600 E. C. Dahls Stiftelse

Historikk: se 601 Trondheim Domkirke.

Ministerialbøker

600.A01 1911-1918 01 D 1911-1918.

601 Trondheim Domkirke

Like etter reformasjonen må det ha vært bare en menighet i Trondheim med Vår Frue kirke som soknekirke. Ved åpent brev 7.3.1585 ble det bestemt at byen skulle deles i to sokn og at det ene soknet skulle bruke Domkirken som soknekirke. En forordning med lignende innhold var utstedt 26.7.1584. Grensene mellom de to sokna festnet seg litt etter litt. Både i 1685 og 1686 krevde Kongen at stiftamtmannen, biskopen og magistraten i Trondheim skulle komme med framlegg om grenser mellom sokna i byen. Initiativet var tatt av sokneprest Sebastian Withe til Vår Frue kirke. Kravet sto trolig i sammenheng med bybrannen i 1681. Det ble ikke noe resultat, og 21.11.1693 ble det utstedt kongelig ordre til stiftamtmann, biskop og magistrat om å få byen inndelt i sokn. Denne gang var sokneprest Oluf Borchmann i Domkirken initiativtaker. Resultatet ble en kommisjon som hadde sitt arbeid ferdig 7.1.1695 (se Domkirken sokneprestarkiv). Kommisjonen stadfestet de gamle soknegrensene i Trondheim. Grensen skulle begynne

"øster paa i en liden Gade eller Veite som gaar imellem Borgermester Brix's og Lorentz Mortensen Angels, og saa fremdeles liige ud efter samme Skielne Veite væster paa til Hendrik Valens Gaard, som ligger paa Hiørnet og hører dog til Domkirke-Sognet, og gaaer Sogne-Skielnet da der liige over Nørre Gade og lige ud efter til Lorentz Mortensen Angels nylig opsadte Hauge Huuser, samt til Lauritz Smeds Gaard og udefter til Nye-Kirkegaard efter Beskrivelsens videre Udvisning - - -"

Den delen av byen som lå ovenfor (sør for) denne grensen, skulle som før sokne til Domkirken. Etter søknad hadde sokneprest Withe til Vår Frue kirke i kongebrev 29.5.1686 fått stadfestet retten for soknepresten ved Vår Frue kirke til geistlig betjening av garnisonen i byen medregnet Munkholmen.

En ny regulering av grensen mellom Domsoknet og Vår Frue sokn i Trondheim ble fastsatt ved kgl.res. 17.9.1845. Domsoknet var etter hvert blitt mye større enn Vår Frue sokn, og reguleringen etter brannene i 1841 og 1842 gjorde den gamle soknegrensen lite hensiktsmessig. Det ble derfor bestemt at fra 1.1.1846 skulle soknegrensen i Trondheim gå

"fra Elven, følge Krambodveiten og Thomas Angells Gade og Munkegaden og derfra Dronningens Gade til Skansen, hvorhos Forstaden Ihlen og Udmarksgrundene skulle henlegges fra førstnævnte <Domsoknet> til sidst nævnte Sogn - -".

Ved kgl.res. 15.8.1887 ble området mellom Vollgata, Hospitalsløkkan, Hospitalsgata, Kalvskinnsgata og elva og området mellom Dronningensgate, Munkegata, Thomas Angells gate, Lilletorvet, Krambuveita og elva fra 1.1.1888 overført fra Domsoknet til Vår Frue sokn. Grensen mellom Domsoknet og Vår Frue sokn ble dermed:

"Dronningens Gade fra Elven til Hjørnet af Hospitalsgaden og derfra sidstnævnte Gade med dens Fortsættelse Kalvskinds-Gaden til Elven - -".

Domsoknet ble også ved denne reguleringen en del redusert i forhold til Vår Frue sokn.

Lov av 27.6.1892 bestemte at et større areal som før lå i Strinda, fra 1.1.1893 skulle tilhøre Trondheim. Området mellom den gamle jernbanelinjen og Nidelva skulle sokne til Domkirken. Ved kgl.res. 25.2.1893 ble det tillatt å anlegge en kirkegård på eiendommen Tilfredshet for Trondheim by. Domkirkens, Vår Frue kirkes og Bakklandets kirkegårder skulle nedlegges, og Domkirkens kirkegård skulle legges ut til park når den ikke lenger ble brukt til begravelsesplass. Ved kgl.res. 8.11.1918 ble krematoriet som kommunen hadde anlagt i forbindelse med gravkapellet på Tilfredshet, godkjent. Ved kgl.res. 6.10.1909 ble det tillatt å innvie et lokale i E.C. Dahls stiftelse til dåp av de barna som ble født i stiftelsen. Denne resolusjonen ble opphevet ved forordning 25.10.1940. I brev fra Kirke- og undervisningsdepartementet til Nidaros biskop samme dag ble det overlatt biskopen å fastsette den framtidige ordning med prestetjeneste, fødselsmeldinger og føring av fødselsregister ved E.C. Dahls stiftelse.

En kirke for døvemenigheten i Trondheim ble oppført etter kgl.res. 16.4.1926. Ved stortingsvedtak 1.3.1929 ble det bestemt at Domkirken i Trondheim fra 1.7.1929 offisielt skulle hete Nidaros domkirke.

Ved kgl.res. 2.12.1933 ble det bestemt at grensen mellom Domsoknet og Vår Frue sokn skulle være Klostergata, Eidsvolls gate, Bergsbakken til bygrensen og ellers som før.

Ministerialbøker

601.A01 1679-1728 04 Forl 1679/1680-1728.

601.A02-3 1702-1728 18 F 1702-1728. Også notater om introduksjon. Boka er satt sammen av løse blad, og årstall er satt til senere. Noen årstall kan derfor være feil.

601.A04 1729-1769 14 F 1729-1769 (mangler ette eller flere blad 1729-1730). K 1736-1745. V 1729-1766. Forl 1729-1766. OS 1729-1756. Sakristirett o.l. 1732-1786.

601.A05 1729-1761 04 D 1729-1761.

601.A06 1766-1877 04 K 1813-1814. Forl 1766-1810 (lysning fra 1799). Sakristiprotokoll m.v. 1767-1877, fol 397b-430b.

601.A07 1770-1819 08 F 1770-1814 og 1819.

601.A08 1783-1818 04 D 1783-1818. Ført av graveren.

601.A09 1784-1801 03 V/Forl 1784-1801. Lysning fra 1799.

601.A10 1802-1830 07 V/lysn 1802-1830. Vaks 1819-1826.

601.A11 1815-1821 08 F/K 1815-1820. V/D 1815-1821. Fl 1815-1821.

601.A12 1820-1821 01 F 1820-1821.

601.A13 1821-1831 14 F/K/V/D 1821-1831. Fl 1821-1831. Vaks 1826-1831. Dr 1821-1831.

601.A14 1830-1841 04 Lysn 1830-1841.

601.A15 1831-1839 18 F/V/D 1831-1839. K 1832-1839. Fl 1831-1839. Vaks 1831-1839. Dr 1831-1839.

601.A16 1840-1847 07 F/K 1840-1847.

601.A17 1839-1847 11 V/D 1840-1847. Fl 1839-1847. Vaks 1840-1847. Dr 1840-1847.

601.A18 1841-1852 04 Lysn 1841-1852.

601.A19 1848-1857 19 F/K/V/D 1848-1857. Fl 1848-1857. Vaks 1848-1857. Dr 1848-1857.

601.A20 1852-1866 04 Lysn 1852-1866.

601.A21 1857-1865 16 F/K/V/D 1857-1865. Fl 1858-1865. Vaks 1858-1865. Dr 1858-1865.

601.A22 1866-1877 11 F/K 1866-1877.

601.A23 1866-1877 11 V/D 1866-1877. Fl 1866-1877. Vaks 1865-1867. Utm 1875-1877. Dr 1866-1877.

601.A24 1867-1883 05 Lysn 1867-1883.

601.A25 1877-1891 11 F 1877-1891. K 1878-1891. Df 1878-1891. F diss 1879-1892, fol. 223-225.

601.A26 1877-1891 10 V/D 1877-1891. Fl 1877-1891. Innm 1878-1883. Utm 1877-1891. Dr 1877-1891.

601.A27 1870-1911 03 Lysn 1870-1911.

601.A28 1904-1925 01 F (hjemmedåp) 1904-1925.

601.A30 1891-1911 14 Dåp 2.8.1891-30.4.1911. Fødte diss. 1891-1896 (fol 226). Dødfødte 1891-1910. Konf 24.4.1892-23.4.1911.

601.A31 1891-1911 12 Vigsel 3.9.1891-29.4.1911. Vigde diss. 1892-1911 (fol 93-99). Gravl. 5.8.1891-12.6.1911. Døde diss. 1894-1908 (fol 254). Innfl. 1891-1910. Utfl. 1891-1909. Innmeldte 1894-1909. Utmeldte 1892-1911. Dagreg. 9.8.1891-1.5.1911.

Kirkebøker ført av residerende kapellan

601.B01 1806-1808 02 K 1806-1808, pag 72-83. K Meldal og Rennebu 1786-1797, pag 2-37 og 85-101. K Røros 1798-1805, pag. 38-71.

601.B02 1807-1837 03 K 1807-1837, ikke ført 1819.

601.B03 1821-1881 04 K 1837-1881. Dr 1821-1881.

601.B04 1882-1931 10 K 1882-1894. K for døvstumme 1905-1907, fol 234. Dr 1882-1931.

601.B09 1915-1917 03 Lysn 1915-1917.

601.B10 1900-1907 03 Vigsel 20.1.1900-30.12.1907.

Klokkerbøker

601.C00 1833-1834 02 F/V/D 1833-1834. Kladd.

601.C01 1837-1855 07 F/V 1837-1840. D 1837-1855.

601.C02 1856-1881 08 D 1856-1881.

601.C03 1842-1869 02 Forl/lysn 1842-1869.

601.C04 1846-1881 03 Innf 1846-1881. Utf 1846-1880.

601.C05 1864-1881 09 F 1864-1869. K 1864-1869 og 1874-1875. V 1864-1869 og 1878-1881. Fl 1864-1869.

601.C06 1870-1878 09 F 1870-1877. K 1870-1874 og 1876. V 1870-1878. Fl 1870-1876.

601.C07 1854-1877 05 V 1854-1877.

601.C08 1877-1878 02 F 1877-1878. K 1877.

601.C09 1878-1883 07 F/K 1878-1883.

601.C10 1884-1897 11 F/K 1884-1897. Df 1884-1897.

601.C11 1882-1898 06 D 1882-1898.

601.C12 1898-1911 12 F 1898-1911. K 1898-1910. V 1898-1902. Df 1898-1910.

601.C13 1902-1911 06 V 1902-1911.

601.C14 1911-1931 14 F 1911-1931. K 1911-1927.

601.C15 1911-1921 10 V 1911-1921.

601.C16 1921-1934 11 Vigsel 4.3.1921-31.12.1934.

601.C17 1928-1941 11 Konf. 13.4.1928-7.12.1941.

Diverse

601. 1762-1783 01 Lektor Brodahls håndskrevne manuskript med fortegnelse over begravelser 1762-1783.

602 Vår Frue Kirke

Om eldre grenser, se Domkirken.

Ved kgl.res. 23.12.1878 ble Vår Frue soknekall delt slik at forstaden Ila og Bymarka ble skilt ut som eget soknekall. Ved kgl.res. 2.12.1933 ble grensen mellom Bakklandet og Vår Frue sokn bestemt å skulle være Brobakken, Kristianstensbakken, Tyholtveien, Blussuvollsbakken til bygrensen. Samtidig ble det bestemt at grensen mellom Domsoknet og Vår Frue sokn skulle være Klostergata, Eidsvolls gate, Bergsbakken til bygrensen og ellers som før.

I brev 9.6.1977 fra KUD til stiftsdireksjonen ble det i medhold av kgl.res. 22.4.1966 fastsatt at Berg-området skulle overføres fra Strinda til Vår Frue menighet. Grensen mellom Strinda og Vår Frue menigheter ble etter dette:

Grensen går fra krysset Blussuvollsbakken-Strindvegen etter Strindvegen til Tyholtvegen, følger denne vegen til Landstads veg og friarealet Kuhaugen, derfra østover etter søndre grense for friarealet til trykkbassenget, derfra i rett linje ned til krysset Persaunvegen-Tyholtvegen og følger denne til Kong Øysteins veg og følger så denne veg og Dybdahls veg til krysset med Strindvegen og følger så denne veg til den møter grensen for Domkirkens menighet.

Ved brev fra KUD til stiftsdireksjonen 1.2.1980 ble grensen mot Strindheim prestegjeld regulert. Fra Vår Frue menighet ble det overført et område begrenset av Tyholtvegen - Kong Øysteins veg - Tankveien med begge sider.

Ministerialbøker

602.A01 1732-1774 09 F 1732-1773. F utenfor ekteskap 1732-1773, fol 251-273b. V/Forl 1732-1774. D 1732-1773. OS 1732-1767. Kollekter 1732-1736, fol 441. Sakristirett 1734-1770.

602.A02-4 1774-1814 13 F/V/D 1774-1814..Kopibok og journal 1817-1835, pag 301-760.

602.A05 1815-1821 06 F/K/V/D 1815-1821. Utf 1815-1821.

602.A06-7 1821-1839 16 F/K/D 1821-1839. V 1821-1840. Innf 1822-1839. Utf 1821-1839. Dr 1821-1839.

602.A08 1840-1854 14 F 1840-1851. K 1840-1847. V 1840-1854. D 1840-1852. Fl 1840-1849. Dr 1840-1853.

602.A09 1844-1867 04 Lysn 1844-1867.

602.A10 1848-1859 13 F 1851-1859. K 1848-1856. V 1854-1859. D 1852-1859.

602.A11 1849-1861 04 Fl 1849-1859. Vaks 1853-1861. Dr 1854-1861.

602.A12 1856-1872 05 K 1856-1872.

602.A13 1860-1872 13 F/V/D 1860-1872. K 1866. Utm 1869-1872, fol 407b.

602.A14 1865-1879 01 Innf 1865-1879. Utf 1865-1876.

602.A15 1880-1917 01 BV 1880-1917.

602.A16 1873-1879 10 F/V/D 1873-1879. Utm 1873-1879.

602.A17 1880-1901 13 F 1880-1891. K 1880-1901. Df 1880-1911. Dr 1914-1918. F diss 1886-1903, fol 118-119. Df diss 1899-1904, fol 132.

602.A18 1880-1913 09 D 1880-1895. Innf 1880-1915. Utf 1880-1912. Innm 1881-1978. Utm 1880-1978. Dr 1880-1913. D diss 1886-1903, fol 101-102b. Norske døde i utlandet 1890-1891, fol 103.

602.A19 1872-1879 04 Konf. 1872-1879.

602.A20 1892-1908 05 Dåp 3.1.1892-17.5.1908.

602.A21 1895-1910 02 Gravl. 7.10.1895-6.1.1910.

Kirkebøker ført av residerende kapellan

602.B01 1821-1875 10 Ført kronologisk 1821-1875. Inneholder foruten ministerialia opplysninger om soknebud, skolebesøk, katekisasjon, ekteskapsmekling og ellers "Hvad mærkværdigt der maatte forefalde i Henseende til Kaldets Kirke, Præstegaard, Enkesæde, det beneficerende Gods og geistlige Personer i Kaldet".

602.B02 1879-1895 04 Konf. 1879-1895.

Klokkerbøker

602.C01 1744-1773 01 K 1744-1764. Kommunikanter 1744-1773.

602.C02 1759-1812 02 D 1759-1812.

602.C03 1815-1832 10 F/K/V/D 1815-1832.

602.C04 1833-1845 10 F/K/V/D 1833-1845. Fl 1833-1845.

602.C05 1846-1856 12 F 1846-1852. K/D 1846-1853. V 1846-1854. Fl 1846-1856.

602.C06 1853-1858 10 F/K/D 1853-1858. V 1855-1858. Fl 1856-1858.

602.C07 1859-1864 11 F/V/D 1859-1864. K 1859-1862. Fl 1859-1864. Fol 381 har statististisk sammendrag 1852-1871.

602.C08 1864-1872 10 F/V/D 1864-1872. Dr 1864-1872 og 1894.

602.C09 1865-1877 09 F/V/D 1865-1877. Utm 1869-1873. Baksiden av 1. blad har "Afrids af Vor Frue Kirkes Gravlund" oppmålt i okt. og nov. 1869 av graveren. Siste side har rodeinndeling for Trondheim loddtrekningsdistrikt samt statistikk 1857-1877.

602.C10 1872-1894 11 F/V/D 1872-1883. Dr 1872-1894.

602.C11 1878-1902 09 F 1878-1900. V 1878-1902. D 1878-1897. D diss 1886-1896. Vedheftet liste over døde i utlandet 1887-1893. Df 1878-1910.

602.C12 1897-1905 02 F 1901-1904. K 1897-1903. D 1897-1905.

602.C13 1902-1919 04 V 1902-1919.

602.C14 1904-1914 04 F 1904-1911. K 1904-1914. D 1905-1912.

602.C15 1911-1924 06 F 1911-1919. K 1915-1924. D 1912-1922. Vedlagt et løst ark med døde diss 1914-1921. Df 1911-1917.

602.C16 1919-1939 06 Dåp 20.7.1919-31.12.1939.

602.C17 1919-1932 04 V 1919-1932.

602.C20 1933-1940 04 Vigsel 15.1.1933-2.3.1940.

603 Ila

Forstaden Ila og Bymarka ble skilt ut fra Vår Frue soknekall som eget soknekall ved kgl.res. 23.12.1878. Inntil det var bygd kirke for det nye prestegjeldet, skulle gudstjenestene holdes i Hospitalskirken. Det ble tillatt å bygge Ila kirke med 900 sitteplasser ved kgl.res. 8.10.1883, samtidig som det skulle anlegges en gravplass for menigheten på et stykke av kommunens eiendom Ilsvika.

Lov 27.6.1892 om utvidelse av Trondheim fastsatte at et område vest for Nidelva, som før hadde ligget i Strinda, fra 1.1.1893 skulle overføres til Ila menighet.

Ved kgl.res. 23.10.1970 ble det opprettet et nytt Sverresborg prestegjeld sammensatt av deler av Byåsen og Ila menigheter. Etter denne reguleringen ble det i brev fra KUD til stiftsdireksjonen 10.11.1970 fastsatt følgende grense mellom Byåsen og Ila menigheter:

Fra utgangspunktet i grensen mot Sverresborg menighet ved eiendommen Søndre Hoem går grensen i rett linje østover til Dovrebanens trasé og følger jernbanelinjen sydover til et punkt vestenfor Sluppen bru og går derfra ned til nevnte bru hvor grensene mellom Byåsen. Ila, Strinda og Tiller sokn møtes.

Ministerialbøker

603.A01 1879-1895 10 F 1879-1888, fol 1-99 og 102-108. F diss 1880-1894, fol 100-101. Df 1879-1895. K 1879-1895. V 1879-1886. D 1879-1891. D diss 1881-1895.

603.A02 1879-1895 08 F 1888-1895, fol 348-392 og 470-485. V 1886-1895, fol 297-329 og 464-469. D 1891-1895, fol 396-398, 292-296, 330-340 og 344. Innf 1878-1892. Utf 1879-1889. Innm 1882-1883. Utm 1879-1895. Dr 1879-1895.

603.A06 1896-1932 17 Dåp 01.01.1896-26.12.1908. Fødte dissentere 1899-1915. Dødfødte 08.10.1896-19.09.1918. Konf. 12.04.1896-05.12.1920. Vigsel 26.01.1896-27.12.1915. Borgerlig vigde 1896-1915. Gravl. 09.01.1896-31.12.1915. Innmeldte 1896-1931. Utmeldte 1896-1932. Dagregister 01.01.1896-30.06.1914.

Klokkerbøker

603.C03 1923-1941 07 Konf. 13.5.1923-25.5.1941.

603.C04 1923-1941 07 Vigsel 7.1.1923-3.5.1941. Gravl. 17.1.1923-30.8.1941.

