Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Nedenfor vises et utvalg bilder Hans Hansen Lilienskiold lagde som illustrasjon til teksten og til kapittelforsidene. Lilienskiold var amtmann i Finnmark på slutten av 1600-tallet og lot seg inspirere av naturen. Bildene er hentet fra hans bok Speculum Boreale (Nordspeilet) som skildrer Nord-Norge, befolkningen, kulturen og naturen.

Klikk på bildene for å se dem i større utgave
Billedtekst Bilde
Urter og blomster
Nord Field-Sckatten An-gaaende
Om Haf, som Wandefi-sche

Om Kiölnes Slott "Lillienskiold skriver om Kjølnes slott: Oc det er vist noch, at af samme gammel Slottits efterleffning, for itzige tid ey andet fremvisis, end som resten aff en stoer Mured brynd, med nogle faa rudera hidst oc her udi marcken omspreed, som nu udj dets Stæd, med Moltebær, Angelica, Løg oc den Vilde petersillie oc dislige Urter vel er bevoxen. Stædet beholder disimedlertid dog nafnet, nednu aff Kiølnæs, haffvende mod Landsiden sine høye Kipper oc fielde, der Oceani brusende Haffbølger dets forstrande hæfftig som dis jæffnligere paastøder, at ingen beskyt dem ellers imodtager; Oc siunis vell denne Stæd for dis større Sickerhed derfor at maa haffve voren udvalt, oc for den rene prospect mand derfra lige udj det dybe Haff kunde haffve. Landet udløber med een spidz tange, som ey mindre voffvelig, haffvende sin Stræckning mit Veys mellem de 2de fischevær, Matkurft oc Omgang, saasom ved 2de Mile fra hver disse Stæder situerit, haffvendis ved den Østre Side næst ved sig Kongsfiorden med de 2de Kongsøer bekandt aff sin Moltebær Vægst oc offverflødig KobbeVeyde, foruden at inderst udj fiorden findis saa god en Laxe-Elf, endog alle disse deele nu meere dis mindre nøttis. Ellers haffver fiorden sit reene indløb aff haffvet, oc holdis ved 1 Mil udj sin brædde effter beregning, naffnet aff det gamble Kongesæde vedbliffver. Mod den Westre-Cant indløber den vitberømbte Tanefiord, der iligemaade aff en Stiff Norsk Milis bræde udregnis, huorved Veyens bequæmmelighet opad landet saa vel kunde beforris, som correspondencen ved de tider haffvis, saasom Tanens-Elf kommer der med sitt stolte lob nedrindende, ia obner passagen vit op udj landet.

Dette er da hvis recit om det gamble Kiølnæs Slot oc det situation nu meere kand giffvis, som endnu hos effterkommende tid fastere udj mindre effter gamel tids efftersagn, end aff nogen videre igienbliffvende kiendetægn, end som sagt er, beroer, erindrende mig derhos ved des undergangs efftersiun, SULPITIJ fordum Klageschrift til CICERONEN c)angaaende dis flere forfalne Stæders jammerlige ruin oc ødeleggelse, at io oc nogen reflexion for dette Stæd kunde falde til at bejamres.

Saaledis svævfer da alting ved Ustadighet paa Jorden! Kilde: "Kjølnesvisa" i Nordnorsk magasin 1980"

Om Indbyggernis humeur, spraag oc egenschab
Om Strømmene Synden og Norden Wardøhus
Om Hvalfangst og Laxelver
Om Hval-fangsten "Skal det alle Fremmede oc Uprivilegerede være forbuden nogen Hualfisk at fange udi eller udenfor Fiordene... Kilde: Eriksen, Hans Kristian. Kommentarer på egenproduserte postkort"
Finnmarchen
Vest-Finmarchen
Nor-Cap
Om Schatten
Bogens 2den part om Diur fugle Fische og Urter
Om indbyggernis gamle Hedenskab oc Afguderi med itzige Tids Galschab oc Vantro
Øst Finmarchen
Tamme som Wilde Dyr
Field Skatten
Om Negotien
Angaaende Kiølnes Slott og Amtmændernis tilstand "E:Tittelbildet til kapittelet om Kjølnesvisen. Om visen skriver Lillienskiold: Huorvel fra lange tider ruinerit, haffver fordum vort Finne-Kongernis gamble Reisdenze oc Tilhold. Udi hvis tid des grundvold egentlig er henlagt, skiuler os historien, allenest undergangens tildragsomhed erindris ved en gammel derom forfattede Vise, som endnu offte udj landet til dets amindelse udqvædis aff dislige inhold" Kilde: "Kjølnesvisa" i Nordnorsk magasin, 1980"
Om fuglene "Man ser "med fornøielighed hvor mange fulge sig hid imod våren forsamle" Kilde: Eriksen, Hans Kristian. Kommentarer på egenproduserte postkort"
Lands Defentionen angaaende
Anvisning om Field som Malmisreifen
Græntzen mod Sverrig angaaende
Söe-finne Schatten


.