Arkitektarkiv

Riksarkivet og flere statsarkiv har tatt imot privatarkiv etter arkitekter. Arkivene inneholder tegninger over bygninger, og iblant også av interiører og møbler. Arkitektarkivene blir registrert i Samkatalogen over privatarkiv.

Bøndenes bygninsgkontor

Et spesielt arkitektkontor var Bøndenes bygningskontor. Det arbeidet for "en bedre, en mer praktisk og vakrere bebyggelse i norske bygder." Hovedkontoret lå i Oslo og et distriktskontor ble åpnet i Trondheim i 1953. Ved siden av vanlig gårdsbebyggelse arbeidet man med kjøkkeninnredning og tegning av peiser, og ga også fargeforslag på bygninger. Arkivet etter hovedkontoret er ikke avlevert til Arkivverket, men Trondheimskontorets arkiv ligger i Statsarkivet i Trondheim. Arkivet inneholder flere fine eksempler på fargebruk. Arkivet består hovedsakelig av byggesaker fra de forskjellige oppdragene, arkivert alfabetisk på oppdragsiver.

Kart og tegningssamlinger

I Riksarkivet og statsarkivene finnes ofte samlinger over gamle kart og tegninger. Her kan man av og til finne prospekter over byer med hus inntegnet og tegninger av eldre hus. Les mer om kart- og tegningssamlingene her.

Trondhjem katedralskole

Trondhjems katedralskole 1777. Tegning av Johan Daniel Berlin. Kart- og tegningssamlingen SAT, 432, 37.

Tegninger av prestegårder og kirker

Prestegårder

I sokneprestarkivene vil man kunne finne opplysninger om prestegården, noen ganger også om kapellangård og klokkergård, og om andre gårder som lå til presteembetet. De fleste prestearkiver inneholder en rekke syns- og takstforretninger som beskriver husene på prestegården og deres tilstand. Disse kan enkelte steder gå tilbake til 1700-tallet. Man kan ellers finne korrespondanse og regnskap i forbindelse med vedlikeholdet. I forbindelse med nybygg og større endringer, vil man ofte også finne tegninger.

Ordningen med lokale prestegårdstilsyn og en synsstyrer for et eller flere prosti, opphørte fra 1999, og arkivene etter Prestegårdstilsynet blir etter hvert avlevert til statsarkivene. Arkivene dekker i hovedsak tidsrommet 1925-1999 og inneholder synsforretninger, korrespondanse og noe regnskap i forbindelse med vedlikehold, nybygg og ombygging, ofte med vedlagte kart og tegninger.

Kirker

Bygging og reparasjon av kirker ble som regel startet på kommunalt initiativ. Deretter ble byggesaken behandlet av Stiftsdireksjonen, og derfra gikk den til Kirkedepartementet, som fattet beslutning.

Arkivmateriale som korrespondanse, tegninger, saksdokumenter osv. kan derfor finnes framfor alt i kommunestyrearkiv, kirkevergearkiv i kommunene, og i departementets arkiv som avleveres til Riksarkivet. Tegninger ligger normalt i Kirkevergens arkiv, man skal være klar over at det ofte ble benyttet standardtegninger når det gjelder kirker. I departementsarkivene i Riksarkivet finner man ofte den mest samlede dokumentasjonen (dog ikke tegninger). Stiftsdireksjonen var et mellomledd i byggeprosessen og har som regel ikke materiale bevart annet enn det som finnes nedtegnet i journaler og kopibøker.

I prestearkivene/prostearkivene i statsarkivenekan man finne tegninger av kirkens interiør.