til

Norsk Norsk Kvindesaksforenings

Formand

Fru Randi Blehr

 

Jeg har mottatt Deres ærede

meddelelse om at jeg er opnævnt

til æresmedlem av N.K F.

Faar jeg lov til paa denne

maate at uttale min hjertelige

tak for den ære som er vist

mig, og som jeg sætter stor

pris paa. Jeg haaber jeg frem-

deles skal faa lov til at gjøre


s. 2

tjeneste i N K F's rækker

paa det store virkefelt som

ligger aapent for denne forening

- større end nogen gang. Efter

min mening maa N K F nu

opta fra sit program alt

det sociale arbeide som den

opnaadde stemmeret gir ad-

gang til. Stemmeretsforeningene-

ne har opfyldt sit mandat,

nu er N K F den fremtidige

leder.

Faar jeg lov til at ønske

lykke og velsignelse til arbei-

det! 


Deres ærbødige Anna Rogstad

Kristiania 19 aug  1914.