Avskrift:

Dr. Erik Pontoppidan: Den store Søe-Orm eller Hav-Slange

Søe-Ormen, Serpehs marinus, af nogle her til Lands kaldet Aale-Tust, er det andet forunderlige og derhos forskrekkelige monstrum marium, som fortiener at tages i Betragtning af dem, der nogen Begierlighed see sig om efter Herrens store Gierninger, blant hvilke denne næst Kraaken, som siden skal følge, er at ansee for den største. Her maa jeg atter, ligesom i den Materie om Hav-Manden, først forsikre Ormens virkelig Existence, førend jeg kommer til den Art og Beskaffenhed. Var ikke denne sidste ved Skaberens viise og omhyggelige Indretning der særdeles, at dette Hav-Dyr bestandig holder sig i Dybet, undtagen i Julio og Augusto, saasom dens Leege-Tid, da den i det allerstilleste Havblik kommer op, men synker igien, saa snart Vinden gjør mindste Kruse paa Vandet, var ikke denne Indretning, siger jeg, saaledes giort til Menniskenes Sikkerhed, da trængte Søe-Ormens Virkelighed mindre til Beviis end den giør, Gud Skee Lof, endogsaa i Norge selv, hvis Krefter ere ellers i gandske Eurpa det eeneste, som besøges af dette Udyr, hvilket og har kommet nogle Lettroenheds Fiender til at bære desto større Tviil derom, ligesom jeg selv har giort, indtil min Tviil er bleven mig gandske betagen ved tilstrekkelige Beviiser.


Mengder af uforkastelige Vidner

Af vore befarneste Søefolk og Fiskere i denne Egn ere vel mange Hundrede, som vidne derom efter eget Øyesyn og temmelig nøye stemme overens i deres Beskrivelse, men dog svare mange andre, at de kiende den allene ved Røgte, og deres Naboers Relationer. Derimod har jeg, i mine Conferencer om deslige Materier, knap talt med nogen, som var født i de Nordlandske Fogderier, foruden at finde strax et færdigt Svar og alle Slags Forsikringer. Ja nogle saa kaldte Nordfarere, som aarlig indfinde sig her med deres Kiøbmandskab, synes det ligesom en Skiemt, naar man alvorlig spørger derom. De meene, det Spørsmaal er næsten overflødigt, som hvos man spurde dem, om der virkelig er Aal eller Torsk til. Forleden Vinter kom jeg om den Materie tilfældigviis i Samtale med den kongelige Søe-Capitaine, nu Commandeur og Oberlos her paa Stedet Høyædle og Velbr. Hr. Lorentz de Ferry, som sagde sig længe at have taget samme Sag i Tvil, indtil hans An. 1746. ved egen fuldkomne Experience var bleven overbeviist derimod, behagede de ham dog, til min og fleres Forsikring, at lade indkalde her for Bergsns Bye-Ting tvende saadanne Søefarende Mænd, som den gang havde været med ham paa Baaden og seet Søe-Ormen, saavel som dens Blod der garvede Vandet da Hr. de Ferry giorde Skud paa ham. Hvad bemeldte Mænd formaliter deponerede for Retten, kand sees at efterfølgende Instrument, mig in originali tilstillet, saa jeg agter det værd at indrykkes in extenso..