• Forvaltningsloven
  Loven gjelder for forvaltningsorganer. Riksarkivet og statsarkivene er forvaltningsorganer, og må rette seg etter loven blant annet i spørsmål som gjelder innsyn i arkiver som inneholder taushetsbelagt materiale.
 • Personopplysningsloven
  Loven har betydning for behandling av arkiver som inneholder personregistre, og inneholder bl.a. bestemmelser om hvilke opplysninger i arkiv som anses for å være sensitive.
 • Åndsverkloven
  Loven verner mot uberettiget utnyttelse av en annens åndsverk. Privatbrev og fotografier kan være omfattet av lovens bestemmelser.
 • Regnskapsloven
  Loven bestemmer at visse slags regnskapsmateriale hos virksomheter som er forpliktet til å levere næringsoppgave eller omsetningsoppgave, skal bevares i minst 10 år.