Privatarkiver er arkiver som er skapt i privat sektor. Men privat sektor er så mangt, og begrepet "privatarkiv" er defor en temmelig uensartet gruppe arkiver med store innbyrdes forskjeller, både når det gjelser opphav, omfang og struktur.

Det er derfor praktisk å dele privatarkivene inn i forskjellige kategorier etter arkivskaper.

Vanlige inndeling er:

  • Bedriftsarkiver
  • Organisasjonsarkiver (foreningsarkiver)
  • Institusjonsarkiver
  • Personarkiver
  • Gårdsarkiver og samlinger

Selv om Arkivverkets oppgaver primært er knyttet til de offentlige arkivene, har vi i tillegg også en klar forpliktelse overfor privatarkiver med betydning for vår historie og vår nasjonale selvforståelse. Denne forpliktelsen kommer til uttrykk blant annet i arkivloven og i Riksarkivarens retningslinjer for arbeidet med privatarkiver.