604 Bakklandet (Bakke)

Ved reskript 28.1.1710 ble det bestemt at forstaden Bakklandet skulle sokne til Lade kirke i Strinda prestegjeld. Ved reskript 23.2.1714 ble det tillatt å bygge kirke på Bakklandet, Bakke kirke. Innbyggerne i forstaden hadde søkt om å få sokne til bymenighetene, men dette ble avslått.

Ved kgl.res. 2.6.1846 ble Bakke sokn (Bakklandet) utskilt fra Strinda prestegjeld som eget prestegjeld og underlagt Trondheim domprosti.

Ved lov 6.6.1863 ble Trondheim utvidet på østkanten. Forstedene Bakkestranda, Møllenberg, Kristianstein, Petersborg, Kristiansfelt, Vollabakken med Jonsløkka og Vollafallet ble da innlemmet i byen og ble i geistlig henseende en del av Bakklandet menighet.

Ved kgl.res. 11.9.1883 ble det tillatt å anlegge en ny kirkegård for Bakklandets menighet ved at det ble tatt ca 10 dekar av den vestlige del av kommunens grunn på Elgesæter på betingelse av at kirkegården på ingen kant kom bebyggelse nærmere enn 20 meter og at Elgesæters jorder vestenfor Kongeveien og sør for Klæbuveien ikke ble bebygd.

Ved kgl.res. 3.11.1883 ble kallskapellaniet, som ved kgl.res. 11.1.1875 var blitt opprettet fra 1.4.1875, nedlagt fra 1.1.1884. Fra samme tid ble det opprettet et residerende kapellani. Den residerende kapellan skulle ikke lenger betjene tvangsarbeidsanstalten Vollan, slik som kallskapellanen hadde pliktet.

Ved utviding av Trondheim etter lov av 27.6.1892 ble området som før hadde ligget i Strinda mellom Ladebekken og den gamle jernbanelinjen, tillagt Bakklandet fra 1.1.1893.

Ved kronprinsens res. 28.4.1900 ble det fra 1.5.1900 ansatt en tredjeprest i Bakklandets menighet.

Ved kgl.res. 28.6.1902 ble det bestemt at Lademoen kirke skulle oppføres på en tomt av "Eliplads". Bakklandet menighet ble ved kgl.res. 25.1.1908 fra 1.1.1908 delt slik at norddelen ble utskilt som et nytt soknekall, Lademoen menighet. Grensen mellom Bakklandet og Lademoen skulle følge Rosenborggata fra bygrensen til Innherredsveien og deretter nærmeste gate ned til Rosenborg havnebasseng.

Ved kgl.res. 2.12.1933 ble grensen mellom Bakklandet og Vår Frue sokn bestemt å skulle være Brobakken, Kristianstensbakken, Tyholtveien, Blussuvollsbakken til bygrensen. Samtidig ble det bestemt at grensen mellom Bakklandet og Lademoen sokn skulle være Wesselsgate, Chr. Monsensgate , rett opp Kuhaugen til bygrensen.

Ved kgl.res. 12.10.1934 ble Bakke kirke tillatt flyttet til platået ved Kirkegata, men dette ble omgjort ved kgl.res. 28.10.1938, slik at kirken skulle flyttes inn mot kirkegården så Innherredsveien kunne utvides.

Ministerialbøker 1818-1831; se 606 Strinda (Lade). Klokkerbok 1817; se Strinda (Lade) 606.C03.

Ministerialbøker

604.A01 1780-1797 03 Bakke sokn av Strinda prestegjeld. Ført kronologisk 1780-1797. På løst legg: fortegnelse over Strinda prestegjelds vigde og døde 1786.

604.A02 1798-1817 07 Bakke sokn av Strinda prestegjeld. Ført kronologisk 1798-1817 (V til 1815). Fortegnelse over lysninger til vigsel i Strinda prestegjeld 1833-1848.

604.A03 1831-1850 06 Bakke sokn av Strinda prestegjeld. F/V/D 1831-1850. K 1832-1850. Df 1831-1850. Fl 1831-1850. Dr 1831-1850. Statistikk 1831-1850, bakerst i boka. Innheftet legg med utdrag av dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelser for Bakke sokn 1819-1839.

604.A04 1841-1850 07 Bakke sokn av Strinda prestegjeld. F/K/V/D 1841-1850. Df 1841-1850. Fl 1841-1850. Vaks 1841-1850. Dr 1841-1850.

604.A05 1851-1860 06 F/K/V/D 1851-1860. Fl 1850-1860. Vaks 1851-1860. Dr 1851-1860.

604.A06 1861-1865 06 F/K/V/D 1861-1865. Fl 1861-1865. Vaks 1861-1865. Utm 1857-1867, fol 307a. Dr 1861-1865.

604.A07 1866-1877 23 F/K/V/D 1866-1877. Fl 1866-1877. Vaks 1866-1867 og 1874. Utm 1875-1877, fol 644. Utm diss 1872-1874, fol 748a. Dr 1866-1877.

604.A08 1847-1878 03 Lysn 1847-1878.

604.A09 1878-1892 15 F/K 1878-1892. F diss 1880-1892, fol 430-435. Df 1878-1892. Df diss 1881-1888, fol 496.

604.A10 1878-1892 14 V 1878-1892. D 1878-1893. V diss 1881-1892, fol 145-149. D diss 1881-1892, fol 296-298. Fl 1878-1892. Innm 1879-1892. Utm 1878-1892. Dr 1878-1892.

604.A11 1878-1892 05 Lysn 1878-1892.

604.A12 1892-1900 05 Lysn 1892-1900.

604.A13 1901-1906 04 Lysn 1901-1906.

604.A14 1906-1912 03 Lysn 1906-1912.

604.A15 1912-1916 05 Lysn 1912-1916.

604.A16 1916-1921 03 Lysn 1916-1921.

604.A17 1919-1927 04 Lysn 1919-1927.

604.A18 1893-1900 14 F 1893-1901. F diss 1893-1900, fol 340-341. Df 1892-1900. Df diss 1894-1900, fol 375.

604.A19 1893-1900 13 V 1893-1900. BV 1893-1899, fol 128-148. D 1893-1901. Innf 1893-1900 (1881-). Utf 1893-1900 (1889-). Innm 1894-1900. Utm 1893-1898. Dr 1893-1900.

604.A20I 1901-1906 09 F 1901-1906.

604.A20II 1901-1908 09 F 1906-1908. K 1901-1908. Df 1901-1908.

604.A21 1901-1911 18 V/D 1901-1911. D diss 1902-1910. Fl 1901-1911. Innm/utm 1901-1911. Dr 1901-1911.

604.A22 1914-1927 02 Lysn 1914-1927.

604.A23 1908-1916 14 F/K. Df. F diss 1909-1916, fol 258.

Klokkerbøker

604.C01 1758-1819 08 Bakke sokn av Strinda prestegjeld. F 1758-1819 (se også Lade 606.C01). K 1798-1815 (delvis også Lade sokn).

604.C02 1851-1869 08 F/K/V 1851-1869. D 1851-1870. Fl 1851-1869. Utm 1857-1866, pag 521. Dr 1851-1856.

604.C03-4 1870-1885 13 F/K/V/D 1870-1885. Fl 1870-1885.

604.C05 1886-1895 11 F/K 1886-1895. Df 1886-1893.

604.C06 1886-1897 07 V 1886-1897. D 1886-1894. Innf 1886-1893 (1872-). Utf 1886-1893 (1880-). Innm 1886-1892. Utm 1886-1893.

604.C07 1894-1898 03 D 1894-1898.

604.C08 1895-1899 06 F 1895-1899. K 1896-1897. Df 1896.

604.C09 1897-1900 02 V 1897-1899. D 1898-1900.

604.C10 1923-1942 08 Dåp 7.1.1923-23.8.1942. Konf. 13.5.1923-13.5.1928.

605 Lademoen

Lademoen menighet ble opprettet fra 1.1.1908. Om grenser, se 604 Bakklandet.

Ved kgl.res. 2.12.1933 ble grensen mellom Bakklandet og Lademoen sokn bestemt å skulle være Wesselsgate, Chr. Monsensgate, rett opp Kuhaugen til bygrensen.

I brev fra KUD til stiftsdireksjonen 30.6.1977 ble det i medhold av kgl.res. 22.4.1966 fastsatt ny grense mellom Lade og Lademoen prestegjeld, for grensebeskrivelse, se Strindheim.

Klokkerbøker før 1908; se 604 Bakklandet.

Klokkerbøker

605.C01 1908-1916 10 F 1908-1916. K 1908-1917. Df 1908-1915.

605.C02 1908-1918 07 V 1908-1918. BV 1908-1918. D 1908-1916. Siste side inneholder avskrift av klokkerens instruks av 19.12.1908.

605.C03 1916-1920 08 F 1916-1920. K 1917-1918.

605.C04 1916-1922 05 V 1918-1922. D 1916-1922.

605.C05 1918-1930 11 K 1918-1930.

605.C06 1920-1937 11 Dåp 11.7.1920-4.2.1937.

605.C07 1922-1942 11 Vigsel 11.10.1922-10.9.1938. Gravl. 10.11.1922-18.9.1942.

605.C09 1930-1933 02 Konf. 1930-1933.

606 Strinda (Lade)

Strinda prestegjeld hadde i 1589 4 kirker og 1 prest. Lade kirke var hovedkirke, og anneksene var Malvik, Bratsberg og Mostadmarka. I Mostadmarka skulle det være gudstjeneste 4 ganger i året. Reformasen forutsatte at biskopen forrettet gudstjeneste i Lade kirke fra tid til annen. Sokneprestembetet i Strinda var på en måte kombinert med bispeembetet, en ordning som varte til 1841. Sokneprestembetet ble styrt av en visepastor. Ved kgl.res. 31.5.1851 ble det bestemt at Strinda fra 1.1.1852 skulle betjenes av en sokneprest og en residerende kapellan, og Strinda ble dermed et "fritt" soknekall.

Ved reskript 23.2.1714 ble det tillatt å bygge en kirke til bruk for beboerne på Bakklandet, som da var forstad til Trondheim. Ved kgl.res. 2.6.1846 ble Bakke sokn (Bakklandet) skilt fra Strinda som et selvstendig prestegjeld under stiftsprostiet.

Oppsitterne på Byåsen fikk ved kgl.res. 5.8.1853 lov å bygge kirke på Havstein. Havstein kirkegård ble innviet 14.8.1856, mens kirken ble innviet 30.11.1857.

Ved kgl.res. 18.12.1886 ble det tillatt å bygge en kapellkirke i Hommelvik og anlegge en kirkegård der. Kapellet skulle ha 8 gudstjenester årlig. Ved kgl.res. 10.10.1896 ble det bestemt at Malvik sokn og Hommelvik kapelldistrikt skulle utskilles fra Strinda prestegjeld og fra 1.1.1897 utgjøre Malvik prestegjeld.

Ved lov 27.6.1892 ble grensen mellom Trondheim og Strinda regulert. Denne reguleringen fikk også innvirkning på grensene for Strinda prestegjeld ved at områder som før hadde ligget innenfor Strindas grenser, ble overført til Bakklandet, Domsoknet og Ila.

Ved kgl.res. 2.11.1896 ble det tillatt å bygge et kapell for Ranheim krets av Lade hovedsokn på Ranheim gårds grunn. Kapellet ble innviet 20.4.1898.

Ved kgl.res. 11.12.1897 ble det tillatt å oppføre en ny hovedkirke på Moholt vestre i Lade hovedsokn. Der skulle det også anlegges kirkegård. Lade kirke skulle bli kapell fra den tid den nye hovedkirke ble innviet. Moholt kirke ble innviet 18.10.1900

Byåsen sokn med Havstein kapell som soknekirke ble opprettet ved kgl.res. 27.8.1910 med virkning fra 1.1.1911. Det nye soknet besto av gnr 94-110 i Strinda.

Ved kgl.res. 11.11.1932 ble det tillatt bygd et kapell for Ranheim kapelldistrikt etter arkitekt Roar Tønseths plan. Fra 1. juli 1958 ble navnet på Lade sokn i Strinda prestegjeld endret til Strinda (kgl.res. 4.7.1958). Ved kgl.res. 23.9.1960 ble Lade og Ranheim kapelldistrikter skilt ut fra Strinda sokn og prestegjeld som et eget Lade sokn og prestegjeld.

Ved kgl.res. 18.6.1976 ble de områdene som utgjorde Tempe og Valene småkirkemenighet, utskilt som eget sokn og prestegjeld. Samtidig ble Solborg-Stubban Risvollan-områdene skilt ut som eget sokn og prestegjeld, betjent av sokneprest og residerende kapellan. I brev fra KUD til stiftsdireksjonen 9.6.1977 ble det bestemt at ordningen skulle tre i kraft fra 1.7.1977, og at navnet på de nye prestegjeldene skulle være Tempe og Hoeggen.

I brev 9.6.1977 fra KUD til stiftsdireksjonen ble det i medhold av kgl.res. 22.4.1966 fastsatt at Berg-området skulle overføres fra Strinda til Vår Frue menighet.

Ministerialbøker

606.A01 1727-1780 11 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk med avdelinger for de enkelte sokn; Bakke 1727-1779, Lade 1727-1780. Malvik 1727-1780. Bratsberg 1727-1780. Mostadmarken 1728-1778, pag 595. K fra 1756.

606.A02 1781-1817 07 Lade, Malvik og Bratsberg sokn. Ført kronologisk 1781-1817 med avdelinger for de enkelte sokn;

606.A03 1818-1823 07 Hele prestegjeldet. F/K/V 1818-1823. D 1818-1823. Fl 1818-1823.

606.A04 1823-1840 13 Hele prestegjeldet. F/V/D 1823-1840. K 1824-1840. Fl 1823-1840. Vaks 1827-1840. Dr 1823-1840.

606.A05 1841-1847 17 Lade, Malvik og Bratsberg sokn. F/K/V/D 1841-1847. Df 1841-1847. Fl 1841-1847. Vaks 1840-1847. Dr 1841-1847.

606.A06 1848-1856 16 Lade. F/V/D 1848-1856. K 1848-1855. Fl 1848-1856. Vaks 1848-1856. Dr 1848-1856.

606.A07 1856-1865 18 Lade. F/K/V/D 1856-1865. Innf 1856-1865 (1853-). Utf 1856-1865 (1852-). Vaks 1856-1865. Dr 1856-1865.

606.A08 1866-1877 13 Lade. F 1866-1878. K/V/D 1866-1877. Innf 1866-1877 (1861-). Utf 1866-1877 (1862-). Vaks 1866-1867. Utm 1877, fol 543. Dr 1866-1877.

606.A09 1878-1886 13 Lade. F/K/V/D 1878-1886. Df 1878-1886. Utf 1878-1886 (1867-) Utm 1878-1886. Dr 1878-1886.

606.A10 1815-1833 03 Hele prestegjeldet. Lysn 1815-1833.

606.A11 1849-1854 02 Hele prestegjeldet. Lysn 1849-1854.

606.A12 1854-1861 03 Hele prestegjeldet. Lysn 1854-1861.

606.A13 1861-1872 04 Hele prestegjeldet. Lysn 1861-1872.

606.A14 1873-1889 06 Hele prestegjeldet. Lysn 1873-1890.

606.A15 1886-1893 11 Lade. F/V/D 1886-1893. K 1887-1893. Df 1887-1893. Innf 1886-1891 (1876-). Utf 1887-1892. Innm 1888-1893. Utm 1887-1893. Dr 1886-1893.

606.A16 1894-1907 12 Lade. F/K/V/D 1894-1907. F diss 1894-1906. BV 1894-1907. Df 1894-1907. Innf 1894-1906. Utf 1897-1907. Innm 1894-1907. Utm 1894-1907. Dr 1894-1907.

606.B03 1895-1917 04 Hele prestegjeldet. Dr 1895-1917.

Klokkerbøker

606.C01 1757-1819 11 Delvis også Bakke sokn. F 1757-1819 (se også Bakklandet 604.C01). Uekte barns dåp 1797-1819 sist i boka.

606.C02 1797-1829 05 Delvis også Bakke sokn. F/V 1797-1829. K 1798-1829. D 1798-1818. Bakerst i boken statistikk for hele prestegjeldet.

606.C03 1817-1824 06 Lade og Bakke sokn. F/V/D 1817-1824. K 1817-1823. Innf 1819-1824. Utf 1818-1824.

606.C04 1830-1840 05 Delvis også Bakke sokn. F/V/D 1829-1840. K 1830-1840. Fl 1830-1840. Dr 1829-1840.

606.C05 1841-1849 06 Lade. F/K/V/D 1841-1849. Df 1841-1848. Fl 1841-1849. Dr 1841-1849.

606.C06 1850-1859 07 Lade. F/K/V/D 1850-1859. Fl 1850-1859. Dr 1850-1859.

606.C07 1860-1877 10 Lade. F/K/V/D 1860-1877. Fl 1860-1877. Dr 1860-1877.

606.C08 1878-1894 14 Lade. F/K/V/D 1878-1894. Df 1878-1893. Innf 1878-1891. Utf 1878-1889. Dr 1878-1894.

606.C09 1895-1910 07 Fra 20.4.1898 også Ranheim. Fra 18.10.1900 også Moholt. F/K/V/D 1895-1910. Df 1895-1901. Dr 1895-1910.

606.C10 1911-1937 11 Dåp 22.1.1911-5.11.1937. Dødf. 1913. Konf. 1911-1937 (Også Dalen blindeskole). Vigsel 29.1.1911-29.12.1937. Gravl. 8.1.1911-30.12.1937. 1911-1930 også Moholt.

607 Moholt

Historikk: se 606 Strinda. Ministerialbøker før 1907 og klokkerbøker før 1930: se 606 Strinda.

Klokkerbøker

607.C01 1930-1939 07 Dåp 5.1.1930-17.9.1939. Konf. 1930-1939 (også Dalen blindeskole). Vigsel 4.1.1930-9.9.1939. Gravl. 16.1.1930-27.12.1939.

608 Bratsberg

Historikk: se 606 Strinda (Lade). Ministerialbøker før 1848: se 606 Strinda (Lade).

Ministerialbøker

608.A01 1848-1861 04 F/V/D 1848-1861. K 1848-1860. Fl 1848-1861. Vaks 1848-1860. Dr 1848-1861.

608.A02 1862-1876 04 F/V/D 1862-1876. K 1861-1876. Fl 1862-1876. Vaks 1862-1866. Dr 1862-1877.

608.A03 1877-1886 02 F 1877-1887. K/V/D 1877-1886. Innf 1877-1879. Utf 1877-1883. Dr 1877-1878.

Klokkerbøker

608.C01 1797-1820 01 F 1797-1820.

608.C02 1817-1827 02 F 1817-1827. K 1817-1823 (1823 også Malvik). V/D 1817-1823. Fl 1817-1823.

608.C03 1821-1831 02 Ført kronologisk 1821-1824. F/V/D 1823-1831. K 1824-1831. Fl 1824-1831. Dr 1823-1831. Avskrift av møteprotokoll for bygdekommisjonen 26.10.1818, fol 86. Noen opptegnelser 1835-1837 bakerst i boka.

608.C04 1831-1843 02 F/D 1831-1843. K/V 1832-1843. Innf 1833-1843. Utf 1832-1843. Dr 1831-1843.

608.C05 1844-1863 02 F/V/D 1844-1863. K 1844-1853. Df 1846-1853. Fl 1844-1863. Dr 1844-1863.

608.C06 1864-1889 02 F/D 1864-1889. K 1883, pag 54. V 1864-1888. Innf 1865-1883. Utf 1864-1883. Dr 1864-1889.

608.C07 1890-1912 04 F/V/D 1890-1912. K 1890-1911. Df 1897-1901. Innf 1890-1899. Dr 1890-1911.

608.C08 1912-1938 04 Dåp 30.6.1912-27.2.1938. Konf. 1912-1937. Vigsel 19.6.1913-6.11.1937. Gravl. 13.2.1913-26.2.1938.

611 Byåsen (Havstein)

Byåsen sokn ble opprettet fra 1.1.1911. Havstein kirke var innviet allerede 30.11.1857.

Ved kgl.res. 15.5.1959 ble Byåsen sokn i Strinda prestegjeld utskilt som eget prestegjeld.

