Oppdatert 6. mars 2014.

Generalpostdireksjonen 1719-1814 (RA/EA-3108)

Mesteparten av Generalpostdireksjonens arkiv oppbevares i Rigsarkivet i Danmark. Arkivsaker fra kontorer som administrerte Norge, er overført til Riksarkivet i Norge.

E: Pakkesaker 1710-1721

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper (RA/EA-4066)

Byregnskapene er regnskaper over statens inntekter av byene og faller i tre hovedkategorier: Forskjellige skatteregnskaper, sikt- og sakefallsregnskaper og konsumpsjonsregnskaper.

R/Rp: Regnskaper for Bergen

  • L0409: 1640-1654 - Utdrag: Koppskatten 1645

Høyfjellskommisjonen (RA/S-1546)

Høyfjellskommisjonen var en særdomstol opprettet i 1908. Dens mandat var ved kjennelse å fastsette grensene mellom statens grunn og tilgrensende grunn og avsi dom i saker mellom det offentlige og enhver som måtte gjøre krav på eiendomsrett, bruksrett eller andre rettigheter til grunnen. Kommisjonens ordinære virksomhet opphørte fra utgangen av 1953.

Xa: Kommisjonens trykte rettsbøker med dommer og kjennelser

Landsfengselet for kvinner (RA/S-3164)

Arkivet etter landsfengselet for kvinner er en rik kilde til sosialhistorie, kvinnehistorie og kriminalitetshistorie mm. Foruten det administrative sakarkivet inneholder arkivet protokollserier som avspeiler de ulike sidene ved driften. De fleste opplysningene om fangene finnes i serie G. Fangeprotokollene er delt i protokoller over fanger, tvangsarbeidere, mulktfanger og varetektsfanger. Hver fange er innført i protokollen med navn, yrke familiebakgrunn, hva fangen er dømt for, straffeutmåling og innskrivings- og løslatelsesdato.

Gk: Diverse mindre serier vedrørende fangene, 1853-1964

Norges arbeidstjeneste (RA/S-5014)

Administrasjonsrådet i det okkuperte Norge satte sommeren 1940 i gang en frivillig arbeidstjeneste (Administrasjonsrådets Arbeidstjeneste) for å hjelpe til i skog- og jordbruk og anleggsvirksomhet. 25. september 1940 ble tjenesten overtatt av Nasjonal Samling og omdøpt til Norges Arbeidstjeneste (AT). Arbeidstjenesten sorterte under Departementet for arbeidstjeneste og idrett. Tjenesten ble fra 1941 gjort obligatorisk for menn i vernepliktig alder. Arkivene til Arbeidstjenesten var etter alt å dømme omfattende, men under frigjøringen i 1945 og i årene like etter, ble de plukket fra hverandre og redusert. I dag er det bare små og ofte rent tilfeldige rester igjen.

Ca: Journaler, 6. arbeidsdistrikt