16.–19. oktober 1813 led Napoleon et avgjørende nederlag i slaget ved Leipzig. Dette skulle få store konsekvenser for Norge.

Christian Frederik prøvde igjen å overtale Frederik 6. til å skifte mening om alliansen med Frankrike. I et langt brev, datert 15. november, foreslo han at Norge burde bryte med Danmark før en avståelse ble tvunget fram av andre. Ved å ”arrangere sig” med England,  kunne landet unngå ”det svenske aag”.

Frederik 6. sto på sitt og avviste bestemt planen: «At afsondre Norge fra Danmark er alt for farligt og bør aldrig ske. Disse Rigers Interesse er ens, og hvem der vil forebringe Dem sligt, fjærn dem fra Deres side». Frederik 6. hadde urokkelig tro på keiseren og nektet å lytte til ryktene om hans nederlag.

Etter slaget ved Leipzig var Frankrike betydelig svekket, og stormaktene hadde dermed mindre behov for Carl Johans støtte enn før. Carl Johan måtte handle raskt. Han trosset sine alliertes beslutning om å føre styrkene inn i Nederlandene og innledet i stedet felttoget nordover mot hertugdømmene og Jylland. Med en hær på 60 000 mann trengte han i begynnelsen av desember 1813 inn i Holstein. Var Frederik 6. i stand til å forsvare seg?

Slaget ved Leipzig i 1813

Slaget ved Leipzig 16.-19. oktober 1813 var et av de blodigste slagene under Napoleonskrigene. (Wikimedia Commons, opphavsmann: Alexander Zaureweid.).