Nyheten om stattholderskiftet var blitt kjent i Christiania allerede 17. mai 1813.

Christian Frederik selv reiste i ekspressfart fra Hvaler, og om ettermiddagen 22. mai nærmet han seg byen. Underveis var han blitt møtt av bl.a. stiftamtmann Thygeson og kommandanten på Akershus, generalmajor Haxthausen. På Ekeberg ventet den avtroppende stattholderen, prins Frederik av Hessen, med en militær eskorte som skulle gi inntoget glans. Alt var planlagt med størst mulig propagandaeffekt for øye.

Hele byen var på bena da Christian Frederik langsomt red gjennom gatene, inspiserte garnisonen og korpsene, stoppet underveis og holdt små taler til de frammøtte. Overalt ble han møtt med hurrarop. Ved Paleet, der han skulle bo, talte han til byens fremste menn, og visestattholderen presenterte ham for noen av de frammøtte. Det formelle skiftet av stattholder foregikk neste dag. I dagboken oppsummerte slottsprest Claus Pavels inntrykkene slik: ”Nu mistvivler jeg ingenlunde om Norges Redning”.

Ved ankomsten til Christiania sendte Christian Frederik ut en kunngjøring, forfattet av ham selv, til alle landets prester og militære befalingsmenn. Neste dag ble den opplest av Pavels under gudstjenesten i slottskirken på Akershus. I kunngjøringen proklamerte Christian Frederik – i samsvar med kongens instruks – at ”Hans Bud skal være min Lov, at vinde Eders Tillid min Bestræbelse, Eders Høiagtelse og Kjærlighed vorde min Løn”. Innholdet i kunngjøringen ble varmt mottatt både i Christiania og rundt om i landet.

Feiringen fortsatte en hel uke med tilstelninger, middager og strålende fester der vinen fløt rikelig. Det vakte en viss oppsikt da Christian Frederik inviterte byens damer til en særskilt mottakelse i Paleet. Men den 30. mai forlot både den gamle og den nye stattholderen Christiania. Frederik av Hessen skulle vende hjem til Danmark. Christian Frederik la ut på den første viktige reisen i Norge.

Kunngjøringen 22. mai 1813

Christian Frederiks kunngjøring til det norske folk 22. mai 1813. (NRA, privatarkiv 93 Frederik Julius Bech, pakke 1)..