Selve bestemmelsen om at byene skulle slås sammen var tatt nesten en måned tidligere. Allerede 21. mai hadde kongen godkjent et langt og velbegrunnet forslag fra Danske Kanselli om sammenslåingen. Det hadde lenge vært arbeidet for å få til dette, men det hadde også møtt en del motstand.

Nå var byfogd Winsnæs i Bragernes blitt syk og måtte førtidspensjoneres, og da benyttet styresmaktene anledningen til å utnevne byfogden i Strømsø, regimentkvartermester Lyche, til byfogd for en ny og større by.

Den kongelige resolusjonen er innført i en forestillingsprotokoll fra Danske Kansellis 3. departement, og innledningen lyder slik:

”Vi bifalde allernaadigst, at Byerne Bragernæs og Strømsøe maae forenes til een Kiøbstad under Navn og[!] Drammen og erholde een Øvrighed; … ”


Kongelig resolusjon om sammenslåingen

I forestillingsprotokollen kan du se begynnelsen av kanselliets innstilling i høyre spalte og den kongelige resolusjonen i venstre spalte. Riksarkivet, Danske Kanselli, 3. departement, forestillinger, 1811.