Fagsystem som tilfredsstiller Noark 5 har per definisjon mekanismer for å produsere arkivuttrekk av bevaringsverdige dokument og metadata på en standardisert måte for deponering eller avlevering til Arkivverket. Disse mekanismene er en forutsetning for å få godkjent et fagsystem som et Noark 5-system.

Noark 5 har også mekanismer for å ta vare på bevaringsverdige opplysninger som ikke er forhåndsdefinerte i standarden. Det er i hovedsak tre måter å gjøre dette på:

  • benytte reservert plass på mappenivå i arkivstrukturen for en vilkårlig struktur av virksomhetsspesifikke opplysninger
  • benytte spesialiserte mappetyper med plass for de virksomhetsspesifikke opplysningene
  • definere klassifikasjonssystem som knytter virksomhetsspesifikke klasser til mapper

Andre fagsystem må følge spesifikke bevarings- og kassasjonsvedtak om hvilke opplysninger som skal avleveres eller deponeres, og avtaler for hvordan uttrekk fra systemene skal produseres for å kunne mottas og håndteres av Arkivverket.

Les mer om arkivuttrekk fra fagsystem i undermenyen.