Avskrift

Monsieur Jan Reys

Lorentz de Ferry sjøormbeskrivelse

Lorentz de Ferry side 1

Lorentz de Ferry side 2

Lorentz de Ferry side 3

Da ieg i Aaret 1746, paa min hiem-Reyse fra Trundhiem sidst in augusto, en dag med et meget Stille og varmt veyer, vilde fare til Molde, har det tildraget sig, at da ieg med min Reyseiagt var kommen besagde Molde 1 miil nær, ved Julenæs kaldet, og sad og læsede i en Boog, hørde jeg en Mumel blandt mine Roerskarle, som vare 8te i Tallet, og mærchede, at den mand som styrede holt fra landet; ieg spurde da, hvad det betyede, og fich til Svar, at Søe-Ormen var forud, ieg befalede Manden ved Roeret at holde til landet igien, for at fare dette saa ofte omtalte dyhr i møede, og enskiønt Roersfolchet loed see nogen frøgt maatte det dog skee, Søeormen Passerede mig imidlertid forofver, saa ieg maatte snu min Jagt efter ham, i tanche at komme ham nærmere, Mens som ormen Svømmede sterchere end ieg kunde Roe, toeg ieg min Flindt, som var lad med Hagel, og skiød eftter samme dyhr som strax Duchede under vandet, ieg loed folchene Roe paa Stædet hvor ormen var gaaet under, (som lettelig i det stille veyer kunde sees) og loed holde paa Aarene, i tancher hand hafvde skiødt op igien, mens det var forgiæves, vandet var ellers ligesom tygt og Røedagtigt der Ormen gich under, maaskee et hagel eller flere paa den korte Distence har treffet; Denne Søe-orm var ellers af Skabning i hofvedet, som hand holdt mere end 1 alen ofver vandet som et Hæstehofved, graaeagtig af Couleur, og Mulen ganske Sort, meget stoere Sorte Øyen, og et langt hvit Fax, som hengede ham ofver halsen i søen, man saae ellers 7 a 8 Bugter af samme dyhrs Krop som var meget Tych, lige som der og efter Gisning var Een fafvn imellem hvær Bugt; Da ieg nu i et Compagnie fortellede denne hendelse, var der en vis fornæmme Herre til stæde som begiærede ieg vilde meddeele hand en paalidelig under Rætning om denne tildragelse; hvorfor jeg frembviser Tvende af mine paa samme tiid og Reyse medhafvende Roerskarle, Nafvnlig Niels Pedersen Kopper og Niels Nielsen Anglevichen som for Retten maatte fremkomme og giøre Edelig forklaring om dette foranførte, hvoreftter ieg et Lofvskichet Tingsvidne er begiærende og forblifver
Monsieur
Deris
Bergen den 21 Febr. 1751 tienstberedvillige Tiener
L.D. Ferry.