Frederik den Siette

af Guds Naade Konge til Danmark

og Norge, de Venders og Gothers

Hertug i Slesvig, Holsten, Stormarn

Ditmarsken og Oldenborg.

Vor synderlige Bevaagenhed. Os er af

Vort danske Cancellie allerunderdanigst bleven foredra-

gen et af Dig indgivet Forslag om, at Vore 2de

Kjøbstæder Bragernæs og Strømsøe under det Dig

anbetroede Stift, der i Henseende til det Geistlige

og Toldvæsenet allerede ere forenede, liigeledes i

Henseende til den civile Øvrighed maatte vorde

forenede, saaledes at de for Fremtiden blot udgior-

de een Kjøbstæd under Navn af Drammen.

Da Vi nu, efter at have taget denne Sag

under Overvejelse, ansee Iværksættelsen af berørte

Dit Forslag gavnlig for det almindelige, og Vi ef-

ter Ansøgning i Naade have entlediget den hidtil

værende Byfoged i Bragernæs Joachim Winsnæs, saa

give Vi Dig hermed tilkjende, at Vi allernaadigst

ville have fastsat, at Byerne Bragernæs og Strømsøe

skulle foreenes til een Kjøbstæd under Navn af Dram-

men, saaledes at de erholde een Øvrighed, og have

Vi til den Ende under Dags Dato allernaadigst

udnævnt Byfogden i Strømsøe Os elskelig Regi-

----------------------------------------------------------------

mentsqvartermester Lycke til at være tillige By-

foged i Bragernæs under Navn af Byfoged i Vor

Kjøbstæd Drammen, af hvilket Embede der aarlig

skal afgives 500 rdl., som for Tiiden skal udbetales i

Pension til den entledigede Byfoged Winsnæs, hvori-

mod Vi naar Pensionen ved dennes Afgang ophører

nærmere allernaadigst ville bestemme til hvilket

Brug disse 500 rdl. skulle anvendes.

Derefter Du Dig allerunderdanigst haver at

rette, og den fornødne Foranstaltning i Overeens-

stemmelse dermed at lade føje. Befalende Dig Gud.

Skrevet paa Vort Slot Frederiksberg, den 19

Junii 1811.

Under Vor Kongelige Haand og Seigl.

Frederik R.