I forbindelse med at prinsesse Märtha Louise og Ari Behn i 2002 giftet seg i Nidarosdomen, var det et yndet diskusjonstema i media hvem som skulle dekke utgiftene til bryllupet. I det gamle dansk/norske kongedømme hadde de et enkelt svar på dette: Når en prinsesse skulle gifte seg, skrev man ut en ekstra skatt for å dekke utgifter til utstyr og medgift. Fra ca. 1660 av ble denne skatten kalt prinsesse-styr; tidligere var den kalt brudeskatt eller frøkenskatt.

prinsesseskatt

Manntall for prinsessestyren i Kristiansund 1749

Siste gang denne skatten ble skrevet ut var i 1749, da Kong Fredrik den femtes søster, prinsesse Lovise av Danmark og Norge giftet seg med Ernst Friderich Carl av Sachsen. Skatteforordningen er datert 4. november 1749 og i innledningen blir det understreket at den skatten som nå skulle innkreves, var mindre enn det i tidligere tider hadde vært vanlig. Skatten skulle innkreves av magistraten i byene og fogden på landsbygda og betales i to terminer, medio februar og medio juni i 1750.


Mellom 1-5 % ble trukket i skatt

Vi skal ikke gå for mye inn på de detaljerte skattebestemmelsene her, men det ble skrevet ut skatt på jordegods, og på all inntekt av embeter og næring. Som eksempel kan nevnes at alle sivile og militære embetsmenn som oppebar lønn eller pensjon av det offentlige, måtte svare skatten som en avkortning i det de fikk utbetalt; de som tjente 200 riksdaler og mer, fikk en avkortning på 5%, de som tjente mellom 100 og 200 riksdaler, en avkortning på 2 riksdaler, og de som tjente under 100 riksdaler, en avkortning på 1 riksdaler. For kjøpstedene ble det særskilt fastsatt et beløp som skulle utlignes på borgerne. Vi skal kanskje være glade for at vi lever i år 2002 og ikke i 1750!

Klager og søknader om fritak

I Statsarkivet i Trondheim finnes det arkivsaker i forbindelse med prinsessestyren både i arkivet etter Trondhjems magistrat (boks Dc 25) og i Trondheim stift og amts arkiv (boks Je10). Her finnes korrespondanse om skatten, klager på skatteansettelse, søknader om å slippe å betale skatt, restanselister og skattemanntall. Mens sakene i Trondhjems magistrats arkiv gjelder Trondheim, gjelder sakene i stiftamtmannens arkiv også fogderiene i Trøndelag og byene Molde og Kristiansund.

Skatemanntallet for Kristiansund 1749

Vårt eksempel er et skattemanntall for Kristiansund datert 17. desember 1749. Kristiansunds borgere skulle svare 400 riksdaler, og vi finner avdelinger over kjøpmenn og innenlandshandlere, håndverkere og byens øvrige innvånere med fastsettelse av hva den enkelte skulle betale. (Trondheim stift og amt, boks Je10. Prinsessestyren 1750).
.