Christian Holst (RA/PA-0040)

Christian Holst (1809-1890) var en norsk embetsmann. I 1829 var Holst sekretær hos stattholder grev von Platen, 1832 cand. jur., 1833 kammerjunker, 1839 kammerherre, og for resten av sitt liv var han knyttet til hoffet. Han ble i 1846 bestyrer av Bygdøy Kongsgård og fra 1860 overintendant og sjef for den kongelige hoff-forvaltning. Holst var i årene 1834-1876 eneste sekretær hos regjeringens ledere, men oppnådde aldri politisk innflytelse. Hans privatarkiv inneholder mye materiale fra blant annet hans tid som sekretær for stattholderskapet og regjeringen.

Fe: Frederik Dues og Severin Løvenskiolds offentilige papirer

Johan Kielland Bergwitz (RA/PA-0791)

Johan Kielland Bergwitz (1874-1948) var født i Oslo, tok juridisk embetseksamen 1897 og praktiserte som overrettssakfører. I 1912 søkte han embetet som Riksarkivar, og senere søkte han stadig stillinger i Arkivverket. I 1925 ble han utnevnt til statsarkivar i Trondheim og satt i denne stillingen til 1934, da han søkte seg til Statsarkivet i Oslo. Her var han ansatt som arkivar til 1940. I årene 1892-1908 utga han stamtavler for en rekke familier, og han redigerte gjennom flere år femtiårsstudentenes jubileumsbøker. Han skrev også flere by- og bygdebøker, bl.a. Onsøy, Grimstad , Gjerdrum og Kongsberg. Han er representert her med genealogier over eidsvollsmenn

Fb: Uordnet sakarkiv/korrespondanse

Publikasjoner

Magna Sinding-Larsen (RA/PA-1796)

Magna Sinding-Larsen (1883-1954) var etterkommet av Christian Magnus Falsen. Arkivet etter henne består av et erindringsmanus og en mappe med artikler og brev. Arkivet ble avlevert til Riksarkivet i november 2013 fra Sinding-Larsens grandniese Inger Kielland. Hun skriver i avleveringsbrevet: ”Magna Sinding-Larsens erindringer har ligget som manuskript i familien siden hun avsluttet arbeidet i 1946. Hennes fortelling om både tiden og familien er så morsom og interessant at den vil glede alle hennes ”etterkommere”. Så vidt vi vet ønsket hun å gi den ut, men siden innholdet var så farget av tante Magnas sterkt subjektive opplevelse av både familien og omgivelsene ble det ikke noe av.” Arkivet ble avlevert til Riksarkivet i direkte tilknytning til slektsforskningsprosjektet om Eidsvollsmennenes etterkommere, med det forbehold at erindringsmanuset ville bli digitalisert og publisert på nettsiden Eidsvollsmenn.no.

F: Magna Sinding-Larsens etterlatte papirer