Grunnlova gav klåre reglar for kven som skulle ha stemmerett, og kven som skulle miste den.

§50. Stemmeberettigede ere kun de Norske Borgere, som have fyldt 25 Aar, have været boesatte i Landet i fem Aar, opholde sig der, og enten:

a)    Ere, eller have været, Embedsmænd;

b)    Paa Landet eje, eller, paa længere Tid end fem Aar, have bygslet matriculeret Jord:

c)    Ere Kjøbstædborgere, eller i Kjøbstad eller Ladested eje Gaard eller Grund, hvos Værdie i det minste er 300 Rbdlr. S.V.

§51. Mandtal over alle stemmeberettigede Indvaanere skal forfattes i enhver Kjøbstad af Magistraten, og i ethvert Præstegjeld af Fogden og Præsten. De Forandringher, dette efterhaanden maatte undergaae, anføres ufortøvet deri.

Enhver skal, forinden han indføres i Mandtalet, offentligen til Thinge sværge Constitutionen Troskab.

§52. Stemmeret suspenderes:

a)    Ved Anklage til Thinge for Forbrydelser;

b)    Ved Umyndiggjørelse;

c)    Ved Opbud eller Fallitt, indtil Creditorerne have erholdet fuld Betaling, med mindre Falliten er foraarsaget ved Ildsvaade, eller andet utilregnelig og beviisligt Uheld.”.