Opent brev frå Frederik 6. om avståinga av Noreg

Kongeligt aabent Brev angaaende Norges Afstaaelse til Sverrig, udstædt den 18de Januar 1814.

I det opne brevet frå Frederik 6. gjer kongen greie for at han har fråsagt seg alle ”Adkomster” til kongeriket Noreg, både for seg sjølv og for alle etterkomarane sine, til fordel for kongen av Sverige. Han løyser samstundes alle innbyggjarane i Noreg frå den hyllings- og truskapseiden dei har avlagt, enten formelt og passivt - som undersåttar heilt enkelt - eller personleg til kongen. Det siste gjaldt alle embetsmenn. Frederik 6. innbyr folket som heilskap til å gå over til den nye regjeringa ”med Orden og Rolighed”..