Mikrofilmingen av arkivet pågikk fra september 2001 til juli 2004. Man hadde da rukket å filme omtrent halvparten av arkivet, før midlene var brukt opp.

Selv om Riksarkivet mente at den manuelle katalogen var god nok, valgte FN-biblioteket allikevel å benytte en betydelig del av bevilgningen på elektronisk konvertering og videreutvikling av katalogen, parallelt med filmingen. For å kunne knytte mikrofilmbildene opp til søkbar tekst ble materialet indeksert på dokumentnivå med en rekke nye felt. Den nye elektroniske portalen er tilgjengelig på http://biblio-archive.unog.ch. I tillegg ble utgiftene til konserveringstiltak noe høyere enn budsjettert.

Mikrofilmingen, som dekker gruppene I, II og ett stykke på vei gruppe III ovenfor, har resultert i at dette papirmaterialet er tatt helt ut av aktiv bruk i Genève. Kriteriene bak bevilgningen i 2000 må sies å være oppfylt, iallfall et stykke på vei. Å fullføre intensjonen om bred tilgjengeliggjøring kan imidlertid bare skje gjennom å digitalisere filmene og knytte de digitale bildene til portalen som ble skapt ved konverteringen av den manuelle katalogen. Det er derfor gledelig at FN-biblioteket nylig har funnet at det likevel gjenstår en rest av de tildelte midlene fra 2000. Da dette ble kjent, var Riksarkivet, med sin brede kompetanse på massiv mikrofilmskanning, tidlig ute med å tilby biblioteket å digitalisere filmene, mot å tilbakeføre restbeløpet. Det er nå enighet om at skanningen kan starte i Oslo allerede i høst, og at de første digitale bildene kan gjøres tilgjengelig tidlig i 2012.

Fire unge kvinnelige krigsflyktninger.

Fire unge kvinner. PA 750 Quisling, Vidkun Gk 1_2 glassplate 4, skannet kopi i Riksarkivet. Originalen finnes i arkivet etter Maria Quisling i Nasjonalbiblioteket..