Arkivloven inneholder ikke noe pålegg om å bevare privatarkiver. Loven gir Riksarkivaren visse fullmakter til å gi retningslinjer for privatarkivarbeidet, og til å gjøre vedtak om særskilt verdifulle privatarkiver. Andre lover av betydning for arbeid med eller forvaltning av privatarkiv er forvaltningsloven, personopplysningsloven, åndsverkloven og regnskapsloven.