Ved kgl.res.23.10.1970 ble deler av Byåsen sammen med deler av Ila prestegjeld utskilt som et nytt Sverresborg prestegjeld. I brev fra KUD til stiftsdireksjonen 10.11.1970 ble følgende nye grense fastsatt mellom Byåsen og Ila menigheter:

Fra utgangspunktet i grensen mot Sverresborg menighet ved eiendommen Søndre Hoem går grensen i rett linje østover til Dovrebanens trasé og følger jernbanelinjen sydover til et punkt vestenfor Sluppen bru og går derfra ned til nevnte bru hvor grensene mellom Byåsen. Ila, Strinda og Tiller sokn møtes.

Kirkebøker før 1864; se 606 Strinda (Lade).

Klokkerbøker

611.C01 1854-1881 04 F 1857-1880. K 1858-1877. V 1858-1879. D 1854-1881. Innf 1861-1877. Utf 1861-1875. Dr 1854-1880.

611.C02 1881-1896 03 F/V/D 1881-1896. K 1889-1895. Df 1881-1894. Dr 1881-1897.

611.C03 1897-1914 03 F/V 1897-1914. D 1896-1914. K 1897-1913. Dr 1897-1914.

611.C04 1914-1938 06 Dåp 1.6.1914-26.12.1938. Dødf. 1915-1937. Konf. 1914-1936. Vigsel 19.9.1914-10.12.1938. Gravl. 29.6.1914-17.11.1938.

611.C05 1938-1942 03 Dåp 13.10.1938-6.12.1942. Konf. 1937-1942. Vigsel 18.3.1939-4.4.1942. Gravl. 7.1.1939-12.12.1942.

612 Byneset

I 1589 hadde Byneset prestegjeld 3 kirker som skulle betjenes av en prest. Hovedkirken lå på Stein på Byneset, mens Børsa og Buvik var annekser. Erlandsen nevner residerende kapellaner fra 1695.

Ved kgl.res. 17.10.1814 ble Børsa sokn fraskilt som en del av det nyoprettede Børsa prestegjeld. Det residerende kapellaniet ble samtidig nedlagt.

I brev fra KUD til stiftsdireksjonen 17.7.1963 ble Langørgengårdene (gnr 19 bnr 1-3 i Buvik) fra 1.1.1964 overført fra Buvik sokn i Byneset prestegjeld til Melhus sokn i Melhus prestegjeld.

I brev fra KUD til stiftsdireksjonen 18.5.1965 ble det bestemt at Buvik sokn i Byneset prestegjeld fra 1.7.1965 skulle overføres til Børsa prestegjeld.

Ved kgl.res. 23.10.1970 ble deler av Leinstrand sokn i Melhus prestegjeld overført til Byneset prestegjeld. I brev fra KUD til stiftsdireksjonen 10.11.1970 ble følgende grense fastsatt mellom det nye Heimdal sokn og det gjenværende Leinstrand sokn:

Fra utgangspunktet i Tiller sokns grense syd for Heggstadmo går grensen i rett linje nordvestover over Espaunet og videre fram til vegkrysset ved Fjøsvollan, går så etter vegen nordover fram til Smistadbakkene og derfra i rett linje vestover til den møter grensen for Byneset sokn ved Stabbursmyra.

Ministerialbøker

612.A01 1667-1684 02 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1667-1677. To løse blad fra 1680 og 1684 innbundet. Foran i boka sokneprest Ole Henriksen Strøms slektsopptegnelser.

612.A02 1702-1753 03 F/D 1702-1753. V/Forl 1702-1753.

612.A04 1754-1802 03 F/K/V/Forl/D 1754-1802. Dr 1757-1802. Opptegnelser om fattiges penger m.v.

612.A05 1803-1816 02 F/D 1803-1816. K/V 1803-1815. Dr 1803-1828. Opptegnelser bak i boka.

612.A06 1816-1828 06 Bynes og Buvik. Avd. for de enkelte sokn. F/V/D 1816-1828. K 1817-1828. Innf 1816-1822. Utf 1816-1828.

612.A07 1829-1845 08 Bynes og Buvik. Avd. for de enkelte sokn. F/K/V/D 1829-1845. Fl 1829-1845. Vaks 1837-1845. Dr 1829-1845.

612.A08 1846-1859 12 Bynes og Buvik. Avd. for de enkelte sokn. F/V/D 1846-1859. K 1846-1858. Fl 1846-1859. Vaks 1846-1858. Dr 1846-1859.

612.A09 1859-1877 16 Bynes og Buvik. Avd. for de enkelte sokn. F/K/V/D 1859-1877. Innf 1858-1877. Utf 1859-1876. Vaks 1859-1867. Dr 1859-1877.

612.A10 1878-1897 08 Bynes. F/K/V 1878-1897. D 1878-1898. Df 1880-1897. BV 1888-1891, fol 178b. Innf 1878-1895 (1876-). Utf 1878-1897 (1876-). Innm 1893. Utm 1891. Dr (hele prestegjeldet) 1878-1897.

612.A12 1898-1907 06 Dåp 30.01.1898-28.07.1907. Dødf. 1898-1903. Konf. 1898-1907. Vigsel 01.04.1898-30.11.1907. Gravl. 24.01.1898-06.01.1908. Innfl. 1898-1906. Utfl. 1898-1907. Utmeldte 1899. Dagreg. 01.01.1898-29.12.1907.

612.A13 1907-1923 08 Dåp 03.07.1907-08.07.1923. Dødf. 1908-1921. Konf. 1908-1922Vigsel 25.02.1908-29.12.1923. Gravl. 08.01.1908-09.01.1924. Innfl. 1908-1920. Utfl. 1908-1923. Dagreg. 01.01.1908-03.09.1916.

Klokkerbøker

612.C01 1816-1845 08 F 1816-1833. K 1817-1840. V 1816-1844. D 1816-1845. Fl 1816-1844.

612.C02 1834-1845 02 F 1834-1845. K 1841.1843.

612.C03 1874-1908 05 F/K/V/D 1874-1908. Df 1874-1908.

612.C04 1909-1929 06 F 1909-1930. K/V/D 1909-1929. Df 1909-1928. Utf 1927.

613 Leinstrand

Historikk: se 691 Melhus og 612 Byneset. Ministerialbøker 1740-1886; se 691 Melhus.

Ministerialbøker

613.A01 1887-1906 06 Dåp 01.01.1887-25.12.1906. Dødf. 1776-1905. Konf. 1887-1906. Vigsel 24.11.1887-12.06.1906. Gravl. 15.01.1887-29.12.1906. Innfl. 1887 (1883)-1906Utfl. 1887 (1886)-1907.

Klokkerbøker

613.C01 1816-1886 08 F 1816-1836. K/V 1816-1886. D 1816-1886 (bare noen få innførsler 1863-1869). Innf 1816-1886. Utf 1816-1853.

613.C02 1862-1886 03 F 1862-1887.

613.C03 1887-1909 05 F 1887-1902. K 1887-1907. V 1887-1909. D 1887-1906. Df 1888-1928. Innf 1888-1894. Utf 1891-1896. På siste side kirkesanger O. Beenbergs personalia.

613.C04 1902-1938 05 F 1902-1938. D 1907-1938.

615 Ranheim

Historikk: se 606 Strinda (Lade). Klokkerbøker før 1905; se 606 Strinda (Lade).

Klokkerbøker

615.C01 1905-1921 05 F/V/D 1905-1921. K 1906-1921. Df 1908-1920.

615.C02 1922-1941 06 Dåp 22.1.1922-25.1.1942. Dødf. 1922-1925. Konf. 1922-1941. Vigsel 7.6.1924-31.12.1941. Gravl. 3.1.1922-17.1.1942.

616 Malvik

Malvik var i 1589 et av de fire soknene i Strinda prestegjeld. Det var også kirke i Mostadmarka.

Ved kgl.res. 10.10.1896 ble det bestemt at Malvik sokn og Hommelvik kapelldistrikt fra 1.1.1897 skulle utgjøre et nytt Malvik prestegjeld. Det var bygd kapell i Hommelvik etter kgl.res. 18.12.1886, og kapellet fikk eget kirketilsyn ved kronprinsregentens res. 14.5.1902.

Ved kgl.res. 14.7.1911 ble gnr 172 bnr 1-2 og gnr 173 bnr 1-3 Jøssås m.fl. overført fra Lånke sokn i Nedre Stjørdal prestegjeld til Malvik sokn.

Ministerialbøker før 1823; se 606 Strinda (Lade).

Ministerialbøker

616.A01 1823-1831 03 F/D 1823-1831. K/V 1824-1831. Fl 1824-1831. Dr 1823-1831.

616.A02 1831-1842 04 F/D 1831-1842. K/V 1832-1842. Df 1832-1842. Fl 1832-1842. Dr 1831-1842. Statistikk.

616.A03 1843-1879 07 F/D 1843-1877. K 1843-1864. V 1843-1879. Df 1843-1877. Fl 1843-1877. Dr 1843-1879. Statistikk.

616.A04 1848-1856 07 F/K/V/D 1848-1856. Fl 1848-1856. Vaks 1848-1856. Dr 1848-1856.

616.A05 1857-1865 07 F/K/V/D 1857-1865. Fl 1857-1865. Vaks 1857-1865. Dr 1857-1865.

616.A06 1865-1877 06 F/V/D 1865-1877. K 1866-1877. Df 1867-1877. Fl 1865-1877. Vaks 1866-1874. Dr 1866-1877.

616.A07 1878-1893 08 F/K/V/D 1878-1893. Df 1880-1893. BV 1893. Innf 1878-1892. Utf 1878-1893 (1869-). Utm 1884-1893. Dr 1878.

616.A08 1894-1906 07 F/K/V 1894-1906. D 1894-1907. Df 1894-1906. Innf 1894-1905. Utf 1897-1906. Innm 1897-1903. Utm 1895-1901. Dr 1897-1906.

Klokkerbøker

616.C01 1754-1797 03 F 1754-1797. Også V og D 1796-1797.

616.C02 1797-1816 03 F/V 1797-1816. K 1810-1817. D 1797-1817.

616.C03 1817-1835 06 F/V/D 1817-1835. K 1817-1834. Innf 1820-1835. Utf 1817-1835.

616.C04 1835-1850 02 F/D 1834-1850. V 1835-1849. Df 1835-1850. Innf 1834-1850. Utf 1834-1846. Dr 1834-1850. Statistikk. Opptegnelser først og sist i boka.

616.C05 1850-1888 07 F/D 1850-1888. K 1850-1861. V 1850-1858 og 1879-1888. Df 1850-1888. Fl 1850-1888. Dr 1850-1858 og 1879-1888.

616.C06 1878-1903 08 F/K/V/D 1878-1903. Df 1878-1894. Innf 1878-1899. Utf 1878-1890. Utm 1884. Dr 1878-1903.

616.C07 1904-1940 07 F/V/D 1904-1940. K 1904-1939.

617 Hommelvik

Historikk: se 616 Malvik. Kirkebøker før 1889; se 616 Malvik.

Klokkerbøker

617.C01 1889-1910 06 F/V/D 1889-1910. K 1889-1896. Df 1889-1898. Dr 1889-1895.

617.C02 1910-1936 10 Dåp 13.11.1910-14.6.1936. Dødf. 1914-1933. Konf. 1912-1934Vigsel 19.2.1911-30.12.1931. Gravl. 13.1.1911-16.5.1936.

617.C03 1936-1942 02 Dåp 14.6.1936-1.11.1942. Gravl. 30.6.1936-7.11.1942.

618 Klæbu

Klæbu prestegjeld besto i 1589 av Klæbu hovedsokn og annekset Tiller. De to kirkene skulle betjenes av en prest.

Ved kgl.res. 23.10.1970 ble Tiller sokn skilt ut fra Klæbu prestegjeld for sammen med deler av Leinstrand sokn i Melhus prestegjeld (Heimdalsområdet) å utgjøre et nytt Heimdal prestegjeld.

Ministerialbøker

618.A01 1741-1749 01 Klæbu og Tiller. Ført kronologisk 1741-1749.

618.A02 1749-1782 02 Klæbu og Tiller. Ført kronologisk med spalter for de forskjellige typer forretninger 1759-1759. Egne avdelinger for forlovelse og vigsel, dåp og introduksjon, konfirmerte, kommunikanter (dagsregister), begravede 1759-1782. F 1749-1782. Introduksjon 1749-1782. Konf 1760-1782. Forl 1749-1782. V 1749-1782. D 1749-1783. Dr 1749-1782.

618.A03 1783-1815 05 Klæbu og Tiller. F 1783-1815. Introduksjon 1783-1798. K 1783-1815. Forl/V 1783-1798. V 1799-1815. Lysn 1799-1846. D 1783-1815. Dr 1783-1798. Opptegnelser om utdeling av bibler m.m. 1806-1830.

618.A04 1816-1843 06 Klæbu og Tiller. F/V/D 1816-1843. K 1817-1843. Fl 1816-1819 og 1835-1843.

618.A05 1843-1862 09 Klæbu og Tiller. F/K/D 1843-1862. V 1844-1862. Fl 1843-1862. Vaks 1843-1862. Dr 1843-1862.

618.A06 1863-1879 07 Klæbu og Tiller. F/K/V/D 1863-1879. Fl 1863-1879. Vaks 1863-1867. Dr 1863-1879.

618.A07 1880-1898 04 Klæbu. F 1880-1898. K/V/D 1880-1897. Df 1880-1896. Innf 1879-1896. Utf 1880-1897.

618.A08 1863-1898 02 Hele prestegjeldet. Lysn 1863-1898.

618.A09 1899-1916 02 Hele prestegjeldet. Lysn 1899-1916.

Klokkerbøker

618.C01 1816-1865 09 F 1816-1841. K 1817-1844. V/D 1816-1865. Fl 1816-1865.

618.C02 1866-1883 05 F/K/V 1866-1883. D 1866-1884. Innf 1866-1882. Utf 1866-1883.

618.C03 1884-1906 04 F/K/V/D 1884-1906. Df 1885-1906. Innf 1884-1904 (1877-). Utf 1884-1906.

618.C04 1907-1925 06 F/K/V 1907-1925. D 1907-1926. Df 1910-1916. Utf 1907-1916.

621 Tiller

Heimdal prestegjeld ble opprettet ved kgl.res. 23.10.1970 ved at Leinstrand sokn i Melhus prestegjeld ble delt slik at områdene med tettbebyggelsen Heimdal ble utskilt som eget sokn med Heimdal kapell som soknekirke. Sammen med Tiller sokn av Klæbu prestegjeld skulle Heimdal sokn utgjøre Heimdal prestegjeld, betjent av sokneprest og residerende kapellan. I brev fra KUD til stiftsdireksjonen 10.11.1970 ble følgende grense fastsatt mellom det nye Heimdal sokn og det gjenværende Leinstrand sokn:

Fra utgangspunktet i Tiller sokns grense syd for Heggstadmo går grensen i rett linje nordvestover over Espaunet og videre fram til vegkrysset ved Fjøsvollan, går så etter vegen nordover fram til Smistadbakkene og derfra i rett linje vestover til den møter grensen for Byneset sokn ved Stabbursmyra.

Ministerialbøker; se 618 Klæbu.

Klokkerbøker

621.C01 1816-1865 08 F 1816-1856. K 1817-1865. V/D 1816-1865. Innf 1816-1865. Utf 1817-1865.

621.C02 1866-1895 05 F/K/V/D 1866-1895. Innf 1866-1895. Utf 1866-1894.

621.C03 1896-1914 04 F/K/V 1896-1914. D 1896-1915. Df 1896-1904. Innf 1898-1909. Utf 1901-1914.

621.C04 1849-1865 03 F 1849-1865. D 1849-1861. Kommunikanter 1903.

623 Hospitalet i Trondheim

Erlandsen omtaler prest ved Hospitalet i 1303. Tukthuset ble i 1733 lagt under Hospitalets menighet. Ifølge Thomas Angells testamente fra 1762 skulle hospitalspresten ha betaling fra Th. Angells stiftelser for geistlig betjening av lemmene i Angellstuene. Ved kgl.res 1.10.1884 ble denne godtgjørelsen fra 1.1.1884 satt til 300 kroner årlig. Ved kgl.res. 7.4.1906 ble det bestemt at den geistlige betjening av Thomas Angells stuer helt skulle overtas av hospitalspresten. Ved kgl.res. 12.2.1841 ble det bestemt at presten ved Hospitalet, Tukthuset og De angellske stiftelser for framtida også skulle være prest for Slaveriet. Slavene ved Trondheim festning skulle etter kgl.res. 19.3.1822 tilhøre tukthusmenigheten i Trondheim.

Ved kgl.res. 10.10.1864 ble det opprettet et kateketembete for Straffanstaltene i Trondheim, og ved kgl.res. 16.2.1867 ble presteembetet ved Straffanstaltene fra 1.5.1867 adskilt fra hospitalsprestembetet og kateketembetet nedlagt. Presten for Straffanstaltene skulle også ha det geistlige tilsyn med byens distriktsfengsel.

Ved kgl.res. 20.4.1867 ble det bestemt at hospitalsprestembetet skulle lyses ledig med plikt for presten til å betjene Thomas Angells Hus og St. Jørgens Hus.

Det ble ved kgl.res. 14.6.1929 tillatt inntil videre å forene hospitalsprestembetet med prestestillingen ved Trondheim kretsfengsel og Kriminalasylet fra 1.7.1929

Ministerialbøker

623.A01 1815-1825 02 Gjelder også straffeanstaltene. F/D 1815-1825. K 1817-1825. V 1824.

623.A02 1826-1867 02 Gjelder også straffeanstaltene. F/D 1826-1867. K 1826-1853. V 1851. Dr 1825-1867. Series pastorum og opptegnelser ang. kallet.

623.A03 1868-1883 04 F/V/D 1868-1883. K 1868-1878. Innf 1881. Utf 1872. Dr 1868-1883.

623.A04 1884-1938 07 Dåp 4.8.1895-27.11.1938. Vigsel 15.5.1885-21.9.1898. Gravl. 7.1.1884-25.11.1936. Innfl. 1884-1905. Utfl. 1887. Innmeldte 1899-1900, 1908. Utmeldte 1921. Dagreg. 1.1.1884-30.12.1906.

623.A06 1907-1938 04 Vigsel 15.2.1907-29.12.1938. Dagreg. 1.1.1907-30.5.1933.

Klokkerbøker

623.C01 1815-1873 05 Gjelder også straffeanstaltene. F 1815-1871. K 1817-1864. V 1824-1851. D 1815-1873.

623.C02 1907-1933 02 Dåp 2.3.1907-27.11.1927. Vigsel 15.2.1907-10.10.1930. Gravl. 1.5.1907-20.11.1933.

624 Trondheim Kretsfengsel

Historikk: se 623 Hospitalet i Trondheim. Ministerialbøker; se også 623 Hospitalet i Trondheim.

Ministerialbøker

624.A01 1841-1865 02 Tukthuset. Fra 1843 også Slaveriet. F 1847-1849 (-1862). K 1841-1864. D 1841-1865. Dr 1841-1851.

624.A02 1841-1869 02 Slaveriet. Fra 1866 også Tukthuset. For 1843-1865 er Slaveriets og Tukthusets forretninger ført felles i kirkebok for Tukthuset (624.A01). K 1841-1869. D 1841-1869. Innm 1868, fol 68a. Dr 1841-1843 og 1852-1869.

624.A03 1870-1918 03 Straffeanstaltene i Trondheim. F 1880-1881. K 1870-1904. D 1870-1918. Innm 1880-1883, fol 109a. Dr 1870-1897.

628 Regionsykehuset i Trondheim

Prest for Trondheim sykehus, Østmarka og Haukåsen ble tilsatt i 1951. Hovedprest ble tilsatt i 1971, sykehuskapellan i 1978.

Ministerialbøker

628.A01 1902-1920 03 Trondheim sykehus. F/D 1903-1920. Df 1905-1916. Dr 1903-1913.

629 Reitgjerdet

Ministerialbøker; se også 606 Strinda (Lade).

Ministerialbøker

629.A01 1862-1869 01 Reitgjerdets pleiestiftelse for spedalske. K 1863-1866. D 1862-1869.

629.A02 1894-1920 03 Reitgjerdets pleiestiftelse for spedalske. K 1897-1914. D 1894-1920. Utm 1895-1915. Dr 1894-1920.

