Oppsummering av høringen

Riksarkivet har oppsummert innspillene fra høringen om forslag til nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommunene og fylkeskommunene (BKOFFSEK-kommune).

Vi har mottatt 64 eksterne høringssvar. Mange kommuner har avgitt høringssvar i felleskap med andre kommuner eller sammen med en kommunal depotinstitusjon, slik at det totale antallet høringsinstanser som har avgitt høringssvar er nesten det dobbelte.

Generelt om høringssvarene

Høringsdokumentene ble sendt til samtlige kommuner og fylkeskommuner, IKA’er, fylkesarkiv og
byarkiv. Høringsdokumentene ble også sendt til departementene, Datatilsynet, Statens sivilrettsforvaltning, KS, Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) og Norsk Arkivråd. Høringen var også tilgjengelig på våre hjemmesider.

Høringssvarene fordeler seg slik:

 • Kommuner: 76 + Longyearbyen lokalstyre
 • Fylkeskommuner: 10
 • Kommunale (fylkeskommunale) depotinstitusjoner: 13
 • Statlige organer: 12
 • Organisasjoner: 3
 • Private organer: 2

Totalt 11 høringsinstanser uttaler at de ikke har merknader til forslaget, mens de øvrige har hatt merknader til høringsforslaget eller har svart på høringsspørsmålene. Mange av høringsinstansene har levert grundige og gjennomarbeidede høringssvar. Flere høringsinstanser har drøftet problemstillingene med faginstansene i den respektive kommunen eller fylkeskommunen.

Spørsmål i høringsbrevet

I høringsbrevet ba Riksarkivaren om høringsuttalelsenes syn på fem problemstillinger:

 1. De overordnede bevarings- og kassasjonsvurderingenene
 2. Bevaring av saker som blir politisk behandlet
 3. Bevaring av individinformasjon
 4. Kartleggingens dekningsgrad
 5. Andre endringer i forslaget

De statlige høringsinstansene ble bedt om å ta stilling til den første problemstillingen, mens øvrige høringsinstanser ble bedt om å ta stilling til samtlige høringsspørsmål. Svært mange høringsinstanser har uttalt seg om disse problemstillingene.

Andre generelle kommentarer

 • Det bør utarbeides kommunale klassifikasjonssystemer som er tilpasset det nye regelverket i.e. en funksjonsbasert arkivnøkkel. Riksarkivet bør ta initiativ til dette.
 •  Det haster med å få utarbeidet et regelverk for pasientjournaler.
 • Regelverket bør suppleres med en veiledning utarbeidet av Arkivverket i samarbeid med kommunal sektor eller at høringsnotatet oppdateres og følger regelverket videre.

 

Ny forskrift om bevaring og kassasjon

Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommuner og kommunale arkiver skapt etter 1950 gjøres gjeldende fra 1. februar 2014. Se egen nyhetssak om ny forskrift om bevaring og kassasjon.

Se også vår nyhetssak om veiledning til nye kommunale bevarings- og kassasjonsbestemmelser for mer informasjon om arbeidet med å utarbeide en veiledning som et supplement til regelverket.