Bestemmelser om taushetsplikt i lovverket

I offentlighetsloven er det gitt uttrykkelig bestemmelse om at opplysninger som er taushetsbelagte etter andre lover, skal være unntatt fra offentlighet (§ 13). I forvaltningsloven er taushetspliktbestemmelsene samlet i en egen paragraf om dette (§ 13), samt i Forskrift nr.1456 av 15.12.2006 (forvaltningslovforskriften). Disse bestemmelsene gjelder også for Arkivverket.

I tillegg er det i enkelte særlover gitt spesielle bestemmelser om taushetsplikt. Statistikkloven er en slik lov. Arkivverket oppbevarer også opplysninger som er gradert etter sikkerhetsinstruksen.

Hva innebærer bestemmelsene i praksis?

Bestemmelsen om taushetsplikt i denne forbindelse gjelder personlige forhold og forretningshemmeligheter. Av og til må det utøves skjønn når man skal avgjøre hva som faktisk er taushetsbelagt og hva som ikke er det.

Retningsgivende for personlige forhold er at det er slike opplysninger som det er vanlig å ville holde for seg selv: helseforhold, politisk holdning, personlig økonomi, straffbare forhold, familierettslige forhold osv. For forretningsmessige opplysninger vil gjelde at det må være slike opplysninger som andre kan utnytte i sin næringsvirksomhet.

Det er satt ulike sperrefrister på taushetsbelagte opplysninger, avhengig av opplysningens art og hvilke lovbestemmelser som gjelder.

Privatarkiv inneholder også opplysninger som er taushetsbelagt i henhold til lovgivningen. I tillegg står private arkivskapere står fritt til å sette betingelser for innsyn.