630 Hemne

Hemne og Vinje sokn utgjorde i 1589 et residerende kapellani under Hitra prestegjeld. Ved reskript 5.12.1765 ble Hemne og Vinje sokn gjort til et eget Hemne prestegjeld. Soknepresten i Hitra beholdt en del av mensalgodset i Hemne. Ved reskript 19.9.1766 ble Strand i Hemne utlagt til prestegård.

Ved kgl.res. 4.12.1862 ble gårdene Bjørnslia, Ljøsevollen og Lillehaugen overført fra Rindal prestegjeld til Vinje sokn.

Heim ble utskilt fra hovedsoknet som eget sokn ved kgl.res. 30.9.1882 med kirke på Heimsjøen.

For Indre Snillfjorden ble det tillatt bygd et kapell ved hjelpekirkegården på Å ved kgl.res. 3.8.1897. Kirkegården var innviet 5.11.1894. Kapellet skulle ha 4 gudstjenester årlig. Snillfjord kapell fikk eget kirketilsyn ved kgl.res. 24.4.1908, og ved kgl.res. 21.12.1923 ble Snillfjord (gnr 72-98) eget sokn.

Ved kgl.res. 25.7.1910 ble gårdene Vågan, Helland, Å, Svanem, Valåsen, Sengsdal, Setra, Røstvoll og Åstad (gnr 45-53) overført fra Hemne sokn til Heim sokn, samtidig som gårdene Bjørkøya, Bjørkøylia og Sponland (gnr 28-30) ble overført fra Heim til Hemne sokn. Heim sokn ble eget herred.

I brev 25.8.1931 samtykket Kirkedepartementet i at det ble anlagt en kirkegård for Ytre Snillfjord på Ven.

Ifølge brev fra KUD til stiftsdireksjonen 6.8.1963 ble Austre Heim i Heim sokn fra 1.1.1964 overført til Snillfjord sokn slik at Heim sokn kom til å bestå av Vestre Heim der soknekirken ligger. Ytre Agdenes ble samtidig overført fra Agdenes sokn i Ørland prestegjeld til Snillfjord sokn. Snillfjord sokn tilsvarte dermed Snillfjord kommune.

Sjeleregister 1794 og 1826-1827; se Fosen prosti.

Ministerialbøker

630.A01 1717-1756 04 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1717-1756. På en oppklebet seddel foran er ført series pastorum. De 6 første sidene inneholder bl.a. inventarlister for kirkene og opplysninger om kirkebolkene fra 1759.

630.A02 1757-1794 06 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1757-1776, senere i følgende avdelinger: F 1776-1794. K 1776-1794. V 1776-1794 (også forlovelser). D 1776-1794. Dr 1776-1794. S. 376-380 har opptegnelser om kallet. S. 381-390 har series pastorum.

630.A03 1795-1818 03 Hele prestegjeldet. F/V/D 1795-1818. K 1795-1817. Dr 1795-1818. Også forlovelser og lysning.

630.A04 1818-1830 07 Hele prestegjeldet. Delvis egne avdelinger for Vinje sokn. F/K/V/D 1818-1830. Innf 1820-1830. Utf 1819-1830.

630.A05 1830-1840 06 Hele prestegjeldet. F/V/D 1830-1840. K 1831-1840. Innf 1831-1840 (1827-). Utf 1831-1840. Vaks 1831-1840. Dr 1831-1840.

630.A06 1841-1851 09 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1841-1851. Fl 1841-1852. Vaks 1843-1851. Dr 1841-1852.

630.A07 1852-1868 13 Hele prestegjeldet. F/V/D 1852-1868. K 1852-1867. Innf 1852-1867. Utf 1852-1868. Vaks 1852-1867. Dr 1852-1868.

630.A08 1868-1878 10 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1868-1878. Innf 1869-1878. Utf 1868-1878. Utm 1877. Dr 1868-1878.

630.A09 1879-1895 10 Hemne sokn. F/K/V/D 1879-1895. Df 1879-1895. Innf 1879-1894 (1873-). Utf 1879-1898 (1870-). Innm 1879. Dr 1879-1895.

630.A10 1896-1910 11 Hemne sokn. F/K/V/D 1896-1910. Df 1896-1910. BV 1906. Fl 1896-1910. Innm 1897-1909. Utm 1900-1910. Dr 1896-1910.

Klokkerbøker

630.C01 1869-1878 06 F/V/D 1869-1878. K 1869-1877. Dr 1871-1878.

630.C02 1879-1898 07 F/V/D 1879-1898.

630.C03 1899-1915 06 F 1899-1914. V/D 1899-1915.

630.C04 1914-1933 09 Dåp 2.3.1907-27.11.1927. Vigsel 15.2.1907-10.10.1930. Gravl. 1.5.1907-20.11.1933.

631 Vinje

Historikk: se 630 Hemne. Ministerialbøker før 1879; se 630 Hemne. Sjeleregister 1794 og 1826-1827; se Fosen prosti.

Ministerialbøker

631.A01 1879-1912 07 F/K/V 1879-1912. D 1879-1913. Df 1881-1912. Fl 1879-1912. Utm 1909.

Klokkerbøker

631.C01 1869-1879 03 F/D 1869-1879. K 1869-1876. V 1869-1878.

631.C02 1879-1912 04 F/V 1879-1912. D 1879-1913.

631.C03 1913-1939 04 Dåp 16.2.1913-8.10.1939. Vigsel 12.11.1913-30.12.1939. Gravl. 6.2.1913-29.12.1939. Dødf. 1914-1915.

633 Heim

Historikk: se 630 Hemne. Ministerialbøker før 1884; se 630 Hemne.

Ministerialbøker

633.A01 1884-1906 07 F/V/D 1884-1906. K 1885-1906. Df 1884-1906. Innf 1884-1896. Utf 1884-1909.

Klokkerbøker

633.C01 1884-1905 04 F 1883-1905. V/D 1884-1905.

633.C02 1906-1921 04 F/D 1906-1921. V 1906-1920.

634 Hitra (Dolm)

Hitra prestegjeld hadde i 1589 7 kirker. Soknepresten og en kapellan skulle betjene kovedkirken på Dolm, annekskirken på Ulvan og kirkene på Sula, Titran og i Kvenværet. St. Margretekirken i Hemne og St. Andreas-kirken i Vinje skulle betjenes av en residerende kapellan i Hemne.

Hemne og Vinje ble eget prestegjeld ved reskript 3.12.1765.

Frøya soknekall ble opprettet ved kgl.res. 2.11.1876. Samtidig ble Kvamman (matr.nr 143-144) overført fra Kvenvær til Fillan sokn.

Ved høyeste res. 11.11.1881 ble det tillatt å anlegge en begravelsesplass på Forsnes for beboerne av Søndre Innhitra.

Ved kgl.res. 7.2.1883 ble det tillatt å anlegge en begravelsesplass på gården Sandstad for beboerne av Nordre Innhitra.

Kgl.res. 10.6.1887 ga lov til å bygge Sandstad kirke for Innhitra, som ble kapellsokn. Innhitra kapellsokn ble fra 1.1.1890 Sandstad sokn ved kgl.res. 24.9.1889.

Det ble gitt tillatelse til å bygge et kapell på Fjellværøya (Nordbotn) i Fillan sokn ved kgl.res.25.8.1900.

Soknepresten ble ved kgl.res. 2.11.1904 pålagt å møte en gang årlig på hjelpekirkegården på Store Vedøy (Henriksøya) i Kvenvær sokn for å forrette jordfesting.

Ved kgl.res. 14.3.1908 ble det tillatt å bygge ny kirke for Kvenvær sokn på gården Steine. Når nykirken var ferdig til å tas i bruk, kunne den gamle nedlegges som soknekirke.

Kvenvær gamle kirke ble revet og oppført igjen under navnet Forsnes kapell etter kgl.res. 19.6.1914. Kapellet skulle ha 6 gudstjenester årlig.

Kgl.res. 23.11.1923 tillot å bygge en ny hovedkirke på øya Hitra i stedet for den nedbrente kirken. Hitra kommune skulle overta vedlikeholdet av de gjenstående kirkemurene på Dolm.

Ministerialbøker

634.A01 1736-1775 10 Hele prestegjeldet. F/V 1736-1763. K 1750-1762. D 1736-1762. OS 1736-1762. Ført kronologisk 1763-1775. Fol 309-315 inneholder Johan Størens opptegnelser om kallet, supplert av Peder Schwane Bang; senere vita om Otto Stub.

634.A02 1775-1818 05 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1775-1818, i 1818 bare Dr. Mellom 25.3. og 29.5.1792 mangler 1 blad. Fol. 177 har "Optegnelser paa de under Dolm Præstegaard i Frøifiorden beliggende Øer og Holmer...", i alt 44 navn.

634.A03 1818-1826 12 Hele prestegjeldet. F/V 1817-1826. K/D 1818-1826. Innf 1818-1821. Utf 1826.

634.A04 1827-1842 15 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1827-1842. Innf 1827-1842. Utf 1827-1843. Vaks 1827-1841. Dr 1827-1842,.

634.A05 1843-1851 18 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1843-1851. Fl 1843-1851. Vaks 1843-1851. Dr 1843-1851.

634.A06 1852-1860 19 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1852-1860. Fl 1852-1860. Vaks 1852-1860. Dr 1852-1860.

634.A07 1861-1870 21 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1861-1870. Fl 1861-1870. Vaks 1861-1867. Dr 1861-1870.

634.A08 1871-1881 14 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1871-1881. Innf 1870-1881. Utf 1871-1881. Dr 1871-1881. Fol 60 har div. statistikk 1872-1874, fødte og døde fordelt på sokn.

634.A09 1882-1901 08 Dolm sokn. F/K/V 1882-1901. D 1881-1901. Df 1882-1900. Innf 1882-1901. Utf 1882-1901 (1862-). Utm 1895. Dr 1882-1901.

Klokkerbøker

634.C01 1866-1873 04 F/K/D 1866-1873. Dr 1866-1873.

634.C02 1866-1873 01 V 1866-1873.

634.C03 1874-1891 08 F/K/V/D 1874-1891. Dr 1874-1887.

634.C04 1892-1916 06 F/K/V/D 1892-1916. Df 1894-1915. Innf 1900. Utf 1902-1903. Dr 1902-1904 (hele prestegjeldet).

634.C05 1917-1928 04 F/V 1917-1928. K 1917-1927. D 1917-1926. Df 1917-1924. Innf 1919-1920.

635 Kvenvær

Historikk: se 634 Hitra. Ministerialbøker før 1882; se 634 Hitra. Sjeleregister 1794 og 1826-1827; se Fosen prosti.

Ministerialbøker

635.A01 1882-1899 03 F/V/D 1882-1898. K 1882-1899. Df 1882-1898. Utf 1882-1901 (1871-). Dr 1882-1887.

Klokkerbøker

635.C01 1898-1919 03 F/K 1898-1919. V 1898-1903 og 1912-1919. D 1898-1906 og 1912-1920.

635.C02 1919-1942 06 Dåp 12.10.1919-26.12.1942. Konf. 1920-1942. Vigsel 19.8.1919-26.10.1942. Gravl. 24.1.1920-15.12.1942. Utfl. 1920-1921. Utmeldte 1937.

637 Fillan

Historikk: se 634 Hitra. Ministerialbøker før 1882; se 634 Hitra.

Ministerialbøker

637.A01 1882-1899 08 F/K 1882-1899. V 1882-1898. D 1881-1899. V diss 1897, fol 175. Df 1882-1899. Innf 1881-1893. Utf 1882-1901 (1874-). Utm 1896-1901. Dr 1882-1887.

Klokkerbøker

637.C01 1866-1872 01 V 1866-1872.

637.C02 1873-1882 05 F/K/V/D 1873-1882. Dr 1873-1882.

637.C03 1883-1898 06 F/K/V 1883-1898. D 1883-1899. Df 1883-1891.

637.C04 1899-1940 07 F 1899-1940. K 1899-1927. V 1899-1930. D 1899-1932. Df 1900 og 1906.

639 Sandstad

Historikk; se 634 Hitra. Ministerialbøker; se 634 Hitra.

Klokkerbøker

639.C01 1890-1905 03 F/K/D 1890-1905. V 1891-1905. Df 1891-1904.

640 Nord-Frøya (Sletta)

I 1589 hørte Frøya til Hitra prestegjeld, og det var kirker på Sula og Titran. Ved reskr. 18.7.1740 ble kapellet på Sula flyttet til Sletta.

Ved kgl.res. 2.11.1876 ble øygruppa Frøya fra 1.1.1877 utskilt fra Hitra og gjort til eget prestegjeld. Ved kgl.res. 15.12.1877 ble prestegjeldet delt i to sokn, hovedsoknet Sletta (Nord-Frøya) og annekset Hallaren (Sør-Frøya). Delingen skulle tre i kraft når hovedsoknets nye kirke kunne tas i bruk. Sletta kirke ble innviet 30.9.1880 og Hallaren kirke 15.9.1881.

Froan kapell ble tillatt bygd på Sauøya ved kronprinsregentens res. 16.3.1904. Kapellet skulle ha inntil 6 gudstjenester årlig.

Regjeringsres. 15.12.1910 påla soknepresten å møte 2 ganger årlig på hjelpekirkegården på Setervollen for å forrette jordfesting. Ved kgl.res. 26.1.1912 ble Titran bedehus vigslet til gudstjenestlig bruk inntil videre. Det skulle årlig legges 4 gudstjenester til Titran bedehus.

Ministerialbøker før 1846; se 634 Hitra.

Ministerialbøker

640.A01 1846-1876 19 Frøya. Avskrift av Hitra kirkebøker i forb. med opprettelsen av Frøya prestegjeld. F/K/V/D 1846-1876.

640.A02 1877-1878 03 Frøya. F/K/V 1877-1878. D 1876-1878. Innf 1877-1878 (1871-). Utf 1877-1878 (1876-). Dr 1877-1878.

640.A03 1879-1889 09 Sletta. F/K/V/D 1879-1889. Df 1879-1889. Innf 1879-1889 (1876-). Utf 1879-1889. Dr 1879-1889.

640.A04 1889-1902 10 F/V/D 1889-1902. K 1890-1901. Df 1890-1901. Innf 1890 (1888)-1902. Utf 1889-1902. Utm 1894. Dr 1889-1902.

640.A05 1902-1910 06 F/K/V/D 1902-1910. Df 1902-1910. Innf 1903-1910. Utf 1902-1910. Utm 1906. Dr 1902-1910.

Klokkerbøker

640.C01 1866-1877 04 F/K/D 1866-1877

640.C02 1866-1877 01 V 1866-1877.

640.C03 1878-1891 07 F 1878-1887. K 1878-1890. V/D 1878-1891. Df 1878-1891.

640.C03b 1891-1908 11 Dåp 3.4.1891-27.12.1908. Dødf. 1891-1907. Konf. 1891-1908. Vigsel 8.5.1891-27.12.1908. Gravl. 27.2.1891-29.11.1908.

640.C04 1887-1891 02 F 1887-1891.

640.C05 1909-1922 07 Med Froan kapell. F/K/V/D 1909-1922. Df 1909-1918.

640.C06 1922-1934 08 Med Froan kapell. Dåp 21.5.1922-27.12.1934. Konf. 1922-1934. Vigsel 1.4.1923-29.12.1934. Gravl. 7.2.1923-28.1.1935.

641 Sør-Frøya (Hallaren)

Historikk; se 640 Nord-Frøya. Ministerialbøker før 1882; se 640 Nord-Frøya.

Ministerialbøker

641.A01 1882-1897 05 F/K/V 1882-1897. D 1881-1898. Df 1881-1898. Innf 1883-1896 (1881-). Utf 1883-1898 (1882-). Dr 1882.

Klokkerbøker

641.C01 1878-1893 04 F/D 1878-1893. K 1880-1893. V 1877-1893. Df 1881-1893.

641.C02 1893-1910 05 F/V/D 1893-1910. K 1894-1909. Df 1894-1910.

641.C03 1910-1938 08 Dåp 5.6.1910-6.6.1938. Dødf. 1910-1930. Konf. 1910-1938. Vigsel 5.6.1910-7.12.1938. Gravl. 28.7.1910-3.1.1939.

646 Stadsbygd

I 1589 besto prestegjeldet av hovedsoknet Stadsbygd og annekset Rissa. Prestegjeldet hadde en prest.

Ved kgl.res. 11.2.1860 ble det tillatt å bygge et kapell på gården Meland for Lensvik distrikt, som ved kgl.res. 4.6.1904 ble annekssokn. Ved kgl.res. 30.6.1904 ble det bestemt at Lensvik kapell skulle ha 12 gudstjenester årlig.

Ved kgl.res. 28.8.1886 ble det tillatt å rive Rissa annekskirke på Rein og bygge ny kirke på Føl. Den nye kirken ble innviet 26.10.1888.

Kgl.res. 19.6.1931 tillot å gjenoppføre Rein kirke, som var revet i 1888, på den gamle tomt. Rein nye kirke ble innviet 24.8.1932.

Ved kgl.res. 12.3.1937 ble det tillatt å oppføre Hasselvika kapell i Rissa sokn etter arkitekt Claus Hjeltes tegninger.

Ved kgl.res. 30.6.1967 ble Lensvik sokn og Ingdalen utskilt for sammen med Agdenes sokn av ¥rland prestegjeld å utgjøre et nytt Agdenes prestegjeld. Ingdalen hadde fått kapell i 1960.

Ministerialbøker

646.A01 1700-1734 02 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1700-1708 og 1721-1734.

646.A02 1735-1750 03 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1735-1750. Forl/V 1743-1750, pag 205-213. D 1745-1750 og 1771-1772. Series pastorum, pag 174-185. Liste over gårder og plasser med oppsittere og deres bidrag i anl. Christianborg slotts brann 26.2.1794, pag 189-202. "De Persohners Navne af Stadsb. og Ridzens Sogne der ... have bekommet Dr og Biskop Balles Bibelske Søn og Helligdags Læsnings 1 Deel fra 1. Juny 1798...", pag. 203. Utdeling av postiller og bibler 1774-1793, pag 214-216. Leiermål begått på prestegårdens grunn 1784-1788. Hvilke gårder som skal vedlikeholde stakittet rundt kirkegården i hovedsoknet og i annekset, samt ang. brureparasjoner 1749-1780, pag 231-233.

646.A03 1751-1790 08 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1751-1790. Forl/V 1751-1790.

646.A04 1791-1805 08 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1791. F/introduksjon 1791-1805. K 1800-1805. Forl/V 1791-1805. D 1791-1805. Dr 1800-1803. Utdeling av korn 1812. Sokneprest Rønnes opptegnelser om Stadsbygd prestegjeld 1812. Folketallet i Stadsbygd 1801-1805.

646.A05 1806-1815 04 Hele prestegjeldet. F/D 1806-1816. K/V 1806-1815. Forevist vaksinasjonsattest 1812. Dr 1806-1815. Div. opptegnelser 1806-1812. Skattemanntall 1816-1821. Stemmegivning ved Stortingsvalg 1814, 1817, 1820, 1823, 1826. Valgforsamling i forb. med Lov av 27.8.1818 om en ny matrikkel for Norge. Folketallet i Stadsbygd 1805-1812.

646.A06 1816-1825 05 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1816-1825. Uforlikelige ektefolk 1822, s 236. Fl 1816-1825.

646.A07 1826-1838 07 Hele prestegjeldet. F/K 1826-1838. V/D 1826-1837. Fl 1826-1838 (1824-). Vaks 1819-1840. Dr 1826-1838. Fortegnelse over bortviste konfirmanter 1826- 1832.

646.A08 1837-1847 10 Hele prestegjeldet. F 1838-1847. K 1839-1847. V 1837-1848. D 1837-1847. Fl 1839-1847. Vaks 1840-1847. Dr 1838-1847. Historiske notiser vedr. kallet og kirkene.

646.A09 1848-1857 13 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1848-1857. Innf 1847-1857. Utf 1848-1857. Vaks 1848-1857. Dr 1848-1857. De personer fra prestegjeldet som fra andre prestegjeld er anmeldte som fedre eller mødre for uekte barn, pag 151.

