Versjon 4 av Noark-standarden ble publisert i juni 1999. Kravspesifikasjonen består av to rapporter:

  • Del 1 presenterer overordnede funksjonskrav til et standard journal- og arkivsystem for norsk offfentlig forvaltning, hovedstrukturen i datamodellen og forutsetninger knyttet til administrative rutiner.
  • Del 2 inneholder en fullstendig teknisk spesifikasjon med datamodeller, tabeller med komplette attributtlister og krav til formater for avlevering og eksport mm. Datastrukturen er kun veiledende, og beskriver hvordan et Noark-system kan implementeres for å oppfylle kravene i Del I. Attributtene og formatene for dataeksport er derimot en del av kravspesifikasjonen.

De originale trykte rapportene ble utgitt i 1999 av Kommuneforlaget.

Etter 1999 er det foretatt flere viktige oppdateringer av kravspesifikasjonen: 

  • Et nytt kapittel 15 (i del 2) ble utformet i 2002. Med dette reviderte kapitlet fikk gjeldende versjon av standarden også betegnelsen Noark 4.1
  • Et tilleggskapittel 4.6 - Arkivering av dokumenter som ikke trenger journalføring - ble spesifisert i 2003. Her som del av en revidert tekst fra 2005.
  • Det er dessuten foretatt fortløpende rettelser og justeringer, vesentlig i de tekniske spesifikasjonene i del 2. Rettelsene er registrert i en egen feilrettingslogg for Noark-4 (jf. nedenfor).

Disse revisjonene, tilleggene og feilrettingene utgjør sammen med de to trykte rapportene fra 1999 gjeldende Noark-standard: Noark 4.1.

Komplette, ajourførte utgaver av någjeldende Noark-4.1 finnes bare i nettversjoner. Disse er lagt ut på Riksarkivarens web-side, og kan hentes nedenfor. Det er dessuten lagt ut en egen oversikt over endringene i forhold til de trykte versjonene fra 1999 for å muliggjøre fortsatt bruk av disse originale rapportene.
Noark-4, del 1 (uten nytt kapittel 4.6 og tilpasning til nytt kapittel 15) finnes også i

English version
Linker til dokumentasjon Kommentarer
Noark-4.1, Del 1: Funksjonsrettet beskrivelse og kravspesifikasjon

(235 s. PDF-format, 0,99 Mb)

Noark-4.1, Del 2: Tekniske spesifikasjoner

(254 s. PDF-format, 2,33 Mb)

Disse nedlastbare nettversjonene er komplette og ajourført med alle revisjoner og tillegg i Noark 4.1 samt rettingene i feilrettingsloggen pr. 17.08.2005.

PDF-formatet krever at brukeren har instalert (gratisprogrammet) Adobe Reader.

For å lese PDF-filer, last ned Adobe Reader her.

Begrenset utsnitt av de komplette Noark 4.1-rapportene ovenfor (1): Samlet oversikt over endringer i forhold til de trykte Noark-4-rapportene fra 1999.

Sammen med revisjonene, tilleggene og rettingene i disse oversiktene representerer de trykte rapportene fra 1999 gjeldende Noark-4-standard.

De to oversiktene trengs ikke ved bruk av nettversjonene av Noark 4.1 (jf. øverst). I disse ajourførte versjonene er dessuten alle endringer markert med blå skrift.

Begrenset utsnitt av de komplette Noark 4.1-rapportene ovenfor (2):

Kravtabellene

(uten annen beskrivende tekst fra rapportene)

Om kravtabeller i Noark:
I rapportene er funksjonskravene også sammenfattet i tabellform, som formaliserte krav. Dette skal gjøre kravene mest mulig entydige for systemutviklere og brukere.
Feilrettingslogg for Noark-4, Del 1 og 2

Endringene pr. 17.08.2005 er innarbeidet i nettversjonene av Noark-4.1 (jf. øverst).

Loggen omfatter rapporterte feil etter trykking (juni 1999), og oppdateres løpende.
Riksarkivarens opplegg for godkjenning av Noark-systemer 
Oversikt over godkjente Noark-4.1-systemer
Godkjenningsopplegget ble utformet 18.11.1999. Et formular som skal utfylles av produsenter som grunnlag for godkjenningen, er lagt ut i RTF-format.
Tekniske spesifiksjoner:
Nedlastbare DTD'er for alle utvekslings- og avleveringsuttrekk i Noark-4.1.
For utviklere av systemer basert på Noark-4.1