No. 1 Den saakaldde Bispestue

- Kingservigs Almue tilhørende, forefandt Retten aldeles nedstyrtet og liggende sammenhobet som en forvirret Material-Hob, og vare Væggene og sammes Tømmer, ganske knuset og sammen kraset. – Længden af denne Bygning med fordør, saaes at have været, efter hvad nu kunde maales omtrent 12 Alen Lang og 8te Alen bred. – Retten som kjendte denne Bygning, veed, at den var en 2 Etage tømret Bygning, omtrent 8te Alen høy under Renden, og at den nylig for omtrent 1 ½ Aar siden, var sadt i fuldkommen god Stand af Kingservigs Almue.-

Dette Huus stod saaledes, at det fornemmelig modtog de haardeste Stød af Vinden, og da det tillige var en saa Liden og 2 Etage høj Bygning, troer Retten fornemmelig, at var Aarsag til at Vinden fik Magt til at brække Tømret og knuse Huseet.- Da dette Huus er Almuen tilhørende og ikke vedkommer Hans Velærværdighed, saa frafaldt Hans Velærværdighed all Taxation over Husets Værd, og allene anmærkede at Han ved dette Husets Omstørtning da Stuen var hans Sove og Studerkammer og Kammeret over det Sted hvor han havde sin physiske Apperater – Medicin med mere som han Selv bestyrede, saa var hans Tab heel betydelig paa Bøger – Carter – Electrece Machine med dens meget Tilbehør – Adskillige andre Cyniske og Physiske Apparater samt Alle hans Medikamenter, foruden Seng og Møblementet i Værelserne, hvilket Alt Retten er vidende om, var i denne Bygning.

Hovedbygningen Ullensvang prestegård

Hovedbygningen på Ullensvang prestegard ca. 1914. Dette er det huset som sogneprest Irgens fikk bygget i 1866. Foto: Torstein Lofthus, fotograf i Øystese. Bildet er utlånt av Hardanger Folkemuseum.

No. 2. Laden

Denne befandtes nedstyrtet af Muren fra den Kandt, hvor den øverste Tram af Muren følger lige med Bakken hvor i den staar.

Den øverste Væg laae en Deel af, hen over Høet og Halmen, og den Anden Deel, laae nedbrudt hen over Muren. – Bemeldte Lade, som for et Aar er af Hr. Hertzberg opbygget af nye, er til Bygningers Besparelse forsynet under med Fjøs-Faarehuus, med Rum til Gjødning neden under som alt er muret af Steen i en indgravet Jordbakke.- De 4 Steenmuure ere i Grunden 3 Alen brede og øverst 2 Alen brede. – Længden af Bygningen er 44 Alen, og Bredden 14 Alen – Murens Højde alle vegne 6 ¼ Alen, der paa inderste Side er lige høj med Jordbakken hvor i den er indgravet. -

Paa denne Grundvold, stoed ommeldte nedstyrtede Lade, der var en stærk Bindingsværks eller Standerværks Bygning beklæd med Brædder. – Dens Staver eller Pillare var, de mindste 12 Tommer i Diameter og de fleste 14ten og der over, deres Højde 6 Alen. – Tvær og Langbjelkerne befandtes fra 12 til 14 Tommers Diameter i den smaleste Ende. – Den ganske Lade 44 Alen lang 13 Alen bred og 5 Alen under Rænderne var tækket de 2/3 Deele med Skiffer og 1/3 Deel med Næver og Torv. –

Det i den nedstyrtede Lade forhen værende Tømmer og Tilfang, fantes saa forbrækket og en Deel der af forhugget ved den Tækning som der af allerede er gjordt over det igjenværende Høe, Halm, og Koren at ikkun Lidet der af, og af Bæderne vil kunne nyttes til en nye Lades Opbyggelse. – Af Skiffersteenen hvor med Laden var betægt, er for det meste sønderknuset, og en stor Deel af Næveren bortfløjet, saa at ikkun meget Lidet af Tækningen er tilbage, som kan nyttes.- Retten fandt det tjenlig til Besparelse af flere Huse paa Gaarden og da den der baade kom at staae paa et for Gaarden nyttig Sted, og sikker for Ildsvaade, at den fornødne nye Lade bliver opbygget paa samme Muur, og troer at den vil kunne staa fuldkommen sikker for, af Vind at omstyrtes, naar den bygges en Alen Lavere end den som nu blev omstyrtet og 3 Alen bredere paa den Kandt mod Bakken, og forsynes inden i med Stivere fra Afsadsen i Muren til oppe i Stavlejen – i øvrigt af samme Længde som den forrige. – Den nye Lade at opbygge af Anforde Længde, Bredde og Højde naar alt Tømmer, Træfang og Bræder hugges og tages af de beneficerede Skoge Ansees at vil koste som følger: At lade hugge Tømmer til de fornødne Bræder omtrent 70 Tyldter a 4 Alen Lange, at erholde dem skaarne og bragt til stædet, ansees at vil koste i det ringeste 52 Rdr. – Standere, Tværbjælker, Spærrer og øvrige Træværk, at lade hugge og føre til Stædet ansees at vil koste 100 Rdr. – Skifferstene eller Heller til Tækning at kjøbe og bringe til stædet, ansees at vil koste 140 Rdr.- Arbejds Løn ved Tiløxning, Opbygning og Tækning med Spiger, ansees at vil koste 140 Rdr – til sammen 432 Rdr. –

Saavidt Retten nu kan see og skjønne i den Tilstand den nedfaldne Lade nu befindes, ansees det overblevne som kan benyttes til andre og mindre Bygninger at være af Værdi som følger: - Bord eller Bræder for 25 Rdr – Standere, Tværbjelker, og Spærrer, hvor af det meeste er forbrækket , og meget siden forhugget, ikkun 10 Rdr. – Heller eller Skifferstene, og i behold værende Næver 40 Rdr – til sammen Bygningerne af den nedbrudte Lade af Værd 75 Rdr. – bliver altsaa den nye Lades Bekostning efter fradrag af nysmeldte 75 Rdr den Sum 357 Rigsdaler. -.