646.A10 1858-1869 14 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1858-1869. Innf 1858-1869 (1856-). Utf 1858-1869 (1857-). Vaks 1858-1867. Dr 1858-1869.

646.A11 1870-1884 09 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1870-1884. Innf 1870-1884 (1869-). Utf 1870-1884. Dr 1870-1884.

646.A12 1760-1798 03 Hele prestegjeldet. K 1760-1798.

646.A13 1885-1900 07 Stadsbygd sokn. F/K/V 1885-1900. D 1884-1900. Df 1885-1899. Innf 1886-1895. Utf 1885-1900. Dr 1885-1900.

646.A14 1900-1918 08 Dåp 26.12.1900-26.12.1918. Dødfødte 1901-1918. Konf. 1901-1918. Vigsel 1901-1918. Gravl. 10.01.1901-27.12.1918. Innfl. 1901-1915. Utfl. 1901-1917. Utmeldte 1911-1916. Dagreg. 01.01.1901-01.01.1918.

Klokkerbøker

646.C01 1880-1903 03 F 1880-1884 og 1895-1903. K 1880 og 1895-1901. V 1880-1881 og 1895-1903. D 1894-1902.

646.C03 1895-1905 04 F 1895-1905. Kladd til dåpsinnførsler.

646.C04 1917-1930 04 F 1917-1930. Kladd til dåpsinnførsler.

647 Rissa

Historikk; se 646 Stadsbygd. Ministerialbøker før 1885; se 646 Stadsbygd. Sjeleregister 1794 og 1826-1827; se Fosen prosti.

Ministerialbøker

647.A01 1885-1896 07 F/V 1885-1896. K 1885-1895. D 1884-1896. Df 1885-1896. Innf 1885-1887. Utf 1885-1896- Utm 1894. Dr 1885.

647.A02 1896-1911 10 Dåp 28.6.1896-25.5.1911. Dødf. 1896-1910. Konf 1895-1910. Vigsel 7.7.1896-24.5.1911. Gravl. 8.5.1896-20.5.1911. Innfl. 1903-1911. Utfl. 1896-1911. Utmeldte 1904.

Klokkerbøker

647.C01 1881-1884 03 F 1881-1884. D 1881-1883. Df 1882.

651 Bjugn

Bjugn og Stjørna var i 1589 en del av Ørland hovedsokn, Nes var anneks i Ørland, og Jøssund var anneks til Åfjord prestegjeld.

Ved åpent brev 31.1.1633 ble det tillatt å bygge kirke i Bjugn. Det var en benådningskirke for sildefiskerne, og kirken fikk ikke status som soknekirke før ved delingen av Ørland prestegjeld.

Ved kgl.res. 21.7.1852 ble Bjugn og Stjørna i hovedsoknet og Nes sokn i Ørland utskilt som Bjugn prestegjeld, med Bjugn som hovedsokn og Nes og Stjørna som annekssokn. Det ble tillatt å bygge kirke for Stjørna på gården Heggvik. Delingen skulle tre i kraft når Stjørna (og Værnes) kirke var ferdig. I Ørland kirkebok finnes forretninger for Bjugn prestegjeld langt ut i 1856.

Ved kgl.res. 26.3.1870 ble Søndre Haldorhavn (lnr 153b i Åfjord og lnr 191b i Bjugn) overført fra Jøssund sokn i Åfjord prestegjeld til Nes sokn i Bjugn prestegjeld. Ved kgl.res. 15.1.1876 ble det tillatt å bygge ny kirke for Nes sokn på Hellemsflotten. Den gamle kirken på Nes ble solgt til Austefjorden i Volda. Ved kgl res. 3.5.1879 ble deler av gården Eid (Furunes, Småkran og Asplia) overført fra Stjørna til Bjugn sokn. Kgl.res. 7.3.1908 bestemte at soknepresten 2 ganger årlig skulle holde jordpåkastelse på Frengen hjelpekirkegård i Stjørna sokn. Ved kgl.res. 12.8.1909 ble Ramsvik bedehus i Stjørna sokn tillatt vigslet til kirkelig bruk med 4 gudstjenester årlig. I brev fra KUD til stiftsdireksjonen 8.9.1966 ble det bestemt at Jøssund sokn i Åfjord prestegjeld fra 1.1.1967 skulle overføres til Bjugn prestegjeld.

Kirkebøker før 1857; se 659 Ørland. Storparten av Bjugn prestearkiv, deriblant kirkebøker 1857-1924, gikk tapt ved to branner vinteren 1924.

Ministerialbøker

651.A01 1866-1872 03 Hele prestegjeldet. Kopi av prestens meldinger til Statistisk sentralbyrå. F/V/D 1866-1872.

Klokkerbøker

651.C01 1866-1914 05 F/V/D 1866-1914. K 1866-1878 og 1913-1914.

652 Nes

Historikk: se 651 Bjugn. Ministerialbøker; se 651 Bjugn. Sjeleregister 1794 og 1826-1827; se Fosen prosti.

Klokkerbøker

652.C01 1866-1909 03 F/V/D 1866-1909.

652.C02 1910-1937 04 Dåp 20.2.1910-26.12.1936. Dødf. 1914-1934. Vigsel 21.3.1910-7.11.1936. Gravl. 18.2.1910-26.3.1937.

653 Stjørna

Historikk: se 651 Bjugn. Ministerialbøker; se 651 Bjugn.

Klokkerbøker

653.C01 1866-1893 03 F/V/D 1866-1893. K 1875-1880.

653.C04 1894-1919 06 Dåp 14.01.1894-18.05.1919. Vigsel 15.05.1894-02.12.1919. Gravl. 14.01.1894-20.12.1918.

654 Jøssund

Historikk: se 651 Bjugn og 655 Åfjord. Ministerialbøker før 1880; se 655 Åfjord. Sjeleregister 1794 og 1826-1827; se Fosen prosti.

Ministerialbøker

654.A01 1880-1894 05 F/K/V/D 1880-1894. Df 1881-1892. Innf 1880-1892. Utf 1880-1894. Dr 1880-1894.

654.A02 1895-1907 05 Dåp 1.1.1895-26.12.1907. Dødf. 1895-1907. Konf. 1895-1907. Vigsel 21.1.1895-9.12.1907. Gravl. 3.1.1895-26.12.1907. Innfl. 1897-1905. Utfl. 1895-1907. Innmeldte 1906. Utmeldte 1895-1911. Dagreg. 01.1.-29.12.1907.

Klokkerbøker

654.C01 1879-1901 05 F/V/D 1879-1901. K 1879-1899.

654.C02 1901-1925 06 F/V/D 1901-1925. K 1901-1923.

654.C03 1924-1939 04 Dåp 17.1.1926-26.12.1939. Konf. 1924-1937. Vigsel 15.2.1926-7.10.1939. Gravl. 10.1.1926-29.11.1939.

655 Åfjord

I 1589 besto prestegjeldet av Å hovedsokn og annekset Jøssund. Prestegjeldet hadde en prest.

Ifølge Erlandsen skal Åfjord prestegjeld "i ældre Tider" ha vært kapellani, dels til Ørlandet, dels til Bjørnør.

Ved kgl res. 11.8.1846 ble Nordre Haldorhavn (lnr 190b) overført fra Nes sokn i Ørland prestegjeld til Jøssund sokn i Åfjord. Ved kgl.res. 4.11.1865 ble gårdene Tiltrem, Hellesvik og Ytre og Indre Olden overført fra Åfjord til Jøssund sokn.

Ved kgl.res. 26.3.1870 ble Søndre Haldorhavn (lnr 153b i Åfjord og lnr 191b i Bjugn) overført fra Jøssund sokn i Åfjord prestegjeld til Nes sokn i Bjugn prestegjeld. Ved kgl.res. 5.5.1875 ble det tillatt å oppføre en ny kirke for Jøssund sokn på Manndalen etter at kgl.res. 4.5.1872 hadde bestemt at kirken skulle bygges på Jøssund. Ved kgl.res. 16.6.1877 ble det tillatt å bygge ny kirke for Å hovedsokn på prestegårdens tomt. Ved kgl.res. 13.7.1934 ble det bestemt at det sivile og geistlige inndelingsnavnet Å skulle endres til Åfjord.

Brev fra KUD til stiftsdireksjonen 8.9.1966 bestemte at Stokksund sokn fra 1.1.1967 skulle overføres fra Bjørnør til Åfjord prestegjeld. Samtidig ble Jøssund sokn overført til Bjugn prestegjeld. Ved brev fra KUD til stiftsdireksjonen 11.3.1970 ble det bestemt at Grøttingen (gnr 105) i Åfjord fra 1.4.1970 skulle overføres fra Stokksund til Åfjord sokn.

Ministerialbøker

655.A01 1750-1779 05 Åfjord og Jøssund. Ført kronologisk 1750-1779.

655.A02 1780-1801 06 Åfjord og Jøssund. Ført kronologisk 1780-1801.

655.A03 1802-1826 06 Åfjord og Jøssund. Ført kronologisk 1802-1826. For 1818-1822 og 1826-1830 bare dr. "Kladd" for Jøssund sokn 1831-1837.

655.A04 1818-1830 05 Åfjord og Jøssund. F 1817-1830 med noen tilføyelser 1810-1821, fol 90b-91b. K 1818-1830. V 1818-1830 med noen tilføyelser 1812-1818, fol 229b. D 1817-1830 med noen tilføyelser, fol 182b-183a. Fl 1822-1830.

655.A05 1830-1847 10Åfjord og Jøssund. F/D 1830-1847. K 1831-1842. V 1831-1846. Innf 1831-1840 (1829-). Utf 1831-1840. Vaks 1830-1844. Dr 1830-1847. Fra 1842 har soknepresten i dagsregisteret ved hvert års utgang gjort antegnelser om hendelser i året som gikk. Bak i boka finnes: Besiktigelse av prestegårdens skog 10.1.1848, fol 330. Antegnelser om hendelser i 1848, fol 330b. Markegang 4.9.1850 vedk. grenser i skog og utmark mellom prestegården og gårdene Monstad og Imsen, fol 331. På siste side: ang. kallets inntekter.

655.A06 1847-1860 10 Åfjord og Jøssund. F/D 1847-1860. K 1843-1858. V 1846-1860. Innf 1847-1860. Utf 1848-1860. Vaks 1845-1858. Dr 1848-1860.

655.A07 1861-1873 08 Åfjord og Jøssund. F/D 1861-1873. K 1859-1872. V 1861-1872. Innf 1861-1872 (1859-). Utf 1861-1873 (1858-). Vaks 1859-1867. Dr 1861-1873.

655.A08 1873-1879 04 Åfjord og Jøssund. F/D 1873-1880. K/V 1873-1879. Innf 1872-1879. Utf 1873-1879. Dr 1873-1880.

655.A09 1880-1894 07 Å sokn. F/K/V 1880-1894. D 1880-1895. Innf 1883-1894 (1876-). Utf 1880-1893. Utm 1892-1897. Dr 1880-1894.

Klokkerbøker

655.C01 1777-1788 03 Ført kronologisk 1777-1788.

655.C02 1866-1879 05 F/V/D 1866-1879. K 1866-1878.

655.C03 1880-1898 06 F/K/V/D 1880-1898.

655.C04 1899-1922 07 F 1899-1922. K 1899-1920. V/D 1899-1923. Df 1899-1920.

655.C05 1922-1936 06 Dåp 17.1.1926-26.12.1939. Konf. 1924-1937. Vigsel 15.2.1926-7.10.1939. Gravl. 10.1.1926-29.11.1939.

656 Stoksund

Historikk: se 657 Bjørnør (Roan). Ministerialbøker før 1879 og klokkerbøker 1818-1831; se 657 Bjørnør (Roan). Sjeleregister 1794 og 1826-1827; se Fosen prosti.

Ministerialbøker

656.A01 1879-1893 05 F/K/V/D 1879-1893. Df 1878-1891. Innf 1879-1893 (1877-). Utf 1879-1893 (1875-).

Klokkerbøker

656.C01 1867-1889 07 F/K/V/D 1867-1889. Dr 1876-1887.

656.C02 1921-1937 04 F/K/V/D 1921-1937. Df 1914-1932.

656.C04 1890-1904 05 Dåp 09.02.1890-04.12.1904. Dødf. 1891-1901. Konf. 1890-1904. Vigsel 22.06.1890-01.11.1904. Gravl. 09.02.1890-23.10.1904.

656.C05 1905-1920 05 Dåp 22.01.1905-05.12.1920. Konf. 1905-1920. Vigsel 25.04.1905-31.10.1920. Gravl. 2201.1905-05.12.1920.

657 Bjørnør (Roan)

Bjørnør prestegjeld hadde i 1589 to prester som betjente hovedkirken i Roan og annekskirkene i Osen og Stokksund.

Ved reskript 4.11.1773 ble det residerende kapellaniet nedlagt inntil den økonomiske tilstanden i prestegjeldet ble bedre. Ved kgl.res. 10.4.1908 ble det pålagt soknepresten å møte 2 ganger årlig på den hjelpekirkegården som var tillatt anlagt på gården Hoffstad i Roan hovedsokn for å forrette jordpåkastelse. I brev fra KUD til stiftsdireksjonen 8.9.1966 ble det bestemt at Stokksund sokn fra 1.1.1967 skulle overføres fra Bjørnør til Åfjord prestegjeld.

Ministerialbøker

657.A01 1732-1801 08 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1732-1801, konfirmasjon fra 1743. Enkelte sider mangler helt eller delvis. Bak i boka er opptegnelser om menigheten og kirkene.

657.A02 1802-1831 07 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1802-1817 og 1824-1831. Bare dr 1817- 1824. Bak i boka liste over hvilke deler av kirkegårdsgjerdet de enkelte gårder skulle holde vedlike.

657.A03 1818-1831 07 Hele prestegjeldet. F/D 1817-1831. K/V 1818-1831. Fl 1818-1831.

657.A04 1831-1846 07 Hele prestegjeldet. F/V/D 1831-1846. K 1832-1845. Innf 1831-1846. Utf 1832-1846. Vaks 1831-1845. Dr 1831-1846.

657.A05 1846-1857 10 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1846-1857. Fl 1847-1857. Vaks 1846-1857. Dr 1846-1857.

657.A06 1858-1867 11 Hele prestegjeldet. F/V/D 1858-1867. K 1858-1866. Fl 1858-1867. Vaks 1858-1866. Dr 1858-1867.

657.A07 1867-1878 12 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1867-1878. Fl 1867-1878. Vaks 1868-1878. Dr 1867-1878.

657.A08 1879-1893 09 Roan sokn. F/K/V/D 1879-1893. Df 1879-1893. Innf 1879-1892. Utf 1879-1893 (1874-). Utm 1889-1892. Dr 1879-1893.

657.A09 1894-1904 06 Dåp 14.01.1894-16.10.1904. Dødf. 1894-1903. Konf. 1894-1904Vigsel 19.01.1894-22.11.1904. Gravl. 14.01.1894-23.11.1904. Innfl. 1894-1904. Utfl. 1894-1905. Innmeldte 1894-1904. Utmeldte 1894-1899. Dagreg. 01.01.1894-26.12.1904.

657.A10 1905-1919 08 Dåp 05.01.1905-26.10.1919. Fødte dissentere 1912-1914 (fol. 71). Dødf. 1906-1918Konf. 1905-1919. Vigsel 13.04.1905-06.12.1919. Borgerl. vigde 1912 (fol. 148). Gravl. 15.01.1905-23.12.1919. Døde dissentere 1913-1914 (fol. 190). Innfl. 1907-1918. Utfl. 1906-1919. Innmeldte 1905. Utmeldte 1911-1919. Dagreg. 01.01.1905-30.12.1919.

Klokkerbøker

657.C01 1818-1868 08 Også Stoksund og Osen 1818-1831. F 1818-1831 og 1834-1844. K 1818-1828. V 1818-1868 D 1817-1831 og 1834-1843. Fl 1818-1831.

657.C02 1873-1888 08 F/K 1873-1888. V 1873-1889. D 1873-1887. Innf 1874-1875. Utf 1874-1875 og 1887. Dr 1873-1887.

657.C03 1889-1904 06 F/D 1889-1904. K 1889-1903. V 1889-1905. Df 1889-1891.

657.C04 1904-1923 05 F 1905-1922. K 1904-1922. V 1906-1922. D 1905-1923.

Sjeleregister

1794 01 Fra Fosen prostiarkiv.

658 Osen

Historikk: se 657 Bjørnør (Roan). Ministerialbøker før 1879 og klokkerbøker 1818-1831; se 657 Bjørnør (Roan). Sjeleregister 1794 og 1826-1827; se Fosen prosti.

Ministerialbøker

658.A01 1879-1896 07 F/K/V/D 1879-1896. Df 1879-1896. Innf 1879-1892. Utf 1879-1896.

658.A02 1897-1912 05 Dåp 01.01.1897-03.12.1911. Dødf. 1897-1911. Konf. 1897-1911. Vigsel 01.01.1897-30.12.1911. Gravl. 01.01.1897-16.05.1912. Innfl. 1897-1911. Utfl. 1897-1912. Utmeldte 1910-1911.

Klokkerbøker

658.C01 1867-1882 04 F/K/V 1867-1882. D 1867-1872. Dr 1867-1882.

658.C02 1883-1908 07 F/V/D 1883-1908. K 1883-1909. Df 1884-1908.

658.C03 1909-1935 08 Dåp 7.3.1909-11.11.1934. Dødf. 1909-1926. Konf. 1910-1934. Vigsel 3.1.1909-28.12.1933. Gravl. 17.11.1908-21.7.1935.

659 Ørland

Ørland prestegjeld besto i 1589 av hovedsoknet Ørland og annekssoknet Nes. De to kirkene ble betjent av en prest.

Ved åpent brev 31.1.1633 ble det tillatt å bygge Bjugn kirke, en benådningskirke for sildefiskerne. Bjugn kirke lå i hovedsoknet.

Ved kgl res. 11.8.1846 ble Nordre Haldorhavn (lnr 190b) overført fra Nes sokn til Jøssund sokn i Åfjord prestegjeld. Ved kgl.res.21.7.1852 ble Nes sokn sammen med Bjugn og Stjørna av hovedsoknet utskilt som Bjugn prestegjeld. Samtidig ble det tillatt å bygge kirke på Værnes for Sør- og Vassbygda (Agdenes), og Værnes ble eget sokn. Soknenavnet Værnes ble endret til Agdenes ved kgl.res. 17.5.1897. Ved kgl.res. 4.4.1913 ble det tillatt å bygge Storfosna kapell til bruk for befolkningen på Storfosna og Kråkvåg. Kapellet skulle ha 6 gudstjenester årlig.

Ifølge brev fra KUD til stiftsdireksjonen 6.8.1963 ble Ytre Agdenes fra 1.1.1964 overført fra Agdenes sokn til Snillfjord sokn i Hemne prestegjeld. Ved kgl.res. 30.6.1967 ble Agdenes sokn utskilt for sammen med Lensvik sokn og Ingdalen i Stadsbygd å utgjøre et nytt Agdenes prestegjeld. Ørland prestegjeld ble ved kgl.res. 25.6.1971 overført fra Sør-Fosen til Nord Fosen prosti med virkning fra 1.1.1972.

Ministerialbøker

659.A01 1709-1731 04 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1709-1731.

659.A02 1733-1761 03 Hele prestegjeldet. Det mangler en del blader som har inneholdt innførslene for tiden 11. søndag etter trefoldighet 1731 til fastelavenssøndag 1733. Ført kronologisk 1733-1761. K fra 1741.

659.A03 1767-1818 08 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1767-1776 og 1779-1818. Dr 1818-1827.

659.A04 1818-1825 09 Hele prestegjeldet. F/K/V 1818-1825. D 1818-1826. Fl 1818-1825.

659.A05 1826-1841 15 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1826-1841. Fl 1826-1841. Vaks 1827-1840 og 1853-1856. Dr 1826-1841.

659.A06 1842-1856 19 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1842-1856. Fl 1842-1856. Vaks 1842-1852. Dr 1842-1856. Statistikk 1842-1857.

659.A07 1857-1875 17 Hele prestegjeldet. F/K/V 1857-1875. D 1857-1876. Fl 1857-1875. Vaks 1857-1866. Innm 1875, fol 537b. Dr 1857-1875.

