Innledning til Lorentz de Ferrys vitneforklaring

Avskrift

Tings-Vidne

Kongelig Majts Byefoged i Bergen Albert Christian Dass, Kongelig Majts. Justice- og Commerce-Raad, samt Byeskriver Hans Christian Gartner, tilligemed Jan Clies, Ole Simensen, Ole Brinchmand, Jørgen Kønig for Conradus de Lange, Matthias Gram for Elias Petrus Tuchsen, Claus Natler for Didrich Haslop, Jochum Føgh for Henrich Hiort og Jørgen Wiers for Hans Christian Byssing, eedsorne Borgere og tilforordnede Laug-Rettes Mænd sammesteds

giøre vitterligt, at Anno Christi 1751. den 22 Februarii for Bergens Byetings-Ret fremstillede sig Procurator Joh. Reutz, og indgav een ham i Dag tilkommen Missive fra Høyædle og Velbyrdig Hr. Søe-Capitaine og Ober-Lots Lorentz de Ferry under gaar Dags dato; Og som hand derudi forlanger Comparentens Betiening udi at forhverve ham et Lovskikket Tings-Vidne, betreffende den udi samme Missive ommeldte Affaire og Tildragelighed, saa frenstillede Comparenten til den Ende 2de her i Staden boesatte Mænd, navnlig Niels Pedersen Kopper og Niels Nielsen Anglewigen, med ærbødigst Begier, at samme Mænd maatte antages til eedelig Forklaring, om det sig ikke saaledes udi alt, som Missiven om formelder, den hand i denne Tingsvidne – Act begierede inddragen, forholder. Bemeldte Missisve blev for Vidnerne oplæst og saaledes lyder:

[Lorentz de Ferry sin forklaring]

Derefter begge forbemeldte Vidner ved aflagte corperlig Eed, med oprakte Fingre efter Loven vidnede og bekræftede, at det sig saaledes i alle Maader forholder, og er passeret, som bemeldte Missive og Forklaring indeholder.
Procurator Reutz var derefter et lovskikket TingsVidne begierende beskreven,
Som Byefogden bevilgede.
At saaledes for Retten passeret er, testeres med vore Hænder og undertrykte Forseiglinger. Actum Bergis Anno Die & Loco ut supra
A.C. Dass H.C. Gartner
(L.S.) (L.S.).