Gjeldende versjon

Noark 5 versjon 3.1

Publisert 15.03.2013

Dette er gjeldende versjon av Noark 5.  Lenker til standarden, vedleggene, XML-skjemaene mm. finnes i margen til høyre.

For alle fremtidige søknader om Noark 5-godkjenning, vil det være versjon 3.1 som ligger til grunn.

Endringene som er gjort i Noark 5 versjon er i all hovedsak feilretting og justeringer av krav. Noen krav utgår, andre justeres fra å være obligatoriske til å bli betinget obligatoriske eller valgfri.

Det er kommet ett tilleggskapittel. Dett er kapittel 6.5.9 Publisering av offentlig journal på Internett.

Egenerklæringsskjemaet som skal fylles ut ved Noark 5-godkjenning er endret. Tidligere var kravene gruppert i kapitler og man har måttet forholde seg til oppfyllelsen av kravgrupper og så angi mer konkret hvilke enkeltkrav som ikke var oppfylt innenfor gruppen. I det nye skjemaet skal graden av oppfyllelse av hvert enkelt krav angis. Utfyllingen av skjemaet starter under første arkfane: Innledende side. Her skal løsningen beskrives ved dels å fylle inn tekst, dels ved å sette kryss.

På neste arkfane finnes alle kravene i Noark 5 Indre kjerne. For å få fram de konkrete kravene, må man trykke på + tegnet helt til venstre på siden. Hvert av de påfølgende hovedkapitlene har sin egen arkfane.

For mer detaljert oversikt over endringer fra versjon 3.0 til 3.1, se punktet Endringer ved overgang fra Noark 5 v. 3.0 til 3.1.

 

Tidligere versjoner

Noark 5 versjon 3.0

Publisert 1. mars 2011

Noark 5 versjon 2.1

Publisert 3. mai 2010

Denne versjonen inneholder bare endringer i selve standarden. En del krav ble endret, og det ble føyd til et nytt avsnitt om arkivering uten journalføring. Det ble ikke publisert nye vedlegg eller XML-skjema.

Noark 5 versjon 2.0

Publisert 3. april 2009

Noark 5 versjon 1.0

Første versjon, Noark 5 versjon 1.0, ble publisert 4. juli 2008.

Noark 5 versjon 1.2 inneholder feilrettinger, og ble publisert 17. oktober 2008.

  • Noark 5 v1.2 : Standard for elektronisk arkiv
  • Vedlegg 1 : Metadatakatalog
  • Vedlegg 2 : Metadata gruppert på objekter
  • Vedlegg 3 : XML-Skjema for avlevering

Noark 5 ble sendt på høring 28. juni 2007.