Kunngjering frå Noregs regent Christian Frederik om at Frederik 6. har vore nøydd til å seie frå seg retten til Noregs trone, og at det frie Noreg sjølv kan bestemme lagnaden sin.

Denne kunngjeringa følgde saman med det opne brevet og vart likeeins lese høgt frå preikestolar og ved militære forlegningar der ein heldt val. Ho fortel at Frederik 6. har vore nøydd til å seie frå seg retten sin til den norske trona, og at det frie Noreg sjølv kan bestemme lagnaden sin.

Kunngjeringa til landmilitsen var likelydande med den sivile vi ser i utstillinga, bortsett frå slutorda: ”Paa Eders Mod, tapre norske Krigere! bygges hele Folkets Haab til et heldig Udfald af den Kamp, som Alle ere villige til at bestaae for Fædrelandet. Vider:  at den første Betingelse for Norges Overgivelse var, at alle Fæstninger og Krigsforaad skulde indrømmes de svendske Tropper; Eders Afvæbning vilde have blevet den næste Fordring; men saaledes skal det ikkje skee!  Norge bestaae ved Eders Heltemod; trygge leve Oldinger, Kvinder og Børn bag Norges Fjelde, forsvarede af Norges kjække Sønner, under Eders Regents og agtede Høvdingers Anførsel!  Seier og Frihed eller Død, være vort Løsen!”

Til sjøetaten var avslutninga: ”Det er Eder, tapre norske Søekrigere! der hidtil har værnet om Norges strande!  Gud give at slik Anstrengelse ei maa behøves;  men fordres den fredelige Kystboers Beskyttelse,  gjælder det at stride for Norges Flag da skulle I altid findes Eders Forfædre og Eder selv lige, og den norske Søemands Løsen skal være:  Seier eller Død for gamle Norge.”.