Samtidig som Christian Frederik ble utnevnt til stattholder, ble han også utnevnt til kommanderende general i det sønnafjelske Norge.

General Georg F. von Krogh fortsatte som kommanderende general i det nordafjelske Norge, men under Christian Frederiks overbefaling. I instruksen 27. mai 1813 hadde Frederik 6. gitt Christian Frederik fullmakt til å ”..opkræve vaaben-dygtigt Mandskab til Landets Forsvar”.

Christian Frederik hadde offisersutdannelse, men han var ingen typisk militær. Derimot hadde han stor respekt for de høyeste militære embetsmenn og dro veksler på deres militære innsikt. Rundt seg hadde han en militær stab på ti medlemmer med oberstløytnant H.H. Rode som sjef. Flertallet i staben var norske av fødsel, flere av dem var Christian Frederiks jevnaldrende.

Siste del av Frederik 6.s instruks til Christian Frederik som stattholder 27. mai 1813

Helt til slutt i Frederik 6.s instruks til Christian Frederik som stattholder 27. mai 1813, nevnes hans militære oppgaver. Instruksen ligger i Christian Frederiks arkiv som er skannet og tilgjengelig i Arkivportalen. (Christian Frederik, RA/EA-5938/Fa/L0203/0001/0007.)



.