659.A08 1876-1878 02 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1876-1878. Fl 1876-1878. Dr 1876-1878.

659.A09 1879-1893 10 Ørland sokn. F/V/D 1879-1893. K 1879-1892. Df 1879-1893. Innf 1879-1890. Utf 1877-1893. Innm 1880. Utm 1890. Dr 1879-1893.

659.A13 1893-1910 11 Dåp 07.05.1893-25.12.1910. Dødf. 1893-1909. Konf. 1893-1910. Vigsel 09.05.1893-05.12.1910. Gravl. 07.05.1893-15.12.1910. Innfl. 1892-1904. Utfl. 1893-1910. Innmeldte 1893-1910. Utmeldte 1893-1910 samt levendefødte innen baptismenigheten 1905-08. Dagreg. 07.05.1893-26.12.1910.

Klokkerbøker

659.C01 1818-1825 06 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1818-1825. Fl 1818-1825.

659.C02 1869-1892 13 F/K/V/D 1869-1892. Dr 1869-1892.

659.C03 1893-1912 12 F/K/V/D 1893-1912. Df 1893-1909. Dr 1893-1912.

659.C04 1913-1938 12 Med Storfosna kapell. Dåp 1.1.1913-24.12.1938. Konf. 1913-1938. Vigsel 15.1.1913-30.12.1938. Borgerlig vigsel 1921-1931. Gravl. 3.1.1913-6.12.1938.

659.C07 1914-1940 02 Storfosna kapell. Dåp 1914-5.5.1940. Dødf. 1923-1936. Konf. 1915-1938. Vigsel 1914-1938. Gravl. 1914-6.5.1940.

662 Agdenes (Værnes)

Agdenes ble eget prestegjeld ved kgl.res. 30.6.1967, sammensatt av Agdenes sokn i Ørland prestegjeld og Lensvik sokn og Ingdalen i Stadsbygd prestegjeld.

Ved brev fra KUD til stiftsdireksjonen 5.6.1970 ble Lensvik og Agdenes sokn fra 1.7.1970 slått sammen til et Agdenes sokn med Agdenes (Værnes) kirke som soknekirke.

Ministerialbøker før 1879 og klokkerbøker før 1869; se 659 Ørland.

Ministerialbøker

662.A01 1879-1905 07 Dåp 9.3.1879-1905. Dødf. 1879-1904. Konf. 1879-1905. Vigsel 15.4.1879-1905. Gravl. 1879-1905. Innfl. 1880-1899. Utfl. 1879-1905. Innmeldte 1893-1902. Utmeldte 1893-1900.

Klokkerbøker

662.C01 1869-1891 08 F/K/V/D 1869-1891. Dr 1869-1891.

662.C02 1892-1918 07 F/K/V 1892-1917. D 1891-1918.

663 Lensvik

Historikk; se 646 Stadsbygd og 662 Agdenes. Ministerialbøker; se 646 Stadsbygd.

Klokkerbøker

663.C01 1880-1893 03 F 1880-1893. D 1881-1886. Df 1881-1883.

663.C02 1894-1899 02 F 1894-1899. D 1893-1894.

663.C03 1899-1908 02 F 1899-1908.

665 Børsa

I 1589 lå Børsa og Buvik til Byneset prestegjeld og Skaun til Orkdal prestegjeld.

Børsa prestegjeld ble opprettet ved kgl.res. 17.10.1814 ved at Børsa (Viggja) annekssokn ble skilt ut fra Byneset prestegjeld og slått sammen med Skaun (Børseskogn) annekssokn som ble utskilt fra Orkdal prestegjeld. Børsa ble hovedsokn i det nye prestegjeldet. Samtidig ble det bestemt at gården Nervik med husmannsplasser for framtida skulle sokne til Orkdal, mens gårdene Øvre og Nedre Rian, Myren Eggen, Beset og Espås skulle sokne til Skaun. Ved kgl.res. 13.12.1817 ble den siste overflyttingen endret slik at Riangårdene m.fl. på ny ble lagt til Børsa hovedsokn.

Ved kgl.res. 21.1.1856 ble det bestemt at kirken på Viggja skulle rives, og at ny soknekirke for Børsa skulle bygges spå gården Naustan. Samtidig ble det godkjent et vedtak i Børsa kommunestyre av 16.6.1855 om bygging av et kapell for Geitastranda. Geitastranda kapelldistrikt ble eget sokn (og herred) etter kgl.res. 8.7.1903. Ved kgl.res. 13.9.1929 ble det geistlige og sivile inndelingsnavnet Børseskogn endret til Skaun.

I brev fra KUD til stiftsdireksjonen 18.5.1965 ble det bestemt at Buvik sokn i Byneset prestegjeld fra 1.7.1965 skulle overføres til Børsa prestegjeld. Samtidig ble Geitastrand sokn i Børsa prestegjeld overført til Orkdal prestegjeld.

I brev fra KUD til stiftsdireksjonen 10.9.1985 ble det med hjemmel i kgl.res. 22.4.1966 bestemt at Børsa prestegjeld fra 1.11.1985 skulle endre navn til Skaun prestegjeld.

Ministerialbøker før 1702; se 612 Byneset.

Ministerialbøker

665.A01 1702-1735 04 Børsa sokn av Bynes prestegjeld. F 1703-1735. Forl/V1702-1729. D 1702-1735. Dr 1702-1731.

665.A02 1735-1753 02 Børsa sokn av Bynes prestegjeld. F 1735-1753. Forl/V 1735-1753. D 1735-1753. Dr 1735-1753.

665.A03 1754-1802 04 Børsa sokn av Bynes prestegjeld. F/K/Forl/V/D 1754-1802. Dr 1754-1802. Fattigpenger og kollekt 1754-1802.

665.A04 1803-1816 02 Børsa sokn av Bynes prestegjeld. F/K/V/D 1803-1816. Dr 1803-1816.

665.A05 1817-1829 09 Børsa og Skaun. F/K/V/D 1817-1829. Innf 1818-1829. Utf 1817-1829.

665.A06 1830-1856 22 Børsa og Skaun. F/K/V/D 1830-1856. Fl 1830-1856. Vaks 1833-1856. Dr 1830-1856.

665.A07 1856-1878 15 Børsa og Skaun. F 1856-1878. K/V 1857-1878. D 1856-1879. Innf 1857-1878 (1854-). Utf 1857-1878 (1855-). Vaks 1856-1866. Dr 1856-1878.

665.A08 1879-1905 12 F/K/V/D 1879-1905. Df 1879-1905. BV 1899-1900. Innf 1880-1905. Utf 1879-1905. Innm 1900-1905. Utm 1892-1900. Dr 1879-1905.

Klokkerbøker

665.C01 1817-1837 07 F/V/D 1817-1837. K 1817-1835. Innf 1817-1834. Utf 1817-1835.

665.C02 1867-1915 12 F/K/V 1867-1915. D 1867-1916. Innf 1861-1867. Utf 1859-1867. Dr 1867-1912.

665.C03 1916-1938 05 Dåp 6.2.1916-11.12.1938. Konf. 1916-1938. Vigsel 8.5.1916-29.12.1937. Gravl. 18.1.1916-10.12.1938.

666 Buvik

Historikk; se 665 Børsa. Ministerialbøker før 1702 og 1816-1877; se 612 Byneset.

Ministerialbøker

666.A01 1702-1753 03 F 1702-1751. Forl/V 1702-1753. D 1702-1753. Dr 1702-1754.

666.A02 1754-1802 02 F/K/Forl/V/D 1754-1802. Dr 1754-1802. Fattigpenger og kollekt.

666.A03 1803-1816 01 F/D 1803-1816. K/V 1803-1815. Dr 1803-1828.

666.A04 1878-1895 03 F/V/D 1878-1895. K 1878-1894. Df 1879-1895. Innf 1878-1895. Innf 1878-1894.

666.A05 1895-1908 03 F/K/V/D 1895-1908. Df 1899-1908. Innf 1895-1906. Utf 1895-1908.

Klokkerbøker

666.C01 1816-1847 06 F 1816-1844. K 1818-1827 og 1843-1847. V 1816-1827 og 1843-1847. D 1816-1847. Innf 1816-1853. Utf 1816-1847.

666.C02 1842-1847 01 F 1842-1847.

666.C03 1885-1908 03 F/V/D 1885-1908. K 1886-1908. Df 1885-1905.

666.C04 1909-1939 05 Dåp 6.2.1916-11.12.1938. Konf. 1916-1938. Vigsel 8.5.1916-29.12.1937. Gravl. 18.1.1916-10.12.1938.

667 Skaun

Historikk: se 665 Børsa og 668 Orkdal. Ministerialbøker før 1742; se 668 Orkdal. Ministerialbøker 1816-1878; se 665 Børsa.

Ministerialbøker

667.A01 1742-1790 06 Børseskogn sokn i Orkdal prestegjeld. Enkelte sider og deler av sider mangler. Ført kronologisk 1742-1790. K fra 1770.

667.A02 1791-1816 03 Børseskogn sokn i Orkdal prestegjeld. Ført kronologisk 1791-1816.

667.A03 1879-1907 07 F/K/V/D 1879-1907. Df 1880-1906. Innf 1878-1887. Utf 1879-1907.

Klokkerbøker

667.C01 1817-1836 06 F/V/D 1817-1836. K 1817-1835. Fl 1818-1835.

667.C02 1849-1867 02 Ført kronologisk 1849-1867.

667.C03 1867-1929 14 F/D 1867-1829. K/V 1867-1928. Df 1910-1913. Innf 1861-1867. Utf 1865-1867. Dr 1867-1929.

668 Orkdal

I 1589 hadde Orkdal prestegjeld to kirker, Orkdal og Skaun, som ble betjent av to prester.

Ved reskript 2.3.1742 ble det bestemt at det skulle være et residerende kapellani i Orkdal prestegjeld.

Svorkmo (Moe) kirke skal være innviet i 1675. Opphavlig var dette et kapell tiltenkt bergverksarbeiderne på Svorkmo. Svorkmo-kirken ble solgt i 1866 og bygd opp igjen på andre siden av Orkla som soknekirke for Moe (Orkland) sokn etter kgl.res. 3.12.1864.

Ved kgl.res. 17.10.1814 ble Skaun sokn utskilt for sammen med Børsa son i Byneset prestegjeld å danne et nytt Børsa prestegjeld. Gården Nervik med husmannsplasser ble overført fra Børsa sokn til Orkdal prestegjeld. Det residerende kapellaniet i Orkdal ble samtidig nedlagt. Ved kgl.res. 23.9.1880 ble det opprettet et kallskapellani i Orkdal. Dette ble nedlagt ved kgl.res. 14.11.1885 og erstattet med et residerende kapellani fra 1.5.1886. Den residerende kapellan skulle bo i nærheten av Mo kapell.

Ved kgl.res. 24.9.1889 ble det tillatt å ombygge og restaurere Orkdal hovedkirke. Ved kgl.res. 12.12.1891 ble det gitt lov til å bygge et kapell på Orkdalsøra (Orkanger) etter arkitekt Chr. Thams' tegning. Ved kronprinsregentens res. 27.3.1905 ble det bestemt at det inntil videre skulle holdes preken 6 ganger årlig i Støylen skolehus i Svorkbygda istedet for gudstjenester i hovedkirken.

Orkdal prestegjeld var ett sokn til det ved kgl.res. 12.12.1919 ble delt i tre, slik at gnr 1-9 skulle utgjøre Orkanger sokn, gnr 44-134, 136 og 166-171 Orkland sokn og resten Orkdal hovedsokn. I brev fra KUD til stiftsdireksjonen 18.5.1965 ble det bestemt at Geitastrand sokn i Børsa prestegjeld fra 1.7.1965 skulle overføres til Orkdal prestegjeld.

1715-1776; se klokkerbøkene.

Ministerialbøker

668.A01 1695-1716 04 Hele prestegjeldet. F/V/D 1695-1708. Lysn 1695-1698. Forl 1695-1716. OS 1695-1708. Dr 1695-1708.

668.A02 1776-1799 08 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1776-1799. Forl 1776-1799. Om visitaser, s 566.

668.A03 1800-1826 07 Hele prestegjeldet. F/V/D 1800-1826. K 1800-1825.

668.A04 1826-1839 09 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1826-1839. Fl 1826-1839. Vaks 1826-1838. Dr 1826-1839. Bak i boka opptegnelser om kirkegården, kirken, prestegården, enkesetet og den faste skolen på Ljåmo.

668.A05 1840-1853 12 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1840-1853. Fl 1840-1853. Vaks 1840-1853. Dr 1840-1853.

668.A06 1854-1869 14 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1854-1869. Fl 1854-1869. Vaks 1854-1866. Dr 1854-1869. Bak i boka utdrag av folketellingen 1865.

668.A07 1870-1880 10 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1870-1880. Fl 1870-1880. Dr 1870-1880. Bak i boka statistikk.

668.A08 1837-1845 01 Hele prestegjeldet. Lysn 1837-1845.

668.A09 1881-1895 11 F/Df 1881-1895. F diss 1894. K 1881-1894.

668.A10 1881-1894 08 V/D 1881-1894, særsk. avd. for Moe kapellsokn. V diss 1893. Innf 1881-1894. Utf 1881-1895. Innm 1893. Utm 1893-1894. Dr 1881-1894.

668.A11 1894-1913 11 F/Df 1895-1913. F diss 1899-1906, 1908-1914. K 1894-1912.

Klokkerbøker

668.C01 1715-1742 09 Ført kronologisk 1715-1742.

668.C02 1743-1765 08 Ført kronologisk 1743-1765.

668.C03 1766-1789 08. Ført kronologisk 1766-1789.

668.C04 1791-1815 05 Ført kronologisk 1791-1815. Fra 1799 avdelinger for dåp, vigsel og begravelser for hvert år. Først i boka statistikk. Bak i boka en del opptegnelser

668.C05 1816-1893 10 F/K/V/D 1816-1830. Dr 1879-1893.

668.C06 1873-1884 10 F/K/V/D 1873-1884.

668.C07 1885-1898 11 Med Orkdalsøra. F/D 1885-1898. K 1884-1898. V 1886-1898. Df 1885-1898. BV 1894-1896, fol 291. Statistikk bak i boka.

668.C08 1899-1912 09 Med Orkdalsøra til 1909. F/V/D 1899-1912. K 1899-1911. Df 1899-1912.

668.C09 1912-1936 12 Dåp 7.7.1912-20.9.1936. Dødf. 1912-1924. Konf. 1912-1932. Vigsel 3.7.1912-28.12.1932. Gravl. 13.7.1912-30.8.1930.

669 Orkanger (Øra)

Historikk; se 668 Orkdal. Ministerialbøker, samt klokkerbøker før 1909; se 668 Orkdal.

Klokkerbøker

669.C01 1909-1924 06 F/V/D 1909-1924. K 1909-1923. Df 1909-1920. Dr 1909-1924. Statistikk bak i boka.

670 Geitastrand

Historikk; se 665 Børsa og 668 Orkdal. Ministerialbøker før 1879; se 665 Børsa.

Ministerialbøker

670.A01 1879-1904 05 F/K/V/D 1879-1904. Df 1880-1904. Innf 1879-1898. Utf 1879-1904.

Klokkerbøker

670.C01 1905-1946 02 F/K/V 1905-1946. D 1905-1947. Innf 1913-1916. Utf 1905-1910. Kun perioden 1905-1920 er filmet.

671 Orkland (Svorkmo)

Historikk; se 668 Orkdal. Ministerialbøker før 1730 og etter 1794; se 668 Orkdal.

Ministerialbøker

671.A01 1730-1755 07 Ført kronologisk 1730-1755.

671.A02 1756-1794 06 Ført kronologisk 1756-1794.

671.A03 1893-1915 08 F/K 1893-1914. Df/V/D 1893-1915.

Klokkerbøker

671.C01 1816-1867 07 F 1816-1866, samt to innførsler om hjemmedåp 1866 og 1872. K 1820-1842. V 1816-1858. D 1816-1867.

671.C02 1873-1892 10 F/K/V/D 1873-1892.

672 Meldal

Meldal prestegjeld besto i 1589 av Meldal hovedsokn og annekset Rennebu. De to kirkene ble betjent av en prest. Erlandsen omtaler residerende kapellaner i Meldal fra 1642.

Da gruvedrifta ved Løkken tok oppsving i siste halvpart av 1600-tallet, ble det bygd et kapell på Grutseter hytteplass. Der skulle det holdes regelmessige gudstjenester, men det ble neppe noen soknedeling. Ved reskript 8.8.1806 ble Grutseter kapell nedlagt.

Ved åpent brev og reskript 27.11.1739 ble det fastsatt at Seierstadplassene i grensetraktene mellom Rennebu og Innset fremdeles skulle sokne til Innset sokn i Kvikne prestegjeld.

Rennebu sokn ble utskilt fra Meldal prestegjeld som eget prestegjeld ved kgl.res. 8.2.1862 samtidig som det residerende kapellaniet ble nedlagt. Prestegjeldsgrensen skulle følge den gamle grensen mellom Meldal og Rennebu.

Ved kgl.res. 6.9.1929 ble det tillatt å vigsle til kirkelig bruk en kapellbygning etter arkitekt Roar Tønsets plan som Orkla grubeaksjebolag hadde oppført ved Løkken verk.

Konfirmerte 1786-1797; se også Trondheim Domkirke RESK 601.B01.

Ministerialbøker

672.A01 1682-1698 03 Meldal, Rennebu og Grutsæter kapell. Ført kronologisk 1682-1698. Fortegnelse over døde 1689-1696.

672.A02 1705-1725 03 Meldal, Rennebu og Grutsæter kapell. Ført kronologisk 1705-1725.

672.A03 1725-1751 06 Meldal, Rennebu og Grutsæter kapell. Ført kronologisk 1725-1733. F/Forl/V/D 1736-1751. Off skriftemål 1736-1751 Dr 1736-1751.

672.A04 1751-1775 07 Meldal, Rennebu og Grutsæter kapell. F/Forl/V/D 1751-1775. Dr m/konfirmantlister 1754-1775. OS m.m. 1751-1770.

672.A05 1776-1815 10 Meldal og Rennebu. F/V/D 1776-1815. K 1776-1816. Forl 1776-1799. Df 1803-1807. Dr 1776-1815. OS 1778-1792.

672.A06 1816-1829 06 Meldal og Rennebu, avdelinger for hvert sokn. F/K/V/D 1816-1829. Fl 1816-1829.

672.A07 1829-1860 09 Meldal. F/V/D 1829-1860. K 1830-1860. Fl 1830-1860. Vaks 1840-1854. Dr 1829-1860.

672.A08 1861-1881 07 Meldal. F/K/V/D 1861-1881. Innf 1861-1881 (1857-). Utf 1861-1881 (1859-). Dr 1861-1881.

672.A09 1882-1893 07 Meldal. F/K/V 1882-1893. D 1882-1894. Df 1882-1893. Fl 1882-1893. Dr 1882-1893.

672.A10 1799-1852 06 Hele prestegjeldet. Lysn 1799-1852.

672.A11 1852-1900 07 Hele prestegjeldet. Lysn 1852-1900.

Klokkerbøker

672.C01 1816-1831 06 F/V/D 1816-1831. K 1816-1830. Innf 1821-1824. Utf 1816-1831.

672.C02 1888-1902 06 F/D 1888-1902. K 1888-1900. V 1888-1901. Df 1888-1900.

672.C03 1902-1914 07 F/V/D 1902-1914. K 1902-1910. Df 1902-1914.

672.C04 1914-1928 07 F/V/D 1914-1928. K 1914. Df 1914-1926.

672.C05 1929-1939 07 Med Løkken. Dåp 1.1.1929-19.2.1939. Konf. 1929-1938. Vigsel 6.1.1929-26.12.1938. Gravl. 5.1.1929-9.3.1939.

Kladd til kirkebok

672.I.1F 1827-1866 09

674 Rennebu

Rennebu var i 1589 sokn under Meldal prestegjeld.

Med kgl.res. 8.2.1862 ble Rennebu sokn utskilt fra Meldal prestegjeld som eget prestegjeld fra 6.9.1862. Ved kgl.res. 4.6.1877 fikk innbyggerne i den øvre delen av Rennebu lov til å bygge en kapellkirke på Berkåk. Berkåk fikk egen kirkebokføring fra 1986. Nerskogen kapell ble innviet i 1962.

