Riksarkivaren har som oppgåve å føre tilsyn med arkivarbeidet i offentleg sektor, jf. arkivlova § 7. Det betyr at Riksarkivet og statsarkiva kan nytte både "brevlige tilsyn", det vil seie dokumentbasert tilsyn, og "stadlege tilsyn", det vil seie gjesting hos tilsynsobjekta.

Sidan 2009 har Riksarkivet gjennomført tilsyn med hovudvekt på elektronisk arkivdanning. Formålet med tilsynet er å kontrollere at den elektroniske arkivdanninga er i samsvar med relevante føresegner i arkivlova med forskrifter, det vil seie om organet brukar dei systema og faglege metodane som Riksarkivaren har fastsett.

Alle elektroniske system som blir brukte i saksbehandlinga, ikkje berre Noark-system, blir kontrollerte. Tilsyna har også omfatta arkivplanar, organisering og rutinar, leiarforankring og støtte til arkivtenesta.

Tilsynsverksemda er eit viktig verkemiddel i Riksarkivaren sitt arbeid med å fremje ei god arkivforståing i offentleg sektor. Tilsyna skal ikkje berre kontrollere om organet har retta seg etter regelverket, men er også ein viktig kanal for dialog og kunnskapsoverføring, til nytte for både tilsynsobjekta og Riksarkivet.

Nedanfor er det rapportar og pålegg frå dei gjennomførte tilsyna. Riksarkivaren vil kontinuerleg publisere nye rapportar og pålegg.

Dato og
type tilsyn

Tilsynsobjekt

Endelig rapport

26. november 2014 Stedlig tilsyn Klima- og miljødepartementet (KLD)
26. april 2013 Stedlig tilsyn Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)
12. og 13. mars 2013 Stedlig tilsyn Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)
23., 24. og 31. oktober 2012 Stedlig tilsyn Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
23. og 25. oktober 2012 
Stedlig tilsyn
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
30. november 2011
Stedlig tilsyn
Statsbygg
16. september 2011
Dokumentbasert tilsyn
Fylkesmennene
6.september
Stedlig tilsyn
Fornyings-, administrasjons-
og kirkedepartementet
22. juni 2011
Stedlig tilsyn
Statens pensjonskasse
16. og 17.mars 2011
Stedlig tilsyn
Arbeids- og velferdsetaten NAV
ved Arbeids- og velferdsdirektoratet
10.februar 2011
Stedlig tilsyn
Arbeidsdepartementet
2. november 2010
Stedlig tilsyn
Mattilsynet
6, oktober 2010
Stedlig tilsyn
Landbruks- og matdepartementet
30. juni og 1. juli 2010
Stedlig tilsyn
Jernbaneverket
31. mai og 1. juni 2010
Stedlig tilsyn
Statens vegvesen
ved Vegdirektoratet
20. og 21. april 2010
Stedlig tilsyn
Samferdselsdepartementet
25.mars 2010
Dokumentbasert tilsyn
Universiteter og høgskoler
(underlagt Kunnskapsdepartementet)
10. og 11. desember 2009
Stedlig tilsyn
Utdanningsdirektoratet
7. og 8. desember 2009
Stedlig tilsyn
Kunnskapsdepartementet