Fra hovedsiden "Skannede arkiver" kommer du til søkeskjermbildet for skannede kirkebøker ved å klikke på lenken "Bla" under Norge i boksen Kirkebøker (se figur 1).

skjermbilde søk i skannede arkiver

Figur 1: Søkeinngang for kirkebøker


Søkeskjema

Fra skjermbildet nedenfor kan du søke blant alle de skannede, norske kirkebøkene som er publisert i Digitalarkivet. Det er utarbeidet en egen veiledning for kirkebøker fra utlandet. (kommer) Se også den generelle veiledningen for søkeskjemaer. 

skjermbilde søk i skannede arkiver

Figur 2: Søkeskjermbilde med søkeskjema for kirkebøker


Søkeskjemaet til venstre i skjermbildet har ni søkefelt. Det er ikke nødvendig, og heller ikke å anbefale, å fylle ut alle feltene, fordi en kombinasjon av mange søkekriterier ofte vil gi null treff. Søk på bare sokn og listetype vil ofte være presise og gode søk. Vær oppmerksom på at nedtrekkslisten i et søkefelt ofte vil være påvirket av valg gjort lenger opp i skjemaet. Søket gjennomføres når du klikker på Søk-knappen, ikke før. De enkelte søkefeltene brukes slik:

Fylke
Når du klikker i feltet, får du opp en nedtrekksliste over de 20 norske fylkene per 1947 (da også Bergen var eget fylke). Du kan velge ett eller flere fylker ved å klikke i nedtrekkslisten. Et valgt fylke kan om ønskelig tas bort igjen ved å klikke på krysset til venstre for fylkesnavnet. Fylkesvalget begrenser nedtrekkslistene i feltene Arkiv, Prestegjeld og Sokn nedenfor.

Arkiv
Alle kirkebøker tilhører ett arkiv hos arkivinstitusjonen. Et arkiv består av materialet avlevert fra en såkalt arkivskaper, for kirkebøker ofte et prestekontor eller sokneprestembete. Jf. Arkivportalen. Et arkiv for kirkebøker tilsvarer ofte et prestegjeld eller en menighet i de større byene, men for fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland er det bare ett arkiv som dekker hele fylket. Nedtrekkslisten i arkivfeltet er bestemt av fylkesvalget ovenfor. Du kan velge ett eller flere arkiver ved å klikke i listen. Arkivvalget begrenser nedtrekkslisten i feltet Sokn nedenfor.

Prestegjeld
Dette søkefeltet er tatt med for å gjøre det mulig bl.a. å søke på prestegjeld innenfor de fylkesdekkende arkivene for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. For de øvrige fylkene er det lite hensiktsmessig  å velge prestegjeld etter å ha valgt arkiv. Men prestegjeldsfeltet kan brukes istedenfor arkivfeltet. Nedtrekkslisten i prestegjeldsfeltet er bestemt av fylkesvalget ovenfor. Du kan velge ett eller flere prestegjeld ved å klikke i listen. Prestegjeldsvalget begrenser nedtrekkslisten i feltet Sokn nedenfor.

Sokn
Som bruker vil du kanskje søke fram de kirkebøkene som dekker en mindre del av et prestegjeld, typisk et sokn. Alle kirkebøkene er i databasen knyttet til alle de soknene boka dekker, enten det er ett, to eller alle soknene i prestegjeldet. Et søk på et sokn vil derfor gi treff både på bøker som bare dekker dette soknet og bøker som dekker hele prestegjeldet. Nedtrekkslisten i soknefeltet er påvirket av valgene av fylke, arkiv eller prestegjeld ovenfor. I tillegg til ordinære sokn underlagt prestegjeld kan denne nedtrekkslisten også inneholde menigheter i de større byene, dissentermenigheter og institusjoner med egne kirkebøker, f.eks. sykehus eller straffeanstalter. Du kan velge ett eller flere sokn ved å klikke i listen. Dersom du er lokalkjent og vet hvilket sokn du er ute etter kirkebøker fra, vil det som oftest være hensiktsmessig å hoppe over de første søkefeltene og  gå rett til soknefeltet.

Kirkeboktype
Den offisielle kirkeboka, som inneholder lister over døpte, konfirmerte, ekteviede, begravde osv., kalles sokneprestens ministerialbok. Klokkerens (kirkesangerens) kopi eller "kladd" til kirkeboka kalles klokkerbok. Det er også en rekke andre typer kirkebøker. Hvis du ønsker å bla i bare én eller noen få av disse typene, kan du velge dem i denne nedtrekkslisten. Listen er ikke påvirket av valg lenger opp i skjemaet, så du kan risikere null treff hvis kombinasjonen av område og kirkeboktype ikke forekommer.