I brev fra KUD til stiftsdireksjonen ble det bestemt at Innset sokn i Kvikne prestegjeld fra 1.1.1966 ble overført til Rennebu prestegjeld.

Ministerialbøker før 1829; se 672 Meldal.

Ministerialbøker

674.A01 1829-1860 08 F/V/D 1829-1860. K 1831-1860. Fl 1830-1860. Vaks 1839-1854. Dr 1829-1860. Bak i boka finnes: Kallsbok 1862-ca. 1913; 1) om kallet, dets opprettelse, m.v., 2) om prestegården og embetets inntekter, 3) om kirken, 4) om arkivet, 5) legater, 6) prestehistorie, 7) skolelærere. Avskrift av tiendekommisjonsforretning 18.5.1803.

674.A02 1861-1879 05 F/V/D 1861-1879. K 1862-1879. Innf 1861-1879. Utf 1860-1879. Dr 1861-1879.

674.A03 1880-1896 08 F/K/V/D 1880-1896. Df 1881-1894. Innf 1880-1893. Utf 1880-1896. Utm 1891. Dr 1880-1895.

674.A04 1897-1907 10 Dåp 1897-1907. Dødf. 1897-1907. Konf. 1896-1907. Vigsel 1897-1907. Gravl. 1897-1907. Innfl. 1897-1905. Utfl. 1897-1907. Utmeldte 1902. Dagreg. 1.1.1896-30.12.1907.

Klokkerbøker

674.C01 1816-1860 07 F 1816-1853. K 1816-1851. V/D 1816-1860. Innf 1816-1854. Utf 1816-1852.

674.C02 1873-1891 03 Ført kronologisk 1873-1891.

674.C03 1892-1912 10 Med Berkåk kapell. F/K/V 1892-1912. D 1892-1913. Df 1892-1912.

674.C04 1913-1940 09 Dåp 1.1.1913-29.12.1940. Dødf. 1920-1934. Konf. 1913-1940. Vigsel 16.1.1913-31.12.1940. Gravl. 11.1.1913-5.10.1940.

674.C06 1775-1783 03 Ført kronologisk 1775-1783.

674.C07 1795-1807 09 Ført kronologisk 1795-1807.

674.C08 1813-1818 02 Ført kronologisk 1813-1818.

674.C09 1818-1822 03 Ført kronologisk 1818-1822.

674.C10 1822-1829 03 Ført kronologisk 1822-1829.

674.C11 1829-1836 04 Ført kronologisk 1829-1836.

674.C12 1837-1861 10 Ført kronologisk 1837-1861.

675 Berkåk

Historikk: se 674 Rennebu. Klokkerbøker før 1913: se 674 Rennebu.

Klokkerbøker

675.C01 1913-1935 06 Dåp 13.7.1913-9.10.1935. Dødf. 1916-1933. Konf. 1914-1930. Vigsel 13.7.1913-28.12.1933. Gravl. 6.8.1913-16.12.1933.

678 Oppdal

Oppdal prestegjeld hadde i 1589 en kirke og en prest.

Ved reskript 8.6.1770 fikk Halvard Lønset og 44 andre menn lov til på egen kostnad å bygge et lite kapell, der det før hadde stått et kapell. Lønset kapell ble innviet 20.1.1771. Ved kgl.res. 13.11.1846 ble gårdene Grensen, Knapset og Trettvoll overført fra Oppdal til Sunndal prestegjeld. Grensen mellom Sunndal og Oppdal prestegjeld ble fastsatt ved kgl.res. 14.6.1935. Fagerhaug kapell ble bygd i 1959.

Ministerialbøker

678.A01 1739-1780 06 Fra 1771 også Lønset kapell. Ført kronologisk 1739-1747. F/Forl/V/D 1748-1780. K 1745-1764. Dr 1748-1780. Om en svensk rømling, fol 77.

678.A02 1781-1793 02 Med Lønset. F 1781-1793 (siste halvdel av 1790 og hele 1791 mangler). K 1792-1793. Forl/V 1781-1784 og 1792. D 1781-1786 og 1792-1793. Dr 1781-1788 og 1792-1793.

678.A03 1792-1805 05 Med Lønset. F/K/Forl/V/D 1792-1805. Dr 1792-1803. Saker behandlet i sakristirett 1797-1800.

678.A04 1806-1815 04 Med Lønset. F/K/V/D 1806-1815. Vaks 1818. Antegnelse om soknebud 1817-1821. Manntall over stemmeberettigede i Oppdals prestegjeld 25.7.1814.

678.A05 1816-1821 07 Med egne avd. for Lønset. F/V/D 1816-1821. K 1817-1821. Fl 1816-1821.

678.A06 1821-1847 12 Med Lønset. F/K/V/D 1821-1847.

678.A07 1821-1847 03 Med Lønset. Fl 1821-1847. Vaks 1821-1846. Dr 1821-1847.

678.A08 1848-1872 21 Med Lønset. F/V/D 1848-1872. K 1848-1870. Innf 1848-1871 (1834-). Utf 1848-1872 (1845-). Vaks 1849-1866. Dr 1848-1872.

678.A09 1872-1881 06 Med Lønset. F/V/D 1872-1881. K 1872-1880. Innf 1872-1880. Utf 1872-1881. Dr 1872-1881.

678.A10 1881-1894 10 Med Lønset. F/K/V/D 1881-1894. Df 1881-1894. Fl 1881-1894. Dr 1881-1894 og 1911.

678.A11 1895-1911 12 F/K/V 1895-1911. D 1895-1912. F diss 1894-1904. Df 1895-1911. V diss 1899-1910. D diss 1901-1911. Fl 1895-1911. Dr 1895-1911 (forts. i 678.A10).

Klokkerbøker

678.C01 1811-1824 09 Ført kronologisk 12.10.1811-28.2.1824. Også navn på kommunikanter.

678.C02 1825-1833 06 Ført kronologisk 1.1.1825-12.5.1833. Også navn på kommunikanter.

679 Lønset

Historikk; se 678 Oppdal. Klokkerbøker; se også 678 Oppdal.

Klokkerbøker

679.C01 1792-1840 05 Ført kronologisk 1792-1840.

679.C02 1845-1851 01 F 1845-1851. K 1846-1847. V/D 1845-1850.

681 Røros

Røros var i 1589 en del av Ålen sokn i Haltdalen prestegjeld. Ifølge Erlandsen ble det i 1649-50 bygd egen kirke for Røros. Kirken skulle ha blitt innviet 10.8.1651. Soknepresten i Haltdalen ble samtidig pålagt å bo på Røros. Haltdalen prestegjeld var for stort, og sokneprest Anders Bernhoft skal derfor i 1662 ha fått lov til å skille ut Røros som eget prestegjeld og overlate det til svigersønnen, kapellan Peder Ditlevsen. Lønn til soknepresten i Røros skulle utredes dels av verkets partisipanter og dels av kirkeinntektene i Trondheim og Akershus stifter.

Gårdene Grådalen (matr nr 83 lnr 216 i Tolga) og Korssjøen (matr nr 84 lnr 217 220 i Tolga) som i geistlig sammenheng tilhørte Røros prestegjeld, ble ved kgl.res. 14.6.1851 i verdslig sammenheng overført til Røros tinglag fra Tolga tinglag.

Ved kgl.res. 9.4.1870 ble det bestemt at det fra 1.8.1870 skulle ansettes en hjelpeprest for fjelldistriktene av Trysil, Rendalen og Røros prestegjeld, jfr. kgl.res 1.10.1868. Hjelpepresten skulle sortere under Hamar bispedømme. Det skulle bygges to kapell, et i Øvre Engerdal og det andre i Elgåen ved hjelpekirkegården.

Ved kgl.res. 21.1.1873 fikk oppsitterne i Brekken og nærmestliggende strøk av Røros prestegjeld lov til å bygge eget kapell. Ved kgl.res. 13.2.1874 ble gården Nordre Tyvoll eller Enge overført fra Ålen sokn til Røros prestegjeld.

Ved kgl.res. 23.11.1895 ble det bestemt at det faste årlige offer som oppsitterne i Elgåen kapelldistrikt hittil har svart til soknepresten i Røros, fra 1.1.1896 skulle svares til hjelpepresten for Østerdalens nordlige fjelldistrikter som var ansatt ifølge kgl.res. 9.4.1870. Elgåen kapell i Røros prestegjeld fikk eget kirketilsyn ved kgl.res. 12.1.1901. Ved kgl.res. 3.3.1910 ble Engerdal eget sokn, sammensatt av deler av Trysil sokn, Ytre og Øvre Rendalen sokn, Os sokn og Røros sokn. Inntil videre skulle hjelpepresten for Østredalens nordlige fjelldistrikter betjene det nye soknet, der Engerdal kapell ble soknekirke og de 3 andre kirker kapell. Hjelpeprestembetet for fjelldistriktene ble nedlagt fra 1.1.1911 og Engerdal sokneprestembete opprettet fra samme dato ifølge kgl.res. 3.11.1910.

Fra 1.7.1917 skulle grensen mellom Os sokn i Tolga prestegjeld og Røros sokn ifølge kgl.res. 26.1.1917 "paa strækningen fra et punkt i amtsgrænsen (ved 5te kryds i den paa rektangelkartbladet "Røros" avlagte grænse) ca. 1600 m. sydøst for Kjølikjønna og sydøstover til Lillekjønna gaa efter en nærmere angit linje".

Ved kgl.res. 15.12.1921 ble grensen mellom Røros og Tolga prestegjeld regulert på strekningen fra Lillerøtjørna til Flenskampen. Nærmere beskrivelse i resolusjonen (1921:538-39).

Ved kgl.res. 20.7.1923 ble det gitt tillatelse til å bygge et kapell ved Jensvoll hjelpekirkegård etter arkitekt Claus Hjeltes plan.

Ved kgl.res. 3.4.1925 ble prestegjeldet delt i fire sokn: Røros (bergstad), Røros landsokn, Glåmos og Brekken. Inntil videre skulle Røros landsokn bruke Røros kirke som soknekirke. Fra 1.1.1926 skulle både Brekken og Jensvoll (Glåmos) kapeller gå over til soknekirker ifølge kgl.res. 6.1.1926. Hitterdal kapell ble bygd i 1959.

Konfirmerte 1798-1805; se også Trondheim Domkirke 601.B01.

Ministerialbøker

681.A01 1691-1700 04 Ført kronologisk 1691-1700.

Fortegnelse over døde og gravlagte på Røros 1708 i Statsarkivet i Trondheim; privatarkiv nr. 211, Røros kobberverk nr. 37C.1.10

681.A02 1720-1731 04 Ført kronologisk 1720-1731.

681.A03 1727-1766 04 F/Forl/V/D 1727-1766. K 1741-1766. OS 1727-1755.

681.A04 1767-1797 06 F/K/Forl/V/D 1767-1797. Dr 1787-1797.

681.A05 1798-1805 04 F/Forl/V/D 1798-1805. K 1798-1806. Df 1803-1808. Dr 1795-1805. Opptegnelser bak i boka.

681.A06 1806-1816 03 F/D 1806-1816. K 1806-1814. Lysn/V 1806-1817. Dr 1806-1839.

681.A07 1817-1828 08 F/K/D 1817-1828. V 1817-1829. Utf 1818. Opptegnelser om kirken.

681.A08 1829-1844 15 F/K/D 1829-1844. V 1829-1845. Fl 1843.

681.A09 1845-1859 16 F/V/D 1845-1859. K 1846-1859. Innf 1845-1859 (1842-). Utf 1845-1859. Vaks 1845-1859. Dr 1845-1859.

681.A10 1860-1878 12 F/K/V/D 1860-1878. Fl 1860-1878. Vaks 1860-1868. Dr 1860-1878.

681.A11 1879-1890 07 F/K/V 1879-1890. D 1879-1891. Df 1879-1890. Fl 1879-1890. Utm 1888-1890. Dr 1879-1890.

681.A12 1884-1918 04 Lysn 1884-1918.

681.A13 1890-1898 07 F/K/D 1890-1898. V 1891-1898. F diss 1896-1897. Df 1890-1898. BV 1892-1898. D diss 1896-1897. Fl 1891-1898. Innm/Utm 1891-1898.

681.A14 1899-1908 10 F/K/V 1899-1908. D 1899-1909. Df 1899-1908. V diss 1899-1905. Fl 1899-1907. Innm/Utm 1899-1907. Dr 1899-1908.

Klokkerbøker

681.C01 1798-1810 06 F 1798-1799 og 1802-1810. V 1798-1799 og 1802-1810. D 1798-1799 og 1802-1811. Dr 1798-1800 og 1802-1810.

681.C02 1829-1879 13 F 1829-1879.

681.C03 1829-1855 06 V 1829-1852. D 1829-1855. (Deler av 1853 og hele 1854 mangler.)

681.C04 1880-1895 07 F/V/D 1880-1895.

681.C05 1896-1905 05 F/K/V/D 1896-1905.

681.C06 1906-1925 12 F/K/V/D 1906-1925.

683 Brekken

Historikk; se 681 Røros. Ministerialbøker før 1891; se 681 Røros.

Ministerialbøker

683.A01 1891-1902 02 F/V 1891-1901. Df 1893-1900. D 1891-1902.

Klokkerbøker

683.C01 1880-1896 04 F/K/V/D 1880-1896. Kommunion 1880-1918.

683.C02 1897-1918 04 F/V/D 1897-1918. K 1903-1918.

685 Haltdalen

I 1589 betjente en prest de tre kirkene i prestegjeldet, hovedkirken i Haltdalen og annekskirkene i Ålen og Singsås.

Røros ble utskilt som eget prestegjeld i 1662 (se Røros). 14 gårder i Singsås sokn i Budalen ble overført til det nye Budal sokn i Støren prestegjeld ifølge reskript 26.3.1753. Ved kgl.res. 19.8.1848 ble Sørløkken (matr.nr. 88) overført fra Singsås sokn til Budal sokn i Støren prestegjeld. Ved kgl.res. 13.2.1874 ble gården Nordre Tyvoll eller Enge overført fra Ålen sokn til Røros prestegjeld.

Ved kgl.res. 16.2.1880 ble det tillatt å bygge ny kirke for hovedsoknet på prestegårdens grunn. Den gamle hovedkirken ble tillatt revet, så snart den nye var tatt i bruk. Det ble tillatt å bygge ny kirke for Ålen sokn på Kirkhus med kgl.res. 2.4.1881, og ved kgl.res. 11.11.1882 ble det tillatt å bygge ny kirke for Singsås sokn på Forset.

Ved kgl.res. 21.10.1892 ble en del skyldsatte seterbruk og engslætter i Tågå, Nordre og Søndre Budalen og Endalen statsallmenninger i Støren og Singsås overført til Budal sokn i Støren prestegjeld.

Ved kgl.res. 12.11.1904 ble det pålagt soknepresten å møte to ganger årlig på hjelpekirkegården i Hessdalen for å forrette jordfesting.

Ved kgl.res. 15.10.1937 ble det bestemt at navnet Holtålen fra 1.1.1938 skulle endres til Haltdalen. Ved kgl.res. 4.2.1938 ble det tillatt å bygge et kapell for Hessdalen etter arkitekt John Tverdals tegning. I brev til stiftsdireksjonen 3.9.1971 bestemte Kirke- og undervisningsdepartementet at Singsås sokn i Haltdalen prestegjeld fra 1.10.1971 skulle overføres til Støren prestegjeld.

Ministerialbøker

685.A01 1748-1804 09 Hele prestegjeldet. F/K/Forl/V 1748-1804. D 1750-1804. OS 1751-1782.

685.A02 1805-1816 04 Hele prestegjeldet. F/K/Lysn/V/D 1805-1816. Opptegnelser 1823-1828 (utdrag av prostebrev m.m., fol 55-74). Overhøring av skolebarn, fol 174-176. Utdeling av bøker 1837, bak i boka.

685.A03 1817-1829 07 Hele prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F/K/V/D 1817-1829. Fl 1824-1829.

685.A04 1829-1845 05 Hele prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F 1829-1845. K/V 1830-1845.

685.A05 1829-1845 03 Hele prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. D 1829-1845. Fl 1830-1845. Vaks 1829-1845. Dr 1829-1845. Opptegnelser om kirkene, fol 513, om prestegården, fol 516, om det benefiserte gods, fol 520.

685.A06 1846-1859 10 Hele prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F/K/V/D 1846-1859. Fl 1846-1859. Vaks 1846-1858. Dr 1846-1859.

685.A07 1860-1869 09 Hele prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F/K/V/D 1860-1869. Fl 1860-1869. Vaks 1860-1866. Dr 1860-1869.

685.A08 1870-1878 13 Hele prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F/V/D 1870-1878. K 1871-1878. Fl 1870-1878. Dr 1870-1878.

685.A09 1879-1890 04 Haltdalen. F/V/D 1879-1890. K 1880-1890. Df 1880-1890. Innf 1873-1890. Utf 1879-1890. Dr 1879-1885 (hele prestegjeldet).

685.A10 1891-1907 06 Haltdalen. F/K 1891-1907. V 1891-1906. D 1890-1906. Df 1892-1907. BV 1897-1903. Innf 1891-1905. Utf 1891-1907. Dr 1891-1900 (forts. i Ålen 686.A02).

Klokkerbøker

685.C01 1817-1878 07 F/D 1817-1878. K 1817-1846 og 1871-1878. V 1817-1853 og 1871-1878. Innf 1824-1830 og 1877. Utf 1824-1834 og 1878.

685.C02 1879-1890 04 F/V/D 1879-1890. K 1880-1890. Innf 1879-1883 (1873-). Utf 1879-1887.

685.C03 1891-1907 03 F/K/V/D 1891-1907. Df 1891-1907.

685.C04 1908-1933 05 F/V/D 1908-1933. K 1908-1932. Df 1908-1919.

686 Ålen

Historikk; se 685 Haltdalen. Ministerialbøker før 1879; se 685 Haltdalen.

Ministerialbøker

686.A01 1879-1890 06 F/K/V 1879-1890. D 1878-1890. Df 1882-1890. Fl 1879-1890 (1877-). Dr 1886-1890 (forts. av Dr i Haltdalen 685.A09).

686.A02 1891-1906 08 F/K/V 1891-1906. D 1890-1906. Døpte svensker 1904-1905, fol 71. BV 1897-1903. Fl 1891-1907. Innm 1896. Utm 1891-1905. Dr 1901-1906 (hele prestegjeldet, forts. fra Haltdalen 685.A10).

Klokkerbøker

686.C01 1871-1933 03 F/V/D 1871-1933. Kun F 1871-1916 er filmet.

687 Støren

Støren prestegjeld hadde i 1589 4 kirker og 2 prester. Støren hovedkirke og annekskirken på Grinni skulle betjenes av den ene og Soknedal og Foss annekskirker av den andre presten. Kraft opplyser at Foss og Grinni sokner ble slått sammen, begge de gamle kirkene nedlagt, og ny kirke bygd for Horg sokn i 1670.

Ved reskript 26.3.1753 ble det bestemt at det skulle bygges en kirke på Enodd i Budalen. Hele Budalen, derav 14 gårder i Singsås sokn og 12 i Støren sokn skulle utgjøre det nye Budal sokn i Støren prestegjeld. Budal kirke, kalt Treenighetskirken, ble innviet 25.7.1754.

Ved kgl.res. 19.8.1848 ble Sørløkken (matr.nr. 88) overført fra Singsås sokn til Budal sokn i Støren prestegjeld. Ved kgl.res. 21.10.1892 ble en del skyldsatte seterbruk og engslætter i Tågå, Nordre og Søndre Budalen og Endalen statsallmenninger i Støren og Singsås overført til Budal sokn i Støren prestegjeld.

Ved kgl.res. 25.11.1932 ble det tillatt å oppføre en ny kirke for Soknedal sokn på den nedbrente kirkes tomt etter arkitekt John Tverdahls plan.

