Sirkulære til dei sivile overøvrigheitene (amtmennene) frå Noregs regent Christian Frederik om bededag og lokale val, samt påbod om å kalle inn til representantval.

Sirkulæret til dei sivile overøvrigheitene på landet, amtmennene, inneheld instruks for korleis dei skulle kalle valmennene frå heile amtet saman til representantval. Dette skulle finne stad om lag midt i amtet, heiter det, og på ei tid som gjorde det mogleg også for dei med lengst reiseveg å nå fram. Amtmennene fekk befaling om straks å underrette prestane i amtet om tida og staden..