Listetype
Kirkebøker av typene ministerialbok, klokkerbok o.a. er som regel delt inn i lister, f.eks. over døpte, konfirmerte, viede, begravde, innflyttede, utflyttede osv. Ved å velge en listetype i nedtrekkslisten her får du bare med de kirkebøkene som inneholder en liste av denne typen. Vi har definert til sammen 34 ulike listetyper som forekommer i norske kirkebøker. Vær oppmerksom på at kirkebøker fra 1600- og 1700-tallet ofte ikke har den nevnte listeinndelingen. For disse må du velge "Kronologisk liste" som listetype for å få med bøkene i treffet. Du kan velge en eller flere listetyper i nedtrekkslisten. Listen er ikke påvirket av valg lenger opp i skjemaet, så du kan risikere null treff hvis kombinasjonen av område eller kirkeboktype med valgt listetype ikke forekommer. Les mer om filtrering med listetype (kommer).

F.o.m. år / T.o.m. år
Hvis du vil begrense utvalget ditt til kirkebøker fra en bestemt periode, kan du angi startår og sluttår for perioden i disse to feltene. Du får med alle bøkene som dekker minst ett år som inngår i perioden. Hvis din periode f.eks. er 1850-1860, vil en bok fra 1858-1870 komme med.

Fritekstsøk
I dette søkefeltet kan du skrive inn aktuelle søkekriterier som et eller flere ord, f.eks. (deler av) navn på fylke, prestegjeld, sokn, arkiv o.a. Gamle navneformer som Fredrikshald, Kristiania, Håland, Vikør m.m.fl. gir treff på en del bøker, men ikke systematisk på alle.

Søkeresultat

Når du klikker på Søk-knappen i søkeskjemaet, utføres søket etter kirkebøker som oppfyller de kriteriene du har angitt i søkefeltene ovenfor, og du får opp trefflisten til høyre i skjermbildet. Den har tittelen "Søkeresultat". I den gule boksen øverst angis antall treff for ditt søk. Treffene er kirkebøker. De fremsøkte bøkene er gruppert innenfor tre overskriftnivåer, hhv. Fylke, Arkiv og Kirkebokstype, som tilsvarer de respektive søkefeltene beskrevet ovenfor. I eksemplet nedenfor er det vist 10 treff for Aust-Agder fylke, Hisøy sokneprestkontor (arkiv) og tre ulike kirkebokstyper.


Selve trefflisten har åtte kolonner. Disse inneholder følgende informasjon om hver kirkebok:

  1. kolonne: Kirkebokstype og bokas protokollnummer hos arkivinstitusjonen.
  2. kolonne: Prestegjeldet eller noen ganger en by.
  3. kolonne: Sokn. Dersom prestegjeldet/kirkeboka dekker flere sokn, er alle ramset opp her (se den nederste boka i figuren ovenfor). I de større byene er det menigheten som er angitt. Kolonnen kan også inneholde navnet på dissentermenigheter eller institusjoner (sykehus, straffeanstalter osv.) med egne kirkebøker, innenfor den byen som er angitt i 2. kolonne. I eksemplet ovenfor kan vi se at Hisøy sokn lå i Øyestad prestegjeld fram til 1872, og deretter ble hovedsokn i et eget prestegjeld. Men soknet er det samme.
  4. kolonne: Den perioden kirkeboka dekker, ofte kalt ytterår.
  5. kolonne: Listetyper. Denne kolonnen inneholder en liste over forkortelsene for de listetypene som kirkeboka inneholder. Ved å føre datamusa over forkortelsene, får du se listetypen i klartekst med tilhørende dekningsperiode. De enkelte forkortelsene i denne kolonnen er en lenke til en "filtervisning" av sidene fra denne listen i kirkeboka. Se egen veiledning for listetyper of filtervisning. (kommer)
  6. kolonne: Lenke til det første bildet i den skannede kirkeboka, ofte en såkalt filmingsplakat fra mikrofilmingen av boka, andre ganger den første siden i boka. Derfra kan du bla videre utover i boka.
  7. kolonne: Lenke til innholdssiden for denne kirkeboka. Innholdsfortegnelsen gir lenker til starten av hvert år innenfor hver listetype. Se egen veiledning for innholdssiden. (kommer)
  8. kolonne: Denne kolonnen inneholder en informasjonsknapp "i", som er en lenke til et sidepanel med mer detaljert informasjon om denne kirkeboka, det meste hentet fra arkivkatalogen Asta, og med lenke til oppføringen av denne kirkeboka i Arkivportalen.

I veiledning til visningssidene finner du mer informasjon om hvordan du blar i bildene.