I brev til stiftsdireksjonen 3.9.1971 bestemte Kirke- og undervisningsdepartementet at Singsås sokn i Haltdalen prestegjeld fra 1.10.1971 skulle overføres til Støren prestegjeld og at Horg sokn i Støren prestegjeld skulle overføres til Melhus prestegjeld.

Ministerialbøker

687.A01 1690-1746 04 Ført kronologisk 1690-1746. Avskrift av noen forordninger bak i boka.

687.A02 1747-1790 10 Støren, Soknedal og Horg: F 1747-1788. K 1747-1787. Forl 1747-1788. V 1747-1788. D 1747-1788. Dr 1747-1788. Ført kronologisk 1789-1790. Budal: Ført kronologisk 1754-1790.

687.A03 1788-1815 10 Alle sokn. F/K 1788-1815. Forl/V 1788-1816. D 1788-1816. Df 1804-1807. Dr 1788-1842. Opptegnelser om uenige ektefolk, s 546-547, kong Karl Johans reiser 1815, 1818 og 1835, s 548-549, oppførelsen av Støren kirke, s 550, reparasjon av Budal kirke, s 507, om været og avlingene 1811-1816, s 551, 481-482.

687.A04 1816-1842 11 Støren og Budal. F/V/D 1816-1842. K 1817-1842. Fl 1816-1842.

687.A05 1843-1848 12 Hele prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F/V/D 1843-1848. K 1844-1848 (Soknedal bare til 1847). Fl 1843-1848. Vaks 1843-1847. Dr 1843-1849.

687.A06 1848-1869 11 Støren og Budal. F 1848-1870. K 1849-1862. V 1849-1869. D 1848-1866. Innf 1849-1870. Utf 1849-1866. Vaks 1849-1867. Dr 1848-1865.

687.A07 1863-1878 07 Støren og Budal. F 1870-1878. K 1863-1877. V 1869-1877. D 1866-1878. Innf 1867-1877. Utf 1865-1877. Dr 1865-1878.

687.A08 1878-1890 05 Støren og Budal. F 1878-1886. K/V/D 1878-1890. Innf 1878-1890. Utf 1878-1889. Dr 1878-1890.

687.A09 1886-1890 01 Støren og Budal. F 1886-1890. KLOK 687.C01 1816-1837 04 Støren: F 1816-1837. D 1816-1832. Budal: F 1816-1822. D 1816-1822. Begge sokn: K 1817-1821. V 1816-1822. Utf 1816-1822.

Klokkerbøker

687.C01 1816-1837 05 Støren: Dåp 21.1.1816-4.3.1837. Gravl. 21.1.1816-24.6.1832. Budal: Dåp 7.1.1816-30.6.1822. Gravl. 7.7.1816-30.6.1822. Begge sokn: Konf. 1817-1821. Vigsel 7.3.1816-22.11.1822. Utfl. 1816-1822. Jevnføringsskjema.

688 Singsås

Historikk; se 685 Haltdalen og 687 Støren. Ministerialbøker før 1879; se 685 Haltdalen.

Ministerialbøker

688.A01 1879-1890 04 F/D 1878-1890. K/V 1879-1890. Df 1879-1890. Fl 1879-1890.

Klokkerbøker

688.C01 1817-1860 09 F/D 1817-1860. K 1817-1845. V 1817-1846. Innf 1817-1842. Utf 1824-1842.

688.C02 1861-1889 05 F 1861-1889. V 1864-1867. D 1864-1889. De første sidene brukt som møteprotokoll for Singsås misjonsforening 1847-1857. De siste sidene brukt som møteprotokoll for avholdsforeningen i Singsås 1843-1850.

688.C03 1889-1899 04 F/D 1889-1899. K/V 1889-1898.

688.C04 1899-1915 05 F/K/V/D 1899-1915. Df 1899-1915.

688.C05 1916-1939 07 Dåp 9.1.1916-6.8.1939. Dødf. 1916-1919. Konf. 1916-1938. Vigsel 17.6.1916-8.7.1939. Gravl. 22.1.1916-13.7.1939.

689 Soknedal

Historikk; se 687 Støren.

Ministerialbøker

689.A01 1696-1746 04 Ført kronologisk 1689-1746. Noen opptegnelser bak i boka, bl.a. om rydningsplasser i 1674.

689.A02 1816-1842 09 F/V/D 1816-1842. K 1818-1842. Fl 1816-1842.

689.A03 1848-1872 09 F 1848-1872. K 1849-1865. V 1849-1866. D 1848-1865. Innf 1849-1871. Utf 1849-1864. Vaks 1850-1866. Dr 1848-1870.

689.A04 1865-1878 04 F 1872-1878. K 1866-1877. V 1866-1878. D 1865-1878. Innf 1872-1877. Utf 1865-1876. Dr 1870-1878.

689.A05 1878-1890 04 F/K/V/D 1878-1890. Df 1878-1890. Innf 1878-1890. Utf 1878-1887. Dr 1878-1885 (Dr 1885-1890 i Støren 687.A08).

Klokkerbøker

689.C01 1812-1841 05 Ført kronologisk 1812-1841.

689.C02 1816-1892 13 F/D 1816-1892. K 1818-1865. V 1816-1862. Innf 1816-1860. Utf 1816-1864.

689.C03 1893-1922 06 F/K/V/D 1893-1922. Df 1893-1918.

689.C04 1923-1940 06 Dåp 7.1.1923-26.12.1940. Konf. 1923-1940. Vigsel 3.1.1923-14.12.1940. Gravl. 27.1.1923-7.12.1940.

690 Budal

Historikk; se 687 Støren. Ministerialbøker; se 687 Støren.

Klokkerbøker

690.C01 1887-1908 02 F/D 1887-1908. V 1887-1899.

690.C02 1907-1929 02 F/D 1909-1929. V 1907-1929.

691 Melhus

Melhus prestegjeld hadde i 1589 5 kirker betjent av to prester. Melhus kirke var hovedkirke, og annekskirker var Leinstrand, Flå, Grøtan og Kolbrandstad, de to siste i Hølonda. Kolbrandstad kirke ble ifølge Erlandsen nedrevet midt på 1600 tallet.

Ved reskript 2.3.1742 ble det bestemt at det skulle tilsettes en residerende kapellan i Melhus prestegjeld. Ved reskript 12.7.1791 ble Flå kirke flyttet til Ler. Ved kgl.res. 6.3.1889 ble det tillatt å rive den gamle steinkirken i Melhus hovedsokn og bygge en ny kirke på samme tomt. Ved kgl.res. 23.1.1931 ble det bestemt at det sivile og geistlige inndelingsnavnet Hølandet skulle endres til Hølonda.

I brev fra KUD til stiftsdireksjonen 17.7.1963 ble Langørgengårdene (gnr 19 bnr 1-3 i Buvik) fra 1.1.1964 overført fra Buvik sokn i Byneset prestegjeld til Melhus sokn i Melhus prestegjeld.

Ved kgl.res. 23.10.1970 ble Leinstrand sokn i Melhus prestegjeld delt slik at områdene med tettbebyggelsen Heimdal ble skilt ut som eget sokn for sammen med Tiller sokn i Klæbu å utgjøre et nytt Heimdal prestegjeld. Det gjenværende Leinstrand sokn ble overført til Byneset prestegjeld. I brev til stiftsdireksjonen 3.9.1971 bestemte Kirke- og undervisningsdepartementet at Horg sokn i Støren prestegjeld skulle overføres til Melhus prestegjeld fra 1.10.1971.

Ministerialbøker

691.A01 1740-1767 04 Hele prestegjeldet. F 1740-1767. K 1740-1767 (før 1763 finnes konfirmasjon blant dåpsinnførslene). Forl/V 1755-1767. D 1740-1767. OS 1740-1766. Utdeling til fattige 1743. Opptegnelser bak i boka, bl.a. om sokneprest Hans Steenbuch og hans familie.

691.A02 1768-1815 05 Hele prestegjeldet. F 1768-1815 (Melhus sokn fra 1772). K 1768-1815. Forl/V 1768-1815. D 1768-1815. OS. Statistikk 1801-1815, fol 45. Opptegnelser bak i boka, bl.a. om utdeling av penger til fattige.

691.A03 1816-1826 08 Hele prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F/V/D 1816-1826. K 1816-1825. Fl 1816-1826.

691.A04 1826-1841 09 Hele prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F 1826-1841. K 1827-1841.

691.A05 1826-1841 06 Hele prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. V/D 1826-1841. Innf 1826-1841. Utf 1827-1841. Vaks 1827-1841. Dr 1828-1841.

691.A06 1842-1852 19 Hele prestegjeldet. F/V/D 1842-1852. K 1842-1849. Fl 1842-1852. Vaks 1842-1851. Dr 1842-1852.

691.A07 1850-1852 01 Hele prestegjeldet. K 1850-1852.

691.A08 1852-1861 18 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1852-1861. Innf 1852-1861. Utf 1852-1858. Vaks 1852-1861. Dr 1852-1861.

691.A09 1862-1873 17 Hele prestegjeldet. F/V/D 1862-1873. K 1862-1872. Fl 1862-1873. Vaks 1862-1867. Dr 1862-1873.

691.A10 1858-1861 01 Hele prestegjeldet. Utf 1858-1861.

691.A11 1873-1886 14 Hele prestegjeldet. F/K/V/D 1873-1886. Fl 1873-1886. Dr 1873-1887.

691.A17 1887-1908 13 Dåp 1.12.1887-28.6.1908. Fødte dissentere 1891-1907. Dødfødte 1887-1908. Konf 1887-1908. Vigsel 14.1.1887-31.5.1908. Borgerlig vigsel 1892-1906. Gravl 12.1.1887-26.6.1908. Døde dissentere 1891-1907. Inn- og utfl 1887-1908. Innmeldte 1893-1907. Utmeldte 1890-1903.

Klokkerbøker

691.C01 1732-1742 05 Ført kronologisk 1732-1742.

691.C02 1802-1815 02 F/introduksjon og kommunikanter 1802-1815. V 1802-1815. D 1803-1815.

691.C03 1816-1852 08 F 1816-1831. K 1816-1831, 1836 og 1844-1852. V 1816-1833 og 1844-1852. D 1816-1839 og 1844-1852. Innf 1816-1839 og 1844-1852. Utf 1816-1839 og 1844-1852.

691.C04 1852-1879 05 Ført kronologisk 1852-1879.

691.C05 1879-1911 10 F 1879-1912. K/V/D 1879-1911. Df 1879-1911. Innf 1879-1910. Utf 1879-1911. Dr 1879-1896.

691.C06 1912-1933 10 Dåp 7.1.1912-25.12.1933. Dødf. 1912-1928. Konf. 1912-1931. Vigsel 15.3.1912-15.10.1932. Gravl. 25.1.1912-20.12.1933.

691.I.1F9 1850-1866 07 Hele prestegjeldet. Lysn 1850-1866.

691.I.1F10 1867-1894 10 Hele prestegjeldet. Lysn 1867-1894.

692 Horg

Historikk; se 687 Støren og 691 Melhus. Ministerialbøker 1747-1815 og 1843-1848; se 687 Støren.

Ministerialbøker

692.A01 1690-1746 04 Ført kronologisk 1690-1746. Opptegnelser bak i boka.

692.A02 1816-1842 08 F/K/V/D 1816-1842. Fl 1816-1842.

692.A03 1849-1870 11 F 1849-1870. K 1849-1861. V 1849-1863.D 1849-1865. Innf 1849-1863. Utf 1849-1864. Vaks 1849-1866. Dr 1849-1870.

692.A04 1862-1878 06 F 1869-1878. K 1862-1877. V 1863-1877. D 1865-1878. Innf 1870-1877. Utf 1866-1878. Vaks 1866-1867. Dr 1870-1878.

692.A05 1878-1890 05 F/K/V/D 1878-1890. Df 1878-1889. Utf 1878-1889. Dr 1878-1885 (forts i Støren 687.A08).

Klokkerbøker

692.C01 1802-1808 02 Ført kronologisk 1802-1808.

692.C02 1809-1824 06 Ført kronologisk 1809-1824.

692.C03 1816-1833 04 F 1816-1833. K 1817-1820 og 1849. V 1816-1820 og 1864. D 1816-1828, 1881 og 1884.

692.C04 1825-1827 02 Ført kronologisk 1825-1827.

692.C05 1849-1889 04 F 1852-1889. K 1849 og 1851-1889.

692.C06 1890-1904 04 F/D 1890-1904. K/V 1890-1903.

692.C07 1904-1918 05 F/K/V 1904-1918. D 1904-1919.

692.C08 1918-1932 05 F 1918-1927. K 1919-1930. V 1918-1930. D 1918-1932.

692.C09 1928-1935 02 Dåp 26.2.1928-8.12.1935.

693 Flå

Historikk; se 691 Melhus. Ministerialbøker før 1887; se 691 Melhus.

Ministerialbøker

693.A01 1887-1905 04 F/K/V/D 1887-1905. Df 1887-1904. Innf 1887-1906. Utf 1887-1905.

Klokkerbøker

693.C01 1799-1816 02 Ført kronologisk 1799-1816. Utdelt korn fra bygdemagasinet 1817-1825. Kommunikanter 1813-1822.

693.C02 1816-1869 06 F/K/V 1816-1869. D 1816-1870. Innf 1816-1869. Utf 1816-1867.

693.C03 1870-1886 03 F/K/V/D 1870-1886. Innf 1870-1885. Utf 1870-1883.

693.C04 1887-1910 05 F 1887-1904. K/V/D 1887-1910. Df 1892-1908. Innf 1888-1898. Utf 1887-1897. Dr 1887-1910, 1903 mangler.

693.C05 1911-1941 06 Dåp 8.1.1911-18.11.1937. Dødf. 1911-1937. Konf. 1911-1941. Vigsel 22.7.1911-29.12.1937. Gravl. 14.1.1911-5.12.1937. Dagreg. 8.1.1911-2.1.1938.

694 Hølonda

Historikk; se 691 Melhus. Ministerialbøker før 1887; se 691 Melhus.

Ministerialbøker

694.A01 1887-1905 06

Klokkerbøker

694.C01 1793-1815 02 Ført kronologisk 1793-1815.

694.C02 1816-1857 05 F/D 1816-1857. V 1816-1854. Innf 1819-1857. Utf 1818-1857.

694.C03 1858-1886 07 F/K 1858-1886. V 1863-1886. D 1857-1886. Innf 1858-1885 (1857-). Utf 1858-1885 (1856-). Vaks 1858-1864.

694.C04 1887-1914 05 F/V 1887-1901. K 1887-1902. D 1887-1914. Df 1888-1912. Innf 1887-1891. Utf 1887-1893. Dr 1887-1913.

694.C05 1901-1914 02 F 1901-1914.

694.C06 1915-1937 06 Dåp 3.1.1915-24.1.1937. Dødf. 1919-1936. Gravl. 9.1.1915-6.2.1937. Dagreg. 28.3.1915-24.1.1937.

695 Selbu

I 1589 var det to kirker i Selbu prestegjeld som skulle betjenes av en prest, hovedkirken på Nesta og annekskirken i Tydal der det skulle være gudstjeneste 4 ganger om året. Selbu prestegjeld lå i 1589 i Innherred prosti, men ble ved reskript 20.7.1824 overført til Dalene prosti. Ved kgl.res. 24.9.1965 ble Selbu prestegjeld fra 1.10.1965 overført til Stjørdal prosti fra det nedlagte Strinda prosti.

Ved kgl.res. 8.1.1887 ble det opprettet et residerende kapellani i prestegjeldet. Ved kgl.res. 20.10.1898 ble det tillatt å bygge kapell på Leikvoll for Selbustranda. I Selbustrand kapell skulle det holdes 12 gudstjenester årlig.

Soknepresten og res.kap. ble ved kgl.res. 12.12.1905 pålagt vekselvis annethvert år å møte en gang årlig på hjelpekirkegården i Stugudalsgrenda for å forrette jordfesting og holde bibellesning i det nærmeste skolehus.

Ved kgl.res. 24.5.1935 ble det tillatt å bygge kapell på Nes for Flora krets etter arkitekt Anton Kjelstads tegning. Flora kapell skulle ha 12 gudstjenester årlig.

Stugudal kapell ble innviet i 1957.

Ministerialbøker

695.A01 1699-1738 04 Selbu og Tydal. Ført kronologisk 1699-1738. Forl 1699-1736.

695.A02 1757-1801 09 Selbu og Tydal. Ført kronologisk 1757-1801, K fra 1768. Egen avd. for Tydal 1776-1790, fra fol 255. Enkelte sider mangler.

695.A03 1801-1815 07 Selbu og Tydal. Ført kronologisk 1801-1815. Opptegnelser på latin bak i boka.

695.A04 1816-1824 06 Selbu og Tydal. F/K/V/D 1816-1824. Innf 1816-1822. Utf 1816-1824.

695.A05 1824-1842 13 Selbu og Tydal. F/K/V/D 1824-1842. Fl 1824-1842. Vaks 1825-1841. Dr 1824-1842.

695.A06 1843-1859 14 Selbu og Tydal. F/K/V/D 1843-1859. Fl 1843-1859. Vaks 1843-1859. Dr 1843-1859.

695.A07 1860-1877 14 Selbu. Tydal 1860-1861. F/K/V/D 1860-1877. Fl 1860-1877. Vaks 1860-1867. Dr 1860-1877.

695.A08 1878-1891 12 F/K/V/D 1878-1891. Df 1878-1891. Dr 1878-1891.

695.A09 1891-1902 11 F 1891-1902. K/V 1892-1902. D 1892-1903. Df 1892-1902. Dr 1892-1902.

Klokkerbøker

695.C01 1740-1752 02 Kommunikantprotokoll med opplysninger om dåp, vigsel og gravlagte. Ført kronologisk 1740-1752.

695.C02 1766-1776 03 Som overfor. Ført kronologisk 1766-1776. De første sidene mangler.

695.C03 1816-1831 08 F 1816-1823. K/D 1816-1830. V 1816-1831. Innf 1817-1827. Utf 1816-1825.

695.C04 1832-1842 04 Ført kronologisk 1832-1842. Egen avd. for dåp 1835-1842.

695.C05 1842-1858 07 F 1842-1858. Kommunikanter, K, D, V m.m. 1842-1859. Div. opptegnelser 1859-1863.

695.C06 1859-1868 06 F/K/V/D 1859-1868.

695.C07 1869-1888 09 F/K/V/D 1869-1888. Opptegnelser 1869-1882.

695.C08 1889-1913 10 F/V/D 1889-1913. K 1889-1902. Df 1889-1913.

695.C09 1913-1940 09 Dåp 23.11.1913-10.11.1940. Vigsel 11.1.1914-13.7.1940. Gravl. 14.9.1913-4.1.1941.

696 Selbustrand

Historikk; se 695 Selbu.

Klokkerbøker

696.C01 1902-1950 03 F 1902-1950. K 1902 og 1949-1950. V 1902-1949. D 1902-1940. Kun perioden 1902-1920 er filmet.

698 Tydal

Historikk; se 695 Selbu. Ministerialbøker før 1862; se 695 Selbu.

Ministerialbøker

698.A01 1862-1887 04 F/V/D 1862-1887. K 1863-1886. Fl 1862-1887. Vaks 1862-1867.

Klokkerbøker

698.C01 1816-1861 06 F 1816-1851. K 1816-1860. V/D 1816-1861. Innf 1821-1858. Utf 1816-1860.

698.C02 1851-1861 01 F 1851-1861.

698.C03 1861-1887 06 F 1860-1888. K 1861-1886. V 1861-1887. D 1861-1888. Innf 1860-1874. Utf 1862-1891.

698.C04 1888-1907 03 F/V/D 1888-1907. K 1888-1903. Df 1889-1905.

698.C05 1908-1930 03 F/D 1908-1930. K 1909 og 1911. V 1907-1920.

Fosen prosti

Hemne, Vinje, Hitra, Kvenvår, Fillan, Ørland, Bjugn, Nes, Stadsbygd, Rissa, Åfjord, Jøssund, Bjørnør (Roan), Osen og Stoksund.

Sjeleregistre

1794 02 Fra Fosen prostiarkiv, pk. 21/22.

1826-1827 02 Fra Fosen prostiarkiv, pk. 21/22.

Nidaros Stift

Sjeleregister

1796 06 Fra Nidaros bispearkiv.