Christian Frederik hadde et vinnende vesen, men han hadde ikke mulighet til å treffe alle og enhver personlig.

Også andre kanaler for påvirkning og propaganda ble utnyttet.

En godt etablert kanal var det geistlige embetsverket. En stor del av lokalbefolkningen var til stede ved gudstjenestene, og budskap kunne formidles med både kongelig og guddommelig autoritet. Allerede ved ankomsten i mai tok Christian Frederik dette apparatet i bruk. Hans opprop til det norske folk ble sendt til biskopene som så distribuerte det videre til prestene. Oppropet skulle leses opp fra prekestolene for å ”opflamme Nationens Mod, der hos det Norske Folk er bygget paa den urokkelige Grundvold, Tillid til Guds Forsyn, Troskab mod Kongen og Fædrenelands-Kjærlighed.”

Christian Frederik tok ikke bare i bruk tradisjonelle kanaler. Han hadde også syn for at pressen kunne benyttes. I 1813 var dette en moderne innstilling. I Norge var det få aviser, de var små og kom sjelden ut. Men de ble grundig gransket av sine lesere, og deres betydning var større enn man umiddelbart kan forestille seg.

Flere av de norske avisene trykte mest annonser og inneholdt lite stoff som kunne tilfredsstille lesernes behov for nyheter og kunnskap. ”Budstikken” var velrenommert, men den var først og fremst en kunnskapsformidler som særlig trykte beretninger om virksomheten i Selskabet for Norges Vel. Disse avisene var ikke særlig egnet for propaganda.

Det var en nyetablert avis som ble Christian Frederiks viktigste presseorgan. ”Tiden. Et offentlig Blad af blandet Indhold” trykte gode beretninger om danske og utenlandske begivenheter og dekket også norske forhold bedre enn andre aviser. Avisa var preget av en tydelig patriotisk ånd, og gjennom hele Christian Frederiks tid i Norge benyttet den alle anledninger til hylle ham. Rimeligvis fikk ”Tiden” økonomisk støtte fra Christian Frederik. Han hjalp også redaktørene med utenrikspolitisk stoff. På tross av støtten beholdt redaksjonen stor grad av frihet. Men ved viktige anledninger utnyttet stattholderen avisa som et politisk redskap.

"Tiden", 16. september 1813

Fra september 1813 rådet det krigstilstand. Redaksjonen i ”Tiden” trykket en hyllest til Christian Frederik og stilte sin avis til rådighet: ”Saa drister sig og Bladet Tiden, der under andre fredsæle men uredde Drotters Befalingskab tit var deres Talerør til Folket, at nærme sig til Dem, at tilbyde sin Tieneste til enhver god Sag, at ansøge om Deres høie Beskyttelse”. (”Tiden” 16. september 1813, original i Riksarkivet.).