Kongens tillatelse til å legge planer for en bank i Norge nådde Christiania i midten av november 1813.

Christian Frederik sendte straks innbydelser til ledende forretningsmenn og noen få embetsmenn. Stattholderen kunne melde til kongen at den planlagte banken ble hilst med ”Enthusiasme af Handelsstanden over Hovedet”.

Møtet åpnet 15. desember i Christiania katedralskoles store sal. Av de 113 innbudte hadde 72 møtt opp. En komité fikk i oppdrag å utarbeide et bankreglement. Den 30. desember la de fram et utkast.

Kongens politikk hadde så langt vært å sikre statlig kontroll over bank- og pengevesenet. Men den første paragrafen i reglementet slo fast at ”Kongeriget Norges private Laane- og Disconto-Casse” kun sto under kontroll av bankens interessentskap og et styre som disse pekte ut. Verken konge eller embetsmenn ble gitt innflytelse over bankens anliggender.

Avslutningsmøtet ble holdt den 5. januar 1814. Bankreglementet ble godkjent, og så ble deltakerne oppfordret til å tegne seg for innskudd. Christian Frederik var først ute og ga tilsagn om 60 000 sølvdaler. Han begrunnet dette med at banken var et nyttig tiltak og ut fra sine ”Følelser for Norges Vel”.

Vedtaket på bankmøtet ble sendt til København. Kongen ga sin godkjennelse den 14. januar 1814. Dette var trolig den siste handling som Frederik 6. gjorde som norsk konge. Gesten til Norge var forgjeves, for bankplanene ble aldri realisert.

Utkast til bankreglement, undertegnet 30. desember 1813.

Den 30. desember 1813 undertegnet komitémedlemmene utkastet til bankreglement. Her finner man personer fra kjente slekter som Aal, Anker, Cappelen, Rosenkrantz og Tank, men også mer ukjente personer. (Christian Frederik, RA/EA-5938/F/Fa/L0205/0008.).