Digitalt Museum, Digitalt Fortalt og Arkivportalen. Det er for eksempel Norvegianas data-pool som ligger bak «Kultursøk» som flere regionale kulturnettsider benytter, som f.eks. Kulturnett Møre og Romsdal. For tiden er det over 4 millioner objekter tilgjengelig via Norvegiana, der 1,3 millioner objekter er videreført til Europeanaportalen. Norvegiana er det sentrale bindeleddet mellom institusjonenes data og det internasjonale miljøet. Infrastrukturen muliggjør Norges deltakelse i Europeana-prosjektene.

Norvegiana er også infrastrukturen som andre nasjonale prosjekter bruker og bidrar til, herunder prosjekter som Kultur-og naturreise. Norvegianas API muliggjør tilgang for alle aktører til metadataen om de 4 millioner objektene som ligger samlet i Norvegiana. Med API-et kan man sette Norges kulturhistoriske data i sammenheng med andre typer offentlige data. Data kan synliggjøres på andre lokale/regionale/nasjonale/tematiske nettsider eller bli brukt til å lage nye applikasjoner og tjenester.