Christian Holst (RA/PA-0040)

Christian Holst (1809-1890) var en norsk embetsmann. I 1829 var Holst sekretær hos stattholder grev von Platen, 1832 cand. jur., 1833 kammerjunker, 1839 kammerherre, og for resten av sitt liv var han knyttet til hoffet. Han ble i 1846 bestyrer av Bygdøy Kongsgård og fra 1860 overintendant og sjef for den kongelige hoff-forvaltning. Holst var i årene 1834-1876 eneste sekretær hos regjeringens ledere, men oppnådde aldri politisk innflytelse. Hans privatarkiv inneholder mye materiale fra blant annet hans tid som sekretær for stattholderskapet og regjeringen. Fra Holsts arkiv er serie Fe digitalisert. 

Fe: Frederik Dues og Severin Løvenskiolds offentlige papirer

Johan Kielland Bergwitz (RA/PA-0791)

Johan Kielland Bergwitz (1874-1948) var født i Oslo, tok juridisk embetseksamen 1897 og praktiserte som overrettssakfører. I 1912 søkte han embetet som Riksarkivar, og senere søkte han stadig stillinger i Arkivverket. I 1925 ble han utnevnt til statsarkivar i Trondheim og satt i denne stillingen til 1934, da han søkte seg til Statsarkivet i Oslo. Her var han ansatt som arkivar til 1940. I årene 1892-1908 utga han stamtavler for en rekke familier, og han redigerte gjennom flere år femtiårsstudentenes jubileumsbøker. Han skrev også flere by- og bygdebøker, bl.a. Onsøy, Grimstad , Gjerdrum og Kongsberg. Han er representert her med genealogier over eidsvollsmen. Fra Bergwitz’ arkiv er serie Fb og hans publikasjon om eidsvollsmennenes etterkommere digitalisert.

Fb: Uordnet sakarkiv/korrespondanse

Publikasjoner

Magna Sinding-Larsen (RA/PA-1796)

Magna Sinding-Larsen (1883-1954) var etterkommet av Christian Magnus Falsen. Arkivet etter henne består av et erindringsmanus og en mappe med artikler og brev. Arkivet ble avlevert til Riksarkivet i november 2013 fra Sinding-Larsens grandniese Inger Kielland. Hun skriver i avleveringsbrevet: ”Magna Sinding-Larsens erindringer har ligget som manuskript i familien siden hun avsluttet arbeidet i 1946. Hennes fortelling om både tiden og familien er så morsom og interessant at den vil glede alle hennes ”etterkommere”. Så vidt vi vet ønsket hun å gi den ut, men siden innholdet var så farget av tante Magnas sterkt subjektive opplevelse av både familien og omgivelsene ble det ikke noe av.” Arkivet ble avlevert til Riksarkivet i direkte tilknytning til slektsforskningsprosjektet om eidsvollsmennenes etterkommere, mot at erindringene ble digitalisert og tilgjengelige også fra nettsiden www.eidsvollsmenn.no.

F: Magna Sinding-Larsens etterlatte papirer