I Norge finnes mange hundre tusen private arkivskapere i form av bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Vi har ingen oversikt over omfanget av de arkivene som blir skapt i privat sektor, hvor stor den årlige tilveksten er eller hvor mye som blir kassert eller ødelagt til en hver tid.

Riksarkivaren skal holde oversikt over verneverdige privatarkiv og føre register over privatarkiv som er tatt vare på i oppbevaringsinstitusjoner. Slike oversikter er nødvendige hvis vi skal kunne vurdere om det materialet som er bevart, er representativt for samfunnsutviklingen i en viss periode. Det er også nødvendig å ta direkte kontakt med arkivskapere når det er naturlig, for eksempel ved opphør av en virksomhet. Arkivskapere tar i stor grad direkte kontakt med Riksarkivet for å få en vurdering av hva de bør gjøre med sine arkiver. I gjennomsnitt mottar Riksarkivet rundt 50 privatarkiver pr. år, med et samlet omfang på i underkant av 500 hyllemeter.

Riksarkivaren har et ansvar for å koordinere privatarkivarbeidet i hele landet.