No. 6 Gedehuset

som nu er taget til Svinehuus, har af Stormen taget Skade paa Taget for i alt 8 Rigsdaler.

No. 7 Ildhuset

har taget Skade paa Taget for 2 Rdr.

No. 8te En Udlade paa Hougen kaldet

har taget Skade paa Taget for 3 Rdr.

No. 9 Bryggen

30 Alen lang, og i inderste Ende 6 og i yderste Ende 7 ½ Alen bred er meget beskadiget af Søegangen og vil koste at i Standsette 40 Rdr.

Ullensvang prestegård 2010

Ullensvang prestegard ligger ved sjøen og den hvite hovedbygningen ligger ca. 15 med fra sjøen. Til venstre i bildet ser vi den såkaldte ”Borgstova” som er en gammel tømret bygning med inngang fra prestegårdssiden, tilbygget i motsatt ende er et bårehus. Borgstova har vært brukt både til bibliotek og søndagsskole, men fungerer i dag mest som lager. Garasje tvers ovenfor er av nyere dato. Stabburet skal opprinnelig ha vært bygget som et militært telthus og er trolig fra 1600tallet. Til høyre i bildet er et rødt uthus fra ca. 1930, og det brunmalte huset er den gamle pakterboligen. I dag fungerer pakterboligen som soknehus eller forsamlingslokale for kirken. Til høyre ser vi et nydyrket plantefelt for Bioforsk. Den store løen er utenfor bildet til høyre, mens kirken ligger utenfor bildet til venstre. Foto: sokneprest Njål Engmark, 2010.

No. 10 Nederste Hougegjærde

som af Herr Hertzberg for at bespare Træværk, sidst afvigte foraar blev opført af Steenmuur er ved den overordentlige og svære Søegang under Stormen, meget der af nedrevet, som vil koste igjen at opsætte 8 Rdr. –

Og af det øvrige Træværk-Gjærde om Haugen er nedblæst og beskadiget for 6 Rdr saa at all Skaden paa Haugegjærdet at i standsette vil koste 14 Rdr, foruden den Skade som er skeed i Haugen selv, derved, at 2 store Æbletrær og en Mængde Kirsebær Trær ere nedblæste. –

Hans Velærværdighed erklærede: at foruden den foranførde Skade som Orkanen har foraarsaget paa foranførde offentlige Bygninger, har den desuden gjordt betydelig Skade ej allene paa 5 af Hans Velærværdigheds private Ejendomsbygninger her paa Gaarden men i sær paa hans Boehave og Løsøre, hvor af han ikke allene mistede det meste af hvad der var i den Bygning som styrtede ned, men end og Leed megen Skade, i sær paa Spile, Porscelain og Steentøj som nedblæste og blev i tuslaget, men end og paa Sengeklæder, andre Klæder og Allehaande Meubler som i sær toge Skade ved den overhaande Regn da Tagstenen vare afblæst og Vinduerne udslagne. –

Hr. Hertzberg begjærede at Retten behagentlig ville give sine Tanker til kjende, om den ansaae at Præstegaarden ved den foreslagne forandring, at Overdelen af Nyestue-Bygning nedsettes til Combination i mellem begge Bygningerne vil derved erholde et tilstrækkeligt Antal Værelser for enhver efterkommende Sognepræst med stor Famelie om den saa kaldede Bispestue eller Kingersvigs Almues Bygning som nu nedstyrtede, ikke bliver igjen opbygget? Svar: Naar Retten tager i Betragtning, at der i Husene efter den foreslagne forandring vil kunne erholdes i alt 10 rummelige Værelser som alle med Kakkelovn kan forsynes om fornødiges, foruden Pulterkammere som paa de store Lofter kan afpaneles, saa skjønner ikke Retten bedre end at der ved den foreslagne Indretning vil blive tilstrækkelig nok Værelser for enhver efterkommende Præst, saa vel til hans egen Famelie, som til Gjæstekammere og Cappellan om fornødiges, og at altsaa den saakaldede Bispestue-Bygning, vil kunne undværes. – Hans Velærværdighed havde intet mere at tilføre, hvor fore Forretningen her med blev sluttet, og skal blive Hans Velærværdighed gratis tilstillet. –

Saaledes ovenmeldte Tid og Sted inden Retten at være passeret, besigtiget og taxeret og at Taxationsmænderne med Dommeren i Protokollen har underskrevet, bekræftes alt under min Haand og hostrykte Signette. A.v. W.S. Koren [L.S.]

Det anmerkes til Efterretning for Efterkommere:

at den Vindovn som senere i Ullensvangs Loftet er med Dør, min Ejendom, mig foræret af Ullensvangs Almue, ved min Ankomst til Kaldet, da dem betalte Ovnen for mig. –

Ligesaa er Vindovnen med Tromme og dør i mit Studerkammer, eller Stue, min Ejendom, den jeg kjøbte i Bergen for egne Penge, Ligesaa er den Tromme som staaer paa Ovnen i Dagligstuen, min private Ejendom. Men Ovnen selv, saavel som alle de Andre Ovne i alle de andre Værelser, følge med Husene, som Præstegaardens; –

Ullensvangs Prgd. den 12te Nov. 1807. N. Hertzberg

Endvidere anmærkes: at udi Skiftebrevet efter min Sl. Kone Maria Elisabeth Weinvich, den 28 Nov. 1822 har jeg skrevet: Nøsted ved Hougesund, hvor min Søebod staaer blev glemt at registreres Træværket blev taget af Brovolds Skov, Hellerne revne paa Stuesætre, og derfra nedbragte. Arbejdet med Alt, og Stenmuren kostede mig 25 Spdr. Vil en Eftermand beholde Nøstet, Maae det Alt atter taxeres og af ham betales. Ullensvangs pr.gd. den 9de Mai 1824. Hertzberg.

Av Marianne Herfindal Johannessen, arkivar ved Statsarkivet i Bergen.