På begge sider av grensen forberedte man seg på krig. Det ble laget forsvarsplaner og satt i verk defensive tiltak.

Den norske hær utgjorde ca. 30 000 mann. Det var ni infanteriregimenter (herav tre vervede), to skarpskytterbataljoner, to skiløperbataljoner og ett vervet jegerkorps. Kavaleriet var etter 1811 blitt utvidet og nyorganisert.

Norges skjærgårdsflåte utgjorde noe over hundre mindre krigsfartøy, ca. ti kanonskonnerter og resten kanonbåter. Ellers fantes åtte orlogsbrigger og syv væpnede provideringsskip. Det var ca. 135 sjøoffiserer og 5 500 menige mannskap. Deres oppgave var å patruljere kysten og beskytte kornskutene fra Jylland.

Noe av det første Christian Frederik fikk satt i gang, var arbeidet med en forsvarsplan som oberst Sejersted fikk i oppdrag å utarbeide. Denne planen var utpreget defensiv. Det ble også iverksatt forskjellige tiltak for å lette militære operasjoner. Bl.a. ble det laget en sammenhengende veiforbindelse på vestsiden av Glomma, fra Frederikstad til Elverum, og anlagt en pongtongbru over Glomma ved Onstadsund.

Kart over veiene i Hoff, Grue og Vinger prestegjeld.

Kart over veiene i Hoff, Grue og Vinger prestegjeld som fører inn til Sverige, og som er gjort ufremkommelige med tømmervelter. Kartet ligger i Christian Frederiks arkiv som er skannet og tilgjengelig i Arkivportalen. (Christian Frederik, RA/EA-5938/Fa/L0206/0013.).