Christian Frederik innså raskt at det var viktig å få gjenopprettet noen av de tidligere myndighetene. Kongen hadde dessuten gitt ham fullmakt til det i stattholderinstruksen.

Av den tidligere kriseadministrasjonen fra perioden 1807-1810 var det i hovedsak bare Sunnhetskollegiet og kommisjoner for provideringen, dvs. forsyningen av livsviktige varer, som fortsatt fungerte.

Allerede i juli ble Overkriminalretten – en norsk høyesterett for straffesaker – etablert i Christiania med stiftamtmann Thygeson som leder. Da krigen mot Sverige brøt ut i september, opprettet Christian Frederik Overadmiralitetsretten, øverste instans i de såkalte prisesakene. I stiftsbyene avgjorde lokale priseretter om kaprede fiendtlige skip var ”gode” priser eller ikke, og dommene kunne ankes til Overadmiralitetsretten. Ut over høsten ble det etablert flere myndigheter, både fordi forbindelsen til kollegiene i København var vanskelig, og fordi stattholderen ønsket å fremme norsk administrativ selvstendighet. I oktober la han grunnlaget for et norsk finansstyre da han opprettet en ny kassedireksjon. Deretter kom et nytt revisjonskontor under Overprovideringskommisjonen og en komité til å avgjøre assuransesaker ved krigsforlis og beslag. I desember var planen klar for en felles ledelse av de norske bergverkene.

Overadmiralitetsrettens kopibok, 1813

Den første overadmiralitetsretten hadde ført kopibok i årene 1808-1811. Da Christian Frederik gjenopprettet Overadmiralitetsretten 9. september 1813, ble kopiboka tatt fram igjen og fortsatt. (Overadmiralitetsretten RA/EA-2881/F/